Дистанційна форма навчання в системі післядипломної педагогічної освіти

Оксана Войтовська

Анотація


Зазначено, що з поширенням новітніх інформаційних технологій і появою інтернету у вищих навчальних закладах (ВНЗ) склалися передумови появи й розвитку нового напряму в освіті – дистанційного навчання, що ґрунтується на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях. Проаналізовано стан і перспективи розвитку вітчизняної системи післядипломної педагогічної освіти на основі системи відкритого навчання. Обґрунтовано доцільність впровадження технологій дистанційного навчання у процес післядипломної освіти педагогічних працівників. Доведено, що найпрогресивнішою технологією відкритої освіти нині є технологія дистанційного навчання, оскільки його принципи подібні до принципів відкритої освіти. Зроблено висновки, що застосування дистанційної форми навчання відкриває великі перспективи у системі післядипломної підготовки педагогічних кадрів.

Ключові слова


Дистанційна форма навчання; післядипломна педагогічна освіта; педагогічні кадри

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях: дис…. д-ра пед. наук: 13.00.08 / А. А. Андреев. – М., 1999. – 473 с.

Биков В. Ю. Дистанційний навчальний процес: навч. посібник / В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко. – К.: Міленіум, 2005. – 292 с.

Добровольский Г. А. Основы работы в Интернете: учеб. пособие к факультативному курсу / Г. А. Добровольский. – Запорожье: ЗГУ, 2001. – 36 с.

Кухаренко В. М. Дистанційне навчання: умови застосування. Дистанційний курс: навч. посібник. – 2-е вид., доп. / В. М. Кухаренко. – Х. : НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2001. – 320 с.

Матушанський Г. У. Открытое и дистанционное образование / Г. У. Матушанський, А. В. Юсупова // Специалист. – 2001. – № 11. – С. 23–24. Методичні рекомендації для викладачів з розробки електронного навчального курсу / Уклад.О. В. Майборода. – К.: Вид-во Університету «Україна», 2011. − 19 с.

Ничкало Н. Г. Проблема формування сучасного виробничого персоналу в Україні: стратегія і перспективи наукових пошуків / Н. Г. Ничкало; // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: зб. наук. праць за ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. – К., 2003. – С. 139–152.

Позднеев Б. М. Разработка национальных и международных стандартов в области электронного обучения / Б. М. Позднеев // Информатизация образования и науки. – 2009. – № 2. – С. 4–12.

Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пособие / Е. С. Полат. – М.: Академия, 2004. – 416 с.

Протасова Н. Г. Післядипломна педагогічна освіта: сутність і сучасне розуміння / Н. Г. Протасова, В. І Пуцов // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук.-метод. Журнал. – 2002. – Вип. 2. – С. 160–165.

Сисоєва С. О. Організація неперервної професійної освіти на базі Інтернет-технологій / С. О. Сисоєва / Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць – К.: Екмо, 2006. – Вип. 3. – С. 286–294.

Яшанов С. М. Система інформатичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання: монографія; за наук. ред. М. І. Жалдака. / С. М. Яшанов. – К: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 486 с.

The Why and How of Open Education. – The Netherlands: United Nations University / UNUMERIT / CCG / 2011. – 188 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.