Професійно-правова компетентність майбутнього інженера-педагога як результат професійно-правової підготовки фахівця

Денис Коваленко

Анотація


Охарактеризовано сутність і результативність системи професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога у вищому навчальному закладі. Встановлено, що професійно-правова компетентність вказаного фахівця є основою оцінки якості його професійно-правової підготовки. На основі проведеного аналізу праць науковців визначено структуру професійно-правової компетентності, що складається із взаємопов’язаних компонентів: когнітивного, особистісно-ціннісного, діяльнісного. Кожен з названих компонентів розкрито відповідно до професійних функцій інженера-педагога.


Ключові слова


Професійно-правова підготовка; майбутній інженер-педагог; професійно-правова компетентність; система; структура; результативний компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова-Славская К. А. Социально-психологические аспекты активности личности / К. А. Абульханова-Славская // Социально-психологические проблемы производственного коллектива; под. ред. Е. В. Шороховой, Е. С. Кузьмина. – М.: Наука, 1983. – C. 7–21.

Агранович Б. Л. Принципы построения системы показателей управления качеством конечных продуктов вуза / Б. Л. Агранович // Проблемы создания автоматизированной системы управления вузов. – Томск, 1978. – С. 65–79.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание; пер. с англ. / Р. Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – 421 с. Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М.: Смысл, 2005. – 1136 с.

Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: монографія / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 186 с.

Кічук Я. В. Деякі тенденції розвитку правової компетентності майбутнього соціального педагога в умовах сучасної університетської освіти / Я. В. Кічук // Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми: міжнар. наук. вісник: зб. наук. статей за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., 5–8 травня 2009 р., Ужгород-Мішкольц (Угорщина). – Ужгород, 2009. – С. 313–318.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи; під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

Лавриченко Н. Трансформація моделей громадянської освіти в країнах ЄС / Н. Лавриченко // Історія в школі. – 2007. – № 7–8. – С. 17–21.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность: учеб. пособие / А. Н. Леонтьев. – М.: Смысл; Академия, 2004. – 352 с.

Михайличенко М. В. Формування громадянської компетентності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / М. В. Михайличенко. – Кіровоград, 2007. – 21 с.

Нетьосов С. І. Навчання дев’ятикласників основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / С. І. Нетьосов. – К., 2009. – 290 с.

Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности: монография / В. А. Петровский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 421 с.

Рябовол Л. Т. Правова компетентність учня як сучасна мета навчання правознавства / Л. Т. Рябовол // Педагогічні науки. – 2011. – № 60. – С. 88–92.

Ткачова Н. О. Реалізація ціннісного підходу до організації педагогічного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів: навч.-метод. посібник / Н. О. Ткачова. – Х.: Константа, 2006. – 318 с.

Фурман А. В. Психологія Я-концепції: навч. посібник / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів: Новий світ – 2000, 2006. – 360 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.