Естетичне виховання студентів засобами зарубіжної художньої культури як міждисциплінарна проблема

Тетяна Батрак

Анотація


Проаналізовано поняття «естетика» та «естетичне виховання» як предмет вивчення психологів, філософів і педагогів. Актуалізовано поняття сучасного естетичного виховання. Визначено фактори, які впливають на його зміст і форми в контексті вищої освіти України. Розглянуто базові напрямки організації естетичного виховання студентів засобами зарубіжної художньої культури у вищому навчальному закладі (ВНЗ). Охарактеризовано основні вікові особливості молоді, що зумовлюють необхідність вирішення завдань підбору більш продуктивних форм та методів естетичного виховання для цієї вікової групи. Відзначено необхідність впровадження у процес естетичного виховання взірців як класичного, так і сучасного мистецтва.


Ключові слова


Естетичне виховання; сучасне мистецтво; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьин С. А. Эстетическое воспитание / С. А. Ананьин // Путь просвещения. – 1922. – № 2–3. – С. 89–106.

Баумгартен А. Г. Философские размышления о некоторых вопросах, касающихся поэтического произведения / Meditationes philosophicae de nonnulis ad poëma pertinentibus. Halle, 1735 [пер. Р. Клейса] / А. Г. Баумгартен // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 томах. Т. 2: Эстетические учения XVII–XVIII веков. – М.: Искусство, 1964. – С. 451–452.

Баумгартен А. Г. Эстетика, предназначеная для лекций / Aestetica acromatica partes 1–2. 1750–1758; [пер. В. Зубова] / А. Г. Баумгартен // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли в 5 томах. Т. 2: Эстетические учения XVII–XVIII веков. – М.: Искусство, 1964. – С. 452–465.

Бех I. Акценти мистецької творчості та виховання особистості / І. Бех // Естетика і етика педагогічної дії . – 2012. – Вип. 3. – С. 38–43.

Бітаєв В. А. Естетичне виховання і гуманізація особи: автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.08 / В. А. Бітаєв. – Луганськ, 2004. — 37 с.

Борев Ю. Б. Эстетика: учебник / Ю. Б. Борев. – М.: Высшая школа, 2002. – 511 с. Выготский Л. С. Педагогическая психология; под ред. В. В. Давыдова / Л. С. Выготский. –М.: Педагогика, 1991. – 480 с.

Витковская Н. С . Формирование эстетической культуры младших школьников6 из опыта работы / Н. С. Витковская, А. Б. Щербо, Д. Н. Джола. – К.: Рад. школа, 1985. – 134 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 456 с.

Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды: проблемы возрастной и педагогической психологи; под ред. Д. И. Фельдштейн / Д. Б. Эльконин. – М.: Изд-во Междунар. пед. академии, 1995 р. – 224 с.

Эстетика: учеб. пособие для студентов гуманитар. ф-тов вузов; под общ. ред. П. Т. Левчук. – К.: Вища школа, 1991.

Зязюн І. А. Естетичні засади педагогічної майстерності / І. А. Зязюн // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – Серія «Педагогічні науки». – С. 5–11.

Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К.: Укр.-фін. інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

Каган М. Эстетика как философская наука / М. Каган. – СПб.: Петрополис, 1997. – 544 с.

Калашник Н. Г. Густосологія. Теорія і практикаформування естетичних смаків: навч. посібник для загальноосвітніх навчальних закладів України / Н. Г. Калашник. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. Методология педагогических исследований; сб. науч. трудов (под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьёва). – М.: Педагогика, 1986. – 165 с.

Миропольська Н. Є. Естетичне і художнє:логіка педагогічного взаємозв’язку / Н. Є. Миропольська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – К.; Запоріжжя, 2001. – Вип. 5. – С. 274–277.

Миропольська Н. Є Творча діяльність учнів у мистецькій сфері як складова процесу естетичного виховання / Н. Є. Миропольська // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2006. – № 2. Національна доктрина розвитку освіти. – К., 2002. [Електронний ресурс], – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Ортинський В. Л. Естетичне виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України: навч.-метод. посібник / В. Л. Ортинський, В. І. Ряшко. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 336 с.

Просіна. О. В. Технології інтегрованого викладання предметів «Мистецтво» та «Художня культура» в загальноосвітній школі: навч.-метод. посібник / О. В. Просіна. – Луганськ: СПДРєзніков В. С., 2007. – 200 с.

Рзаєв Ш. Р. Система естетичного виховання С. І. Миропольського / Ш. Р. Рзаєв // С. І. Миропольський: вчений, педагог, методист: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка і психологія». Вип. 3. – Харків: ХДПУ, 1997. – С. 58–65.

Семашко О. М. Естетичне виховання в умовах нової соціальної естетичної реальності в Україні / О. М. Семашко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5: Серія «Педагогічні науки». – С. 5–11.

Сургай С. О. Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / С. О. Сургай. – Луганськ, 2010. – 20 с.

Философская энциклопедия / гл. ред. Ф. В. Константинов. – М.: Сов. энциклопедия», 1970. – Т. 5 – 740 с

Шмагало Р. Т. Мистецька освіта й мистецтво в культуротворчому процесі України ХХ–ХХІ століть: навч. посібник / Р. Шмагало, Г. Покотило, П. Ляшкевич, І. Гнатишин, Т. Бей. – Львів: ЛНАМ; Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 292 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.