Організація навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій

Ірина Зайцева

Анотація


Досліджено особливості організації навчання майбутніх філологів веденню дискусії англійською мовою на основі проблемних ситуацій. Визначено поняття «дискусія», «проблемна ситуація», «інтелектуальна карта», «комунікативно-дискусійні уміння». Описано етапи навчання веденню дискусії та їх особливості. Надано методичні рекомендації щодо відбору навчально-методичних матеріалів для навчання студентів веденню англомовної дискусії. Наведено приклади вправ, названо вимоги до відбору статей і відео сюжетів, а також переваги їх використання.


Ключові слова


Дискусія; особливості процесу навчання; майбутні філологи; проблемні ситуації; етапи; інтелектуальна карта; комунікативно-дискусійні уміння; статті й відео сюжетів

Повний текст:

PDF

Посилання


Андронік Н. П. Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.02 / Н. П. Андронік– К., 2009. – 338 с.

Бирюк О. В. Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. В. Бирюк – К., 2005. – 196 с.

Бруннер Е. Ю. Применение технологии mind map в учебном процессе / Е. Ю. Бруннер // Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу: матеріали між нар. наук.-практ. конференції – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – Вип. 19. – Ч. 1. – С. 50–53.

Бьюзен Т. Супермышление / Т. Бьюзен, Б. Бьюзен – Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 304 с.

Галанова О. А. Обучение стратегиям научной дискуссии на иностранном языке в неязыковом вузе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / О. А. Галанова – Пермь, 2003. – 239 c.

Гапонова С. В. Дискусія як вправа для навчання вільного спілкування іноземною мовою / С. В. Гапонова // Іноземні мови. – 1999. – № 4. – С. 3–11

Гойхман О. Я. Основы речевой коммуникации: учебник для вузов / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 272 с.

Гордєєва А. Й. Навчання старшокласників загальноосвітньої школи обговорення проблем англійською мовою у процесі міжкультурного спілкування: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. Й. Гордєєва. – К., 2004. – 254 с.

Дацків О. П. Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації: дис. … канд пед. наук: 13.00.02 / О. П. Дацків. – К., 2011. – 321 c.

Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки: монографія / І. П. Задорожна. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – 414 с.

Зайцева І. В. Solving Problems Through Discussion: навч. посібник / І. В. Зайцева – К.: Ленвіт, 2014. – 192 с.

Зайцева І. В. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій / І. В. Зайцева // Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка та психологія». – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип 23. – С. 53–68.

Сімкова І. О. Методика навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей: дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / І. О. Сімкова. – К., 2010.– 303 с.

Топтигіна Н. М. Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної мови: дис.. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. М. Топтигіна. – К.: 2004. – 210 с.

Черныш В. В. Обучение англоязычному чтению и аудированию с использованием аудиокниг художественных произведений (средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / В. В. Черныш. − К., 2001. − 308 с.

Чубарова Л. А. Индивидуализация проблемных ситуаций в учебном процессе вуза (на материале изучения немецкого языка на языковом факультете): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. А. Чубарова. – Тобольск, 2003. – 182 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.