Методичні особливості навчання майбутніх економістів читання англомовних фахових текстів

Автор(и)

  • Ліліана Білогорка Викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Тернопільського національного економічного університету, Ukraine

Ключові слова:

Майбутні економісти, компетентність у читанні, фаховий текст, знання, вміння, стратегії

Анотація

Проаналізовано роль і місце компетентності у читанні в структурі англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності. Вказано типи економічних текстів, які доцільно використовувати у навчальному процесі: наукові економічні тексти, тексти професійної економічної діяльності, навчальні економічні тексти, тексти непрофесійної економічної діяльності. Обґрунтовано доцільність використання у процесі навчання майбутніх економістів читання англомовної фахової літератури не лише автентичних, а й умовно-автентичних та адаптованих текстів. Конкретизовано вимоги до рівня володіння студентами знаннями та вміннями в ознайомлювальному, переглядовому і вивчаючому читанні. Уточнено прямі (когнітивні і компенсаторні) та непрямі (метакогнітивні, афективні, соціальні) стратегії, якими повинні оволодіти майбутні економісти з метою підвищення ефективності читання фахових текстів. 

Посилання

Акулова О. О. Типологические характеристики англоязычных учебных экономических текстов: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04 / О. О. Акулова. – СПб., 2008. – 22 с.

Анисимова Л. А. Обучение работе с текстом по специальности «Полиязыковое реферирование»: на материале обучения студентов Международной академии бизнеса и банковского дела, работе с текстами по банковской тематике: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. А. Анисимова. – М., 1999. – 277 с.

Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому языку): дис ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. Ф. Бориско. – К., 2000. – 508 с.

Дроздова Т. В. Научный текст и проблемы его понимания: на материале англоязычных экономических текстов: дисс. … д-ра филол. наук: 10.02.19, 10.02.04 / Т. В. Дроздова. – М., 2003. – 390 с. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/ пер. з англ. О. М. Шерстюк; наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / І. П. Задорожна. – К., 2012. – 770 с.

Кажан Ю. М. Методика формування у майбутніх учителів рецептивної лексичної компетенції у процесі навчання німецької мови на базі англійської: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. М.Кажан. – К., 2012. – 360 с.

Король Т. Г. Система тестового контролю англомовної компетенції у читанні фахової літератури майбутніми фінансистами: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. Г. Король. – К., 2012. – 394 с.

Кузнецова Г. А. Формирование стратегической компетенции в процессе обучения чтению (немецкий язык в лицеях и гимназиях): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. А. Кузнецова. – М., 2004. – 243 c. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій: навч.-метод. посібник для студентів мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр» / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.

Мисечко О. Є. Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ / О. Є. Мисечко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – Вип. 19. – С. 174–178.

Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 11–17.

Пассов Е. И. Теоретические основы обучения иноязычному говорению в средней школе: дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Е. И. Пассов. – Липецк, 1980. – 477 c. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

Тарнопольский О. Б. Конструктивистская методика смешанного обучения английскому языку для специальных целей в нефилологических высших учебных заведениях / О. Б. Тарнопольский // Вісник ЛДУ БЖД (Педагогічні науки). – 2010. – № 4. – С. 224–229.

Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посібник / О. Б. Тарнопольський. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. – 248 с.

Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе / С. К. Фоломкина. – М.: Высшая школа, 1987. – 207 с.

Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика: учеб. пособие / А. Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с.

Ягельська Н. В. Методика організації самостійної роботи студентів над англійською мовою з використанням професійного мовного портфеля: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Ягельська. – К., 2005. – 311 с.

Oxford R. L. Language Learning Strategies / Rebecca. L. Oxford. – Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1990. – 343 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Білогорка, Л. (2016). Методичні особливості навчання майбутніх економістів читання англомовних фахових текстів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, (2), 107–113. вилучено із http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/61922