Ефективність системи підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем

Світлана Шульце

Анотація


Експериментальним шляхом доведено ефективність системи підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем. Уточнено компоненти (мотиваційний, змістовий, діяльнісний) та критерії розробленої системи. Обґрунтовано педагогічні умови реалізації вказаної системи в навчальному процесі вищого навчального закладу, націленість майбутніх фахівців з фізичної реабілітації на самооцінку результатів вибору важелів забезпечення соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем та співставлення з експериментальною оцінкою. Встановлено, що найнижчими результатами відзначався діяльнісний компонент готовності студентів; це свідчить про необхідність упровадження додаткових засобів і методів їх  підготовки до досліджуваної діяльності. 


Ключові слова


Система підготовки; спецкурс; соціальна адаптація; школярі з церебральним паралічем; формувальний експеримент; майбутні фахівці з фізичної реабілітації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения пер. с англ. И. Андреев. / О. Бар-Ор, Т. Роуланд; – К. : Олимп. л-ра, 2009. – 528 с.

Ганзина Н. В. Система рекреативно-восстановительных мероприятий в социальной адаптации инвалидов с последствиями детского церебрального паралича: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. В. Ганзина. – М.; 1997. – 21 с.

Єдинак Г. А. Фізичне виховання дітей з церебральним паралічем: монографія / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський: ПП О. А. Буйницький, 2009. – 394 с.

Єдинак Г. А. Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні: автореф. дис. … д-ра. наук з фіз. вих. та спорту: 24.00.02 / Г. А. Єдинак – К., 2010. – 53 с.

Иванов В. С. Основы математической статистики / В. С. Иванов. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 175 с.

Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг. –

Таллин: Валгус, 1980. – 334 с. Ковінько М. С. Професійно-прикладна спрямованість занять фізичною культурою з учнями з церебральним паралічем: метод. реком. / М. С. Ковінько, О. С. Куц. – Львів: Наук.-вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 45 с.

Левченко И. Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного апарата: учеб. пособие / И. Ю. Левченко, О. Т. Приходько. – М.: Академия, 2001. – 186 с.

Основы психологии: практикум / ред. – сост. Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 504 с.

Потапов В. Н. Коррекция двигательных нарушений в комплексной реабилитации больных детским церебральным параличом / В. Н. Потапов, С. А. Суворова // Соціальна педіатрія: зб. наук. праць. – К., 2005. – С. 215–219.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Л. П. Сергієнко. – К.: Олімпійська література, 2000. – 439 с.

Stallings V. A. Nutritional status and growth of children with diplegic or hemiplegic cerebral palsy / V. A. Stallings, E. B. Charney, J. C. Davies, C. E. Cronk // Dev. Med. & Child. Neurol. – 1993. – № 35. – P. 997–1006.

Yakobchuk S.V. Status of the future specialist’s readiness of physical rehabilitation to ensure the social adaptation of pupils with cerebral palsy in professional activities / S.V. Yakobchuk // Journal of Health Sciences. – Vol. 4 (14). – P. 149–156. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http : // journal.rsw.edu.pl / index.php / JHS / article/view/2014%3B4%2814%29%3A149-156


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.