Методика інтегрованого навчання економічним дисциплінам засобами англійської мови

Світлана Боднар

Анотація


Розглянуто проблему застосування методики інтегрованого навчання економічних дисциплін у вузах засобами англійської мови. Охарактеризовано інтегроване навчання, вказано особливості такого навчання англійською мовою економічних дисциплін. Розглянуто професійні знання та вміння, якими повинні оволодіти студенти рідною та англійською мовами для застосування професійного матеріалу на практиці в іншомовному супроводі. Запропоновано методику інтегрованого процесу навчання економічних дисциплін засобами англійської мови, метою якої є розвиток здібностей студентів виконувати професійні дії, що поступово ускладнюються, засобами іноземної мови. Запроваджено модель поетапної реалізації інтегрованого навчання двох видів діяльності (професійної та іншомовної) з описом взаємопов’язаних складових процесу навчання.


Ключові слова


Інтегроване навчання; економічні дисципліни; професійна діяльність; іншомовна мовленнєва діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация: учеб. пособие для студентов высших пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. – М.: Академия, 2001. – 192 с.

Зверев И. Д. Межпредметные связи в современной школе / И. Д. Зверев, В. Н. Максимова. – М.: Педагогика, 1981. – 160 с.

Мартынова Р. Ю. Методологические основыпрезентации как вида речеводеятельности / Р. Ю. Мартынова. – Одесса: Изд-во ООО «Лерадрук», 2012. – 99 с.

Мартынова Р. Ю. Виды интегрированных процессов обучения профессиональной деятельности студентов неязыковых вузов / Р. Ю. Мартынова // Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського: зб. наук. праць. – Одеса, 2010. – № 9. – C. 80–88.

Мартынова Р. Ю. Целостная общедидактическая модель содержания обучения иностранным языкам: монография / Р. Ю. Мартынова. – М.: Высшая школа, 2004. – 454 с.

Психология высшей школы: особенности деятельности студентов и преподавателей вуза: монография / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск: Изд-во БГУ, 1978. – 319 с.

Проект концепции развития образования Украины на период 2015–2025 гг.[Электронный ресурс] Режим доступа: http://mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797/

Стиркіна Ю. С. Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів іноземної мови до викладання інтегрованих курсів: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю. С. Стиркіна. – К., 2002. – 31 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.