Формування англомовної аудитивної компетентності першокурсників – майбутніх учителів англійської мови

Ірина Левчик

Анотація


На основі аналізу психологічних особливостей першокурсників (домінування навчально-професійної діяльності, переорієнтація на внутрішній самоконтроль, зростання потреби в досягненні життєвих цілей, високий рівень пізнавальної мотивації, удосконалення теоретичного мислення, схильність до самостійної діяльності і рефлексії, свідомий підхід до навчання) визначено особливості формування англомовної аудитивної компетентності першокурсників. Такими особливостями є: уведення пропедевтичного етапу з метою формування в студентів механізмів аудіювання та подолання прогалин у вміннях; орієнтація на специфіку майбутньої професійної діяльності, що відображається у тематиці навчальних матеріалів і завданнях до них; розвиток автономії студентів шляхом активізації їх самостійної діяльності; формування стратегій аудіювання (навчальних і комунікативних) впродовж двох етапів – ознайомлення із стратегіями і тренування в їх використанні. Вказано критерії відбору аудіотекстів та відеофонограм, які доцільно використовувати для навчання аудіювання першокурсників.


Ключові слова


Англомовна аудитивна компетентність; вміння; студенти першого курсу; стратегії; психологічні механізми; аудіотексти; відеофонограми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bochkarova O. Yu. Metodyka navchannia maibutnikh uchyteliv anhliiskoi movy profesiino spriamovanoho audiiuvannia: dis. ... candidata ped. nauk : 13.00.02 / Bochkarova Olena Yuriiivna. – К., 2007. – 281 с.

Bykov A. K. Psihologiya razvitiya i vozrastnaya psihologiya (strukturno-logicheskie skhemy) / A.K.Bykov. – М.: АPКiPPRО, 2006. – 260 s.

Vasil'eva M. M. Vozrastnye osobennosti lichnosti studenta i ih uchet v obuchenii inostrannomu yazyku / M. M. Vasil'eva // Psihologicheskie osnovy obucheniya nerodnomu yazyku. Hrestomatiya. – M.: Iz-vo Moskovskogo psihologo-social'nogo instituta, 2004. – S. 387-395.

Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia / [per.z anhl. O. M. Sherstiuk]; nauk.red.ukr. vyd-nia S.Yu. Nikolaiva. – К.: Lenvit, 2003. – 273 s.

Zadorozhna I. P. Teoretyko-metodychni zasady orhanizatsii samostiinoi roboty maibutnikh uchyteliv z ovolodinnia anhlomovnoiu komunikatyvnoiu kompetentsiieiu: dis. ... doktora ped. nauk: 13.00.02 / Zadorozhna Iryna Pavlivna. – К., 2012. – 770 s.

Kolesnikova E. A. Obuchenie audirovaniyu s pis'mennoj fiksaciej sushchestvennoj informacii studentov pervogo kursa yazykovogo pedagogicheskogo vuza (anglijskij yazyk): dis. ... candidata ped. nauk: 13.00.02 «Teoriya i metodyka obuchenia i vospitaniya (inostrannye yazyki)» / Kolesnikova Ekaterina Alekseevna. – М., 2008.– 240 s.

Krylova N. YU. Formirovanie kommunikativnoj kompetencii v chtenii i audirovanii na materiale novostnyh tekstov (1 sertifikacionnyj uroven'): dis. ... candidata ped. nauk : 13.00.02 / Krylova Nina YUr'evna. – М., 2004. – 188 s.

Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka: pidruchnyk dlia stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv / [O.B. Bigych, N.F. Borysko, H. E. Borecka ta in.]; za zahaln.red. S.U. Nikolaievoi. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 s.

Mihina A. E. Metodika formirovaniya strategij audirovaniya u studentov neyazykovogo vuza (anglijskij yazyk) dis. ... candidata ped. nauk: 13.00.02 / Mihina Alla Eduardovna. – Ulan-Ude, 2009. – 363 s.

Nikolaieva S. Yu. Tsili navchannia inozemnykh mov v aspekti kompetentnisnoho pidkhodu / Sophiia Yuriivna Nikolaieva // Inozemni movy. – 2010. – № 2. – S. 11-17.

Soboleva N. I. Obuchenie audirovaniyu russkoj rechi (1 sertifikacionnyj uroven') / Natal'ya Il'inichna Soboleva // Tradicii i novacii v professional'noj deyatel'nosti prepodavatelya russkogo yazyka kak inostrannogo. – М.: RUDN, 2002. – S. 184-193.

Turkina L. V. Testirovanie kak odin iz priemov kontrolya navykov audirovaniya francuzskoj rechi na nachal'nom ehtape obucheniya v vuze: dis. ... candidata ped. nauk: 13.00.02 / Turkina Lyudmila Vyacheslavovna. – М., 1996. – 249 s.

Shchukin A. N. Lingvodidakticheskii entsyclopedicheskii slovar: boleie 2000 slov / A. N. Shchukin. – M.: Astrel : AST : Hranitel, 2007. – 746 s.

Cohen A. D. Studying strategies: how we get the information / Cohen A. D. // Learner strategies in language learning. – New York, etc.: Prentice Hall, 1987. – P.31-40.

Davies P. A. Solutions Upper Intermediate. Student’s book / P. A. Davies, T. Falla. – Oxford University Press, 2013. – 136 p.

Dudley-Evans T. Developments in English for Specific Purposes. A Multi-disciplinary Approach / T. Dudley-Evans, M. Jo St John. – Cambridge : Cambridge University Press, 1998. – 301 p.

Ellis R. Understanding Second Language Acquisition / R. Ellis. – Oxford: Oxford University Press, 1986. – 327 p.

Evans V. Upstream Intermediate. Student’s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Express Publishing, 2007. – 222 p.

Evans V. Upstream Upper-intermediate. Workbook / Virginia Evans, Bob Obee. – Express Publishing, 2009. – 138 p.

Eales F. Speak Out Upper-Intermediate. Student’s book / Eales F., Jakes S. – Pearson Longman, 2011. – 173 p.

Oxford R. L. Language Learning Strategies / Rebecca. L. Oxford. – Boston : Heinle and Heinle Publishers, 1990. – 343 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно спрямованого аудіювання: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Ю/ Бочкарьова. – К., 2007. – 281 с.

Быков А. К. Психология развития и возрастная психология (структурно-логические схемы) / А. К. Быков. – М.: АПКиППРО, 2006. – 260 с.

Васильева М. М. Возрастные особенности личности студента и их учет в обучении иностранному языку / М. М. Васильева // Психологические основы обучения неродному языку: хрестоматия. – М.: Изд-во МПСИ, 2004. – С. 387–395.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання; пер. з англ. О. М. Шерстюк; наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / І. П. Задорожна. – К., 2012. – 770 с.

Колесникова Е. А. Обучение аудированию с письменной фиксацией существенной информации студентов первого курса языкового педагогического вуза (английский язык): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. А. Колесникова. – М., 2008.– 240 с.

Крылова Н. Ю. Формирование коммуникативной компетенции в чтении и аудировании на материале новостных текстов (1 сертификационный уровень): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. Ю. Крылова. – М., 2004. – 188 c.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, пед. і лінгвіст. ун-тів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Михина А. Э. Методика формирования стратегий аудирования у студентов неязыкового вуза (английский язык): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. Э. Михина. – Улан-Удэ, 2009. – 363 с.

Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 11–17.

Соболева Н. И. Обучение аудированию русской речи (1 сертификационный уровень) / Н. И Соболева // Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателя русского языка как иностранного. – М.: РУДН, 2002. – С. 184–193.

Туркина Л. В. Тестирование как один из приемов контроля навыков аудирования французской речи на начальном этапе обучения в вузе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. В. Туркина. – М., 1996. – 249 c.

Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 слов / А. Н. Щукин. –М.: Астрель; АСТ «Хранитель», 2007. – 746 с.

Cohen A. D. Studying strategies: how we get the information / Cohen A. D. // Learner strategies in language learning. – New York, etc.: Prentice Hall, 1987. – P. 31–40.

Davies P. A. Solutions Upper Intermediate. Student’s book / P. A. Davies, T. Falla. – Oxford University Press, 2013. – 136 p.

Dudley-Evans T. Developments in English for Specific Purposes. A Multi-disciplinary Approach / T. Dudley-Evans, M. Jo St John. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 301 p.

Ellis R. Understanding Second Language Acquisition / R. Ellis. – Oxford: Oxford University Press, 1986. – 327 p.

Evans V. Upstream Intermediate. Student’s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Express Publishing, 2007. – 222 p.

Evans V. Upstream Upper-intermediate. Workbook / Virginia Evans, Bob Obee. – Express Publishing, 2009. – 138 p.

Eales F. Speak Out Upper-Intermediate. Student’s book / F. Eales, S. Jakes. – Pearson Longman, 2011. – 173 p.

Oxford R. L. Language Learning Strategies / Rebecca. L. Oxford. – Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1990. – 343 p.

Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.