Теоретичні передумови формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки

Надія Гупка-Макогін

Анотація


Визначено на основі аналізу сучасних досліджень положення, на яких має ґрунтуватися методика формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки: розвиток психічних процесів і психологічних механізмів; розширення словникового запасу і забезпечення розуміння граматичних структур; цілеспрямоване формування навчально-стратегічної компетентності студентів; розвиток автономії студентів, формування у них рефлексивних умінь; активність процесу аудіювання; інтегроване навчання аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності; формування навичок письмової фіксації прослуханого і використання її як ефективної стратегії в аудіюванні текстів для кращого їхнього розуміння і запам’ятовування інформації; індивідуалізація навчання; застосування проблемних завдань; науково обґрунтований відбір навчального матеріалу.


Ключові слова


Іншомовна аудитивна компетентність; майбутні фахівці у сфері міжнародної економіки; навички; вміння; стратегії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ageeva N. V. Strategii preodoleniya studentami psikhologicheskikh baryerov pri audirovanii inoyazychnoy rechi: avtoref. dis. na soiskanie nauchn. stepeni kand. ped. nauk : spets. 19.00.07 «Pedagogicheskaya psikhologiya» / N. V. Ageeva. – Kursk, 2009.– 22 s.

Bogdanova E. G.Obuchenie audirovaniyu na nachal'nom etape intensivnogo kursa (issledovanie uchebnykh funktsiy vizual'nykh opor) : dis ... kandidata ped. nauk : 13.00.02 / Bogdanova Elena Germanovna. – M., 2006. – 274 s.

Bochkar'ova O. Ju. Metodyka navchannja majbutnih uchyteliv anglijs'koi' movy profesijno sprjamovanogo audijuvannja : dys ... kandydata ped. nauk : 13.00.02 / Bochkar'ova Olena Jurii'vna. – K., 2007. – 281 s.

Vikovych R. I. Metodyka navchannja studentiv movnyh special'nostej audijuvannja anglomovnyh telenovyn : dys ... kandydata ped. nauk : 13.00.02 / Vikovych Roksoljana Igorivna. – K., 2011. – 344 s.

Gavrylova A. V. Obuchenye audyrovanyju ynojazыchnoj rechy v uslovyjah nejazыkovogo vuza (na materyale anglyjskogo jazыka) : dys ... kandydata ped. nauk : 13.00.02 / Gavrylova Anna Vladymyrovna. – Sankt-Peterburg , 2006.– 182 s.

Yvanova L. Y. Obuchenye studentov nachal'nogo эtapa nejazыkovogo vuza audyrovanyju pry samostojatel'noj rabote s tehnycheskymy sredstvamy (na materyale anglyjskogo jazыka) : dys ... kandydata ped. nauk : 13.00.02 / Yvanova Ljudmyla yvanovna. – K., 1997.– 211 s.

Kolesnykova E. A. Obuchenye audyrovanyju s pys'mennoj fyksacyej sushhestvennoj ynformacyy studentov pervogo kursa jazыkovogo pedagogycheskogo vuza (anglyjskyj jazыk) : dys ... kandydata ped. nauk : 13.00.02 / Kolesnykova Ekateryna Alekseevna. – M., 2008.– 240 s.

Metodyka navchannja inozemnyh mov i kul'tur: teorija i praktyka: pidruchnyk dlja stud. klasychnyh, pedagogichnyh i lingvistychnyh universytetiv / [O. B. Bigych, N. F. Borysko, G. E. Borec'ka ta in.]; za zagal'n. red. S. Ju. Nikolajevoi'. – K.: Lenvit, 2013. – 590 s.

Myhyna A. Э. Metodyka formyrovanyja strategyj audyrovanyja u studentov nejazыkovogo vuza (anglyjskyj jazыk) : dys ... kandydata ped. nauk : 13.00.02 / Myhyna Alla Эduardovna. – Ulan-Udэ, 2009. – 363 s.

Morozov D. L. Obuchenye professyonal'no-oryentyrovannomu audyrovanyju na osnove sovershenstvovanyja psyhologycheskyh mehanyzmov rechy : avtoref. dys. na soyskanye nauchn. stepeny kand. ped. nauk : spec. 13.00.02 «Teoryja y metodyka obuchenyja y vospytanyja (ynostrannыe jazыky, uroven' vыsshego professyonal'nogo obrazovanyja)» / Morozov Dmytryj Leonydovych. – N. Novgorod, 2009. – 24 s.

Shhukyna Y. V. Metodyka postroenyja mnogourovnevoj modely obuchenyju audyrovanyju v systeme professyonal'noj podgotovky uchytelja ynostrannogo jazыka : avtoref. dys. na soyskanye nauchn. stepeny kand. ped. nauk : spec. 13.00.02 «Teoryja y metodyka obuchenyja y vospytanyja (ynostrannыe jazыky)» / Y. V. Shhukyna. – M., 2009.– 20 s.

Vandegrift L. Teaching and learning Second Language Listening. Metacognition in action / Larry Vandegrift, Christine C. M. Goh. – NY and London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012. – 315 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агеева Н. В. Стратегии преодоления студентами психологических барьеров при аудировании иноязычной речи: автореф. дис. … канд. пед. наук: 19.00.07 / Н. В. Агеева. – Курск, 2009. – 22 с.

Богданова Е. Г. Обучение аудированию на начальном этапе интенсивного курса (исследование учебных функций визуальных опор): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. Г. Богданова. – М., 2006. – 274 с.

Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно спрямованого аудіювання: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Ю. Бочкарьова. – К., 2007. – 281 с.

Вікович Р. І. Методика навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англомовних теленовин: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Р. І. Вікович. – К., 2011. – 344 с.

Гаврилова А. В. Обучение аудированию иноязычной речи в условиях неязыкового вуза (на материале английского языка): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. В. Гаврилова. – СПб., 2006. – 182 с.

Иванова Л. И. Обучение студентов начального этапа неязыкового вуза аудированию при самостоятельной работе с техническими средствами (на материале английского языка): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. И. Иванова. – К., 1997. – 211 с.

Колесникова Е. А. Обучение аудированию с письменной фиксацией существенной информации студентов первого курса языкового педагогического вуза (английский язык): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. А. Колесникова. – М., 2008.– 240 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, пед. і лінгвіст. ун-тів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Михина А. Э. Методика формирования стратегий аудирования у студентов неязыкового вуза (английский язык): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. Э. Михина. – Улан-Удэ, 2009. – 363 с.

Морозов Д. Л. Обучение профессионально-ориентированному аудированию на основе совершенствования психологических механизмов речи: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Д. Л. Морозов. – Нижний Новгород, 2009. – 24 с.

Щукина И. В. Методика построения многоуровневой модели обучению аудированию в системе профессиональной подготовки учителя иностранного языка: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / И. В. Щукина. – М., 2009.– 20 с.

Vandegrift L. Teaching and learning Second Language Listening. Metacognition in action / Larry Vandegrift, Christine C. M. Goh. – NY and London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012. – 315 p.

Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.