Формування мовнокомунікативної компетентності студентів на основі вивчення фахової лексики лісівництва й деревооброблення

Оксана Гриджук

Анотація


Обґрунтовано доцільність вивчення фахової лексики студентами технічних вищих навчальних закладів (ВНЗ) з метою формування термінологічної компетенції. Охарактеризовано два типи парадигматичних відношень у сучасних терміносистемах лісівництва і деревооброблення (синонімічні та антонімічні). Визначено основні типи термінологічних синонімічних об’єднань. З’ясовано причини розвитку термінологічної дублетності. специфіку прояву антонімії в межах досліджуваних груп лексики. Описано групи антонімів за семантичним критерієм. Запропоновано типи вправ для вивчення термінів-синонімів та антонімів у курсах «Українська мова за професійним спрямуванням» і «Фахова термінологія».


Ключові слова


Мовнокомунікативна компетентність; термінологія лісівництва та деревооброблення; парадигматичні відношення; синонімія; антонімія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gak V. G. Substitutsiya terminov v sintagmaticheskom aspekte / V. G. Gak, V. M. Leychyk // Terminologiya і kultura rechi . – M.: Nauka, 1981. – S. 47–57.

Golovin B. N. Lingvisticheskie osnovy ucheniya o terminakh: ucheb. posob. dlya filol. spets. vuzov / B. N. Golovin, R. Yu. Kobrin. – M.: Vysshaya shkola, 1987. – 104 c.

Kyiak T. R. Terminolohichna norma (sut, realii, prahmatyka) / T. R. Kyiak // Ukrainska terminolohiia i suchasnist : zbirn. nauk. prats / vidp. red. V. L. Ivashchenko. – K.: Instytut ukrainskoi movy NANU, 2013. – Vyp. IX. – S. 42–47.

Lisotekhnichnyi terminolohichnyi slovnyk: ukrainskyi, rosiiskyi, anhliiskyi / za red. Yu. Yu. Tunytsi. V. O. Bohuslaieva. – Lviv: Piramida. 2014. – 967 s.

Lotte D. S. Osnovy postroeniya nauchno-tekhnicheskoy terminologii. Voprosy teorii і metodiki / D. S. Lotte. – M.: Izd-vo AN SSSR, 1961. – 158 s.

Mykhailyshyn B. P. Antonimo-synonimichni bloky v terminolohii / B. P. Mykhailyshyn // Ukrainske movoz

navstvo: Mizhvidomch. nauk. zb. – K.: Lybid, 1992. – Vyp. 19. – S. 71–79.

Mykhailova T. V. Semantychni vidnoshennia v ukrainskii naukovo-tekhnichnii terminolohii: avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.02.01 / T. V. Mykhailova. – Kharkiv, 2002. – 20 s.

Omelchuk S. Paradyhmatychni vidnoshennia v ukrainskii linhvodydaktychnii terminolohii / S. Omelchuk // Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. – 2014. – Ch. 2. – S. 270–276. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2014_2_38.pdf.

Panko T. I. Ukrainske terminoznavstvo: pidruch. / T. I. Panko, I. M. Kochan, H. P. Matsiuk. – Lviv: Svit, 1994. – 216 s.

Piletska N. Synonimichni ta antonimichni vidnoshennia v suchasnii cheskii ekonomichnii terminolohii / N. Piletska // Visnyk Lviv. un-tu. Seriia filol. – 2009. – Vyp. 46. – Ch. 1. – S. 252–256.

Radchenko O. I. Movna norma i variantnist v ukrainskii naukovii terminolohii : avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.02.01 / O. I. Radchenko. – Kharkiv, 2000. – 20 s.

Slovnyk inshomovnykh sliv / uklad.: S. M. Morozov, L. M. Shkaraputa. – K.: Naukova dumka, 2000. – 664 s.

Slovotvir suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy / vidp. red. M. A. Zhovtobriukh. – K.: Naukova dumka, 1979. – 407 s.

Ukrainska mova: entsyklopediia / redkol.: V. M. Rusanivskyi (spivholova), O. O. Taranenko (spivholova), M. P. Ziabliuk ta in. – 2-he vyd., vypr. i dop. – K. : Vyd-vo Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana, 2004. – 824 s.

Chorna O. V. Osoblyvosti vyiavu antonimii v ukrainskii podatkovii terminolohii / O. V. Chorna // Ukrainska mova. – 2009. – № 4. – S. 58–64. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/ bitstream/handle/123456789/6069/07-Chorna.pdf?sequence=1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гак В. Г. Субституция терминов в синтагматическом аспекте / В. Г. Гак, В. М. Лейчик // Терминология и культура речи. – М. : Наука, 1981. – С. 47–57.

Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах: учеб. пособие для филол. спец. вузов / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. – М.: Высшая школа, 1987. – 104 c.

Кияк Т. Р. Термінологічна норма (суть, реалії, прагматика) / Т. Р. Кияк // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць; відп. ред. В. Л. Іващенко. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. IX. – С. 42–47.

Лісотехнічний термінологічний словник: український, російський, англійський / за ред. Ю. Ю. Туниці, В. О. Богуслаєва. – Львів: Піраміда. 2014. – 967 с.

Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: вопросы теории и методики / Д. С. Лотте. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 158 с.

Михайлишин Б. П. Антонімо-синонімічні блоки в термінології / Б. П. Михайлишин // Українське мовознавство: міжвідомч. наук. збірник. – К.: Либідь, 1992. – Вип. 19. – С. 71–79.

Михайлова Т. В. Семантичні відношення в українській науково-технічній термінології: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. В. Михайлова. – Харків, 2002. – 20 с.

Омельчук С. Парадигматичні відношення в українській лінгводидак¬тичній термінології / С. Омельчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2014. – Ч. 2. – С. 270–276.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2014_2_38.pdf.

Панько Т. І. Українське термінознавство : підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

Пілецька Н. Синонімічні та антонімічні відношення в сучасній чеській економічній термінології / Н. Пілецька // Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна – 2009. – Вип. 46. – Ч. 1. – С. 252–256.

Радченко О. І. Мовна норма і варіантність в українській науковій термінології: автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.02.01 / О. І. Радченко. – Харків, 2000. – 20 с.

Словник іншомовних слів / уклад. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000. – 664 с.

Словотвір сучасної української літературної мови / відп. ред. М. А. Жовтобрюх. – К.: Наукова думка, 1979. – 407 с.

Українська мова: енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

Чорна О. В. Особливості вияву антонімії в українській податковій термінології / О. В. Чорна // Українська мова. – 2009. – № 4. – С. 58–64. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/ bitstream/handle/123456789/6069/07-Chorna.pdf?sequence=1.

Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.