Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США

Тетяна Горпініч

Анотація


Розглянуто питання розвитку творчих здібностей студентів медичних вищих навчальних закладів (ВНЗ) Великої Британії та США. Проаналізовано вивчення понять «творчість» і «творчі здібності» вітчизняними та зарубіжними вченими. Досліджено стратегії, методи та прийоми, спрямовані на розвиток творчих здібностей студентів-медиків у вказаних країнах. Доведено, що основними здобутками британської та американської систем вищої медичної освіти в контексті розвитку творчих здібностей майбутніх лікарів є: надання студентам автономії у виборі навчальних предметів участі в програмах і конкурсах на отримання грантів, проведенні науково-дослідницької роботи; застосування методів навчання, що активізують розумові здібності студентів, мотивують до пізнання, творчої діяльності; широкий вибір темпів навчання, цілей, методів, навчального матеріалу, вимог до рівня успішності; застосування технології індивідуалізованого навчання з усіх предметів; використання передових досягнень науки і техніки, заохочення потужних інвестицій в освіту й науку. 


Ключові слова


Творчість; творчі здібності; вищий медичний навчальний заклад; Велика Британія; США.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gilford Dzh. P. Tri storony intellekta: psikhologiia myshleniia / Dzh. P. Gilford. – M.: Progress, 1965. – 525 s.

Hrebeniuk Yu. S. Suchasni tendentsiii formuvannia komunikatyvnoii kultury studentiv u medychnykh koledzhakh Velykoii Brytaniii ta SSHA / Yu. S. Hrebenyk // Porivnialno-pedahohichni studiii. – 2013. – № 2–3. – S. 180–185.

Hut R. O. tvorchestve v nauke i tekhnike / R. O. Hut // Voprosy psikhologii. – 2007. – № 4. – S. 130–139.

Isaieva O. S. Rozvytok tvorchykh umin studentiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv / O. S. Isaieva // Pedahohika ta psykholohiia. – 2013. – Vyp. 44. – S. 57–65. [Elektoronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_ped_2013_44_8.pdf

Karpenko V. V. Tvorchestvo i kreatyvnost kak psikhologicheskie fenomeny / V. V. Karpenko // Teoretychni i prykladni problemy psykholohiii. – 2013. – № 2 (31). –S. 141–147.

Keler V. Issledovaniya intellekta chelovekoobraznykh obezyan / V. Keler. – M.: Komakad, 1930. – 132 s.

Kelli Dzh. Teoriya lichnosti / Dzh. Kelli. – SPb.: Rech, 2000. – 249 s.

Kudryavtsev T. V. O razlichnykh psikhologicheskikh usloviyakh upravleniya tvorcheskoy deyatelnostiu / T. V. Kudriavtsev // Teoreticheskie problemy upravleniya poznavatelnoy deyatelnostiu cheloveka: doklady Vsesoyuznoy konferentsii: statii. – M., 1975. – S. 47–50.

Moroz L. M. Osnovni pidkhody do interpretatsiii kreatyvnosti v zarubizhnykh doslidzhenniakh / L. M. Moroz // Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia. Seriia: Psykholoho-pedahohichni nauky. – 2012. – № 7. – S. 29–35. [Elektoronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_7_8.pdf

Palamarenko I. O. Profesiina pidhotovka simeinykh likariv u vyshchykh medychnykh shkolakh Velykoii Brytaniii: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 / I. O. Palamarenko; Kabinet Ministriv Ukraiiny, Nats. un-t bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukraiiny. – K., 2012. – 20 s.

Pysklynets U. M. Rozvytok tekhnichnoii tvorchosti studentiv-medykiv pid chas vyvchennia kursu «Medychna biolohiia i fizyka» / U. M. Pysklynets // Pedahohichnyi almanakh. – 2010. – Vyp. 7. – S. 150–153.

Rotenberg V. Obraz ya i povedenie / V. Rotenberg. – Yerusalim: MAKHANAYM, 2000. – 66 s. – Rezhym dostupu: http://rjews.net/v_rotenberg/book.htm#.UZJDtvmbBGQ.

Spirkin A. G. Soznanie i samosoznanie / A. G. Spirkin. – M.: Politizdat, 1972. – 303 s.

Tanko Ye. V. Dosvid orhanizatsiii samostiynoii roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Velykobrytaniii / Ye. V. Tanko // Pedahohika ta psykholohiya. – 2013. – Vyp. 44. – S. 157–166. [Elektoronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_ped_2013_44_19.pdf

Tkachenko L. M. Rozvytok intelektualno-tvorchykh zdibnostei obdarovanoii molodi v universytetakh SSHA: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk 13.00.01 / L. M. Tkachenko. – Cherkasy, 2012. – 20 s.

Fromm E. Dusha cheloveka / E. Fromm. – M.: Respublika, 2002. – 429 s.

Khodtseva A. O. Nastupnist orhanizatsii samostiinoii roboty studentiv u navchalnykh zakladakh Velykobrytaniii / A. O. Khodtseva // Profesionalizm pedahoha v konteksti yevropeiskoho vyboru kraiiny: yakist osvity – osnova konkurentospromozhnosti maibutnoho fakhivtsia: materialy Mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii konferentsiii, m. Yalta (22-24 veresnia 2011 roku). – Yalta: RVNZ KHU, 2011. – Ch. 3. – S. 24–29.

Chornous V. Tvorchi zdibnosti osobystosti: vyznachennia, sutnist, struktura / V. Chornous // Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia. – 2012. – № 5 (Ch. 1). –S. 82–87.

Boden M. A. Creativity and artifical intelligence /M. A. Boden // Artiffical Intelligence. – 1998. – V. 103. – P. 347–356.

Ghiselin B. Ultimate Criteria for Two Levels of Creativity / B. Ghiselin // NY: Scientific Creativity, 1963. – P. 30–43.

Torrance E. P. Torrance Tests of Creative Thinking / E. P. Torrance. – Scholastic Testing Service, 1974. – 58 p.

Wertheimer M. Productive thinking / M. Wertheimer. – New York: Harper, 1945. – 204 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гилфорд Дж. П. Три стороны интеллекта: психология мышления / Д. Гилфорд. – М.: Прогресс, 1965. – 525 с.

Гребеник Ю. С. Сучасні тенденції формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та США / Ю. С. Гребеник // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 2–3. – С. 180–185.

Гут Р. О. творчестве в науке и технике / Р. Гут // Вопросы психологии. – 2007. – № 4. – С. 130–139.

Ісаєва О. С. Розвиток творчих умінь студентів вищих медичних навчальних закладів / О. С. Ісаєва // Педагогіка та психологія. – 2013. – Вип. 44. – С. 57–65.[Електоронний ресурс] – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_ped_2013_44_8.pdf

Карпенко В. В. Творчество и креативность как психологические феномены / В. В. Карпенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 2 (31). – С. 141–147.

Келер В. Исследования интеллекта человекообразных обезьян / В. Келер. – М.: Комакад, 1930. – 132 с. Келли Дж. Теория личности / Дж. Келли. – СПб.: Речь, 2000. – 249 с.

Кудрявцев Т. В. О различных психологических условиях управления творческой деятельностью / Т. В. Кудрявцев // Теоретические проблемы управления познавательной деятельностью человека: Доклады Всесоюзной конференции: статьи. – М., 1975. – С. 47–50.

Мороз Л. М. Основні підходи до інтерпретації креативності в зарубіжних дослідженнях / Л. М. Мороз // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 7. – С. 29–35.[Електоронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_7_8.pdf Паламаренко І. О. Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / І. О. Паламаренко. – К., 2012. – 20 с.

Писклинець У. М. Розвиток технічної творчості студентів-медиків під час вивчення курсу «Медична біологічна і фізика» / У. М. Писклинець // Педагогічний альманах. – 2010. – Вип. 7. – С. 150–153.

Ротенберг В. Образ я и поведение / В. Ротенберг. – Иерусалим: МАХАНАИМ, 2000. – 66 с. [Електоронний ресурс] – Режим доступу: http://rjews.net/v_rotenberg/book.htm#.UZJDtvmbBGQ.

Спиркин А. Г. Сознание и самосознание / А. Г. Спиркин. – М.: Политиздат, 1972. – 303 с.

Танько Є. В. Досвід організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів Великобританії / Є. В. Танько // Педагогіка та психологія. – 2013. – Вип. 44. – С. 157–166. [Електоронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_ped_2013_44_19.pdf Ткаченко Л. М.

Розвиток інтелектуально-творчих здібностей обдарованої молоді в університетах США: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. М. Ткаченко. – Черкаси, 2012. – 20 с. Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: Республика, 2002. – 429 с.

Ходцева А. О. Наступність організації самостійної роботи студентів у навчальних закладах Великобританії / А. О. Ходцева // Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору країни: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ялта (22–24 вересня 2011 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. – Ч. 3. – С. 24–29.

Чорноус В. Творчі здібності особистості: визначення, сутність, структура / В. Чорноус // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 5 (Ч. 1). – С. 82–87.

Boden M. A. Creativity and artifical intelligence /M. A. Boden // Artiffical Intelligence. – 1998. – V. 103. – P. 347–356.

Ghiselin B. Ultimate Criteria for Two Levels of Creativity / B. Ghiselin // NY: Scientific Creativity, 1963. – P. 30–43.

Torrance E. P. Torrance Tests of Creative Thinking / E. P. Torrance. – Scholastic Testing Service, 1974. – 58 p.

Wertheimer M. Productive thinking / M. Wertheimer. – New York: Harper, 1945. – 204 p.

Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.