Концепція модернізації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах компетентнісного підходу

Наталя Колиснеченко

Анотація


Висвітлено проблеми вдосконалення професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології. Особлива увага приділена проектуванню концептуальної моделі модернізації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах компетентністного підходу. Вказано чинники, конкретизовано основні етапи, встановлено й охарактеризовано загальнодидактичні та специфічні принципи організації вказаного процесу.


Ключові слова


модернізація, професійна підготовка, бакалавр романо-германської філології, компетентністний підхід, лінгвокомунікативна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения / А. А. Вербицкий. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 136 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / Н. М. Бібік, Л. С. Ващенеко, О. І. Локшина, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко, О. І. Пометун, О. Я. Савченко та ін. – К.: К. І. С., 2004. – 112 с.

Компетентность человека – новое качество образования: материалы XIII Всерос. совещания / под ред. А. В. Хуторского. – М.; Уфа: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. – Кн. 2. – 72 с.

Кондрашова Л. В. Высшая педагогическая школа и Болонский процесс: реалии и перспективы / Л. В. Кондрашова. – Кривой Рог: КГПУ, ИВИ, 2007. – 474 с.

Краковская О. С. Модель формирования организационно-управленческой компетенции бакалавров лингвистики / О. С. Краковская // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2014. – Вып. 2. – С. 138–144.

Цокур О. С. Категория педагогического сознания в теории и практике профессиональной подготовки учителя: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01; 13.00.04 / О. С. Цокур. – Одесса, 1998. – 464 с.

Шапошников К. В. Контекстный подход в процессе формирования профессиональной компетентности будущих лингвистов-переводчиков: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / К. В. Шапошников. – Йошкар-Ола, 2006. – 226 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.