№ 3 (2014)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Професійна освіта

Інноваційна діяльність вчителя як ключова категорія педагогічної інноватики PDF
Наталія Петрова 3-7
Здоров'язбережувальні технології у контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в оздоровчому таборі PDF
Андрій Здіховський 7-11
Методика формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв: особливості експериментальної перевірки PDF
Ольга Краєвська 12-17
Дослідження ефективності педагогічних умов формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю PDF
Валентина Кобзар 18-25
Концепція модернізації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах компетентнісного підходу PDF
Наталя Колиснеченко 25-30
Порівняльні аспекти навчальної результативності професійної підготовки техніків-електриків Німеччини та України PDF
Тетяна Ларіна 31-36

Інформаційні технології

Інформаційно-комунікаційні технології в організації позакласної роботи з обдарованими учнями в системі літературної освіти PDF
Ольга Петрович 37-43
Сучасне інформаційно-освітнє середовище як фактор удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього викладача PDF
Наталія Гунька 43-49
Зміст експериментального навчання майбутніх програмістів з формування умінь іншомовного спілкування в умовах комфортного навчального ... умінь іншомовного спілкування за умов комфортного навчального середовища PDF
Ірина Семиряк 49-54

Управління навчальними закладами

Критерії ефективності соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним закладом PDF
Наталія Благун 55-60
Система управління навчальними закладами туристського і готельного профілю в Швейцарії PDF
Наталія Закордонець 61-67

Технологічна освіта

Сутність і принципи праксеологічного підходу в методичній підготовці майбутнього вчителя технологій PDF
Андрій Малихін 68-73
Внутрішня диференціація як засіб реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем PDF
Андрій Уруський 73-78

Лінгводидактика

Можливості використання автентичного художнього твору для формування німецькомовної лексичної компетентності майбутніх учителів
Антоніна Палецька-Юкало 79-85
Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови в читанні художньої літератури PDF
Мар’яна Нацюк 85-92
Практика формування культури діалогічного мовлення студентів-нефілологів PDF
Оксана Орлова 93-98
Структура міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів – майбутніх медиків PDF
Наталія Калашнік 98-105
Формування англомовної лексичної компетенції у майбутніх фахівців сфери туризму на засадах навчальних стратегій PDF
Ірина Потюк 105-110
Лінгводидактичні засади формування сучасної іншомовної компетенції школярів в умовах плюрилінгвізму (на прикладі німецькомовних країн PDF
Лариса Купчик 110-116
Типи навчальної інформації для формування навичок вживання франкомовних дієслівних форм минулого часу PDF
Аліна Андрущенко 116-123
Інтерференційні процеси в навчанні граматики англійської та німецької мов майбутніх філологів PDF
Лілія Морська 124-128

За рубежем

Екологічна складова змісту загальної хімії в основній школі Словацької Республіки PDF
Оксана Лабінська, Володимир Староста 129-134
Вимоги сучасного ринку праці до професійних та особистісних якостей фахівців у контексті їх безперервної освіти в Польщі PDF
Адам Мушинські 134-139
Зарубіжний досвід виховання моральної відповідальності сільської молоді PDF
Ірина Сопівник, Руслан Сопівник 139-146

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

Проблеми фахової підготовки плавскладу України за умов інтеграції з Європейський освітнім простором PDF
Леонід Герганов 147-152
Теоретико-методологічні підходи у трактуванні поняття "активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів": історико-педагогічний аспект PDF
Світлана Виговська, Вікторія Пабат 152-157
Питання дитинства у вітчизняній науковій думці (1900–1918 рр.) PDF
Світлана Лупаренко 157-161
Впровадження у діяльність центрів соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді форм і методів підготовки до самостійного життя вихованців дитячих будинків сімейного типу
Тетяна Лоза 162-168