Можливості використання автентичного художнього твору для формування німецькомовної лексичної компетентності майбутніх учителів

Антоніна Палецька-Юкало

Анотація


Висвітлено переваги використання автентичного художнього твору як основної сфери засвоєння та удосконалення іншомовної лексики. Наведено визначення лексичної компетентності. Розглянуто автентичний художній твір як модель вживання іноземної мови з усіма її особливостями. Обґрунтовано можливості для сприйняття та аналізу таких мовних явищ, як синонімія, антонімія, полісемія, визначено можливості для роботи із лексичною сполучуваністю, мовними кліше, безеквівалентною та емоційно-забарвленою лексикою автентичного художнього твору як основи для формування німецькомовної лексичної компетентності майбутніх учителів. Встановлено, що лексичне наповнення автентичного художнього твору сприяє формуванню ґрунтовного словника, засвоєнню зв’язних мовленнєвих структур, забезпечує часту повторюваність лексичних одиниць, а також створює відчуття мови.


Ключові слова


автентичність; художній твір; лексична компетентність; лексика; мовні явища; майбутні учителі

Посилання


Ампілогова Л. П. Робота з автентичними текстами / Л. П. Ампілогова, О. М. Соснова // Німецька мова в школі. – 2013. – № 12 (60). – С. 2–9.

Беляев Б. В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка / Б. В. Беляев. – М.: Просвещение, 1964. – 264 с.

Вдовіна Т. О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. О. Вдовіна. – К., 2003. – 282 с.

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию; пер. с нем. общ. ред. Г. В. Рамишвили; послесл. А. В. Гулыш и В. А. Звегинцева / В. фон Гумбольдт. – М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000. – 400 с.

Жулківська А. Художня література у навчанні іноземних мов / А. Жулківська, Л. Бондаренко // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 45–47.

Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підручник / М. П. Кочерган. — 3-тє вид. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 464 с.

Левицкий В. В. Семасиология: монография для молодых исследователей / В. В. Левицкий. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Винница: Нова Книга, 2012. – 680 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичних пед. і лінгвіст. ун-тів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Носонович Е. В. Методическая аутентичность в обучении иностранным язикам / Е. В. Носонович // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 1. – С. 11–16.

Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М.: Русский язык, 1989. – 197с.

Рудакова Л. П. Навчання студентів розуміння соціокультурної інформації при читанні англомовної художньої літератури у вищих мовних навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. П. Рудакова. – К.: КНЛУ, 2004. – 172с.

Саланович Н. А. Роль и место чтения художественных текстов на старшем этапе обучения / Н. А. Саланович // Иностранные язики в школе. – 2001. – № 3 – С. 46– 50.

Смелякова Л. П. Художественный текст в обучении иностранным языкам в языковом вузе (теория и практика отбора): монография. – СПб.: Образование, 1992. – 142 с.

Таукчі О. Учення про лексичну сполучуваність у світлі кардинального повороту в сучасному мовознавстві. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=7498

Топтигіна Н. М. Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. М. Топтигіна. – К.: КНЛУ, 2004. – 210 с.

Український тлумачний словник. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/36/53392/232890.html

Фердинанд де Соссюр. Курс общей лингвистики; – пер. с фр. А. Сухотина, под общ. ред. М. Э. Рут. / Фердининд де Соссюр.– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 432 с.

Фоломкина С. К. Текст в обучении иностранным язикам. / С. К. Фоломкина // Иностранные языки в школе. – 1985. – № 3. – С. 18.

Christa Wolf. Stadt der Engel. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.suhrkamp.de/buecher/stadt_der_engel-christa_wolf_42050.html

Duden. Deutsches Universalwörterbuch / hrsg. u. bearb. vom Wiss. Rat u. d. Mitarb. d. Dudenred. unter Leitung von Günter Drosdowski. Mannheim. – Leipzig – Wien–Zürich: Dudenverl, 1989. – 1816 s.

Erich Maria Remarque. Schatten im Paradies. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://royallib.ru/book/Remarque_Erich_Maria/Schatten_im_Paradies.html

Oliver Bayerlein. Anmerkungen zur Wortschatzarbeit im Deutsch-als-FremdspracheUnterricht. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ir.kochiu.ac.jp/dspace/bitstream/10126/1569/1/H037-13.pdf

Trier J. Sprachliche Felder / J.Trier // Zeitschrift für deutsche Bildung. Bd. 8. Hft. 9. – 1931. – S.417–429.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.