Типи навчальної інформації для формування навичок вживання франкомовних дієслівних форм минулого часу

Аліна Андрущенко

Анотація


Визначено типи навчальної інформації для розробки методики навчання найчастотніших франкомовних граматичних форм минулого часу в усному розмовному та літературному письмовому мовленні студентів філологічних спеціальностей. Проаналізовано критерії відбору всіх типів навчальної інформації. Відібрано автентичні франкомовні тексти для забезпечення вказаного навчання. Наведено приклади вправ у формуванні навичок вживання дієслівних форм минулого часу на різних етапах навчання.


Ключові слова


навчання; франкомовні граматичні форми минулого часу; типи навчальної інформації; відбір текстів

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреевская-Левенстерн Л. С. Методика преподавания французского языка в средней школе / Л. С. Андреевская-Левенстерн. – М.: Просвещение, 1983. – 222 с.

Андрущенко А. О. Психологічні та психолінгвістичні фактори формування граматичної компетентності майбутніх філологів з другої іноземної мови / А. О. Андрущенко // Вісник Сумського державного університету імені А. С. Макаренка. – 2014. – № 1 (35). – С. 280–289.

Андрущенко А. О. Методичні передумови формування граматичної компетентності майбутніх філологів із французької мови як другої іноземної / А. О. Андрущенко // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – 2014. – № 75. – С. 6–12.

Бим И. Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и теория школьного учебника / И. Л. Бим. – М.: Русский язык, 1977. – 288 с.

Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: проблемы и перспективы: учеб. пособие для студентов пед. институтов / И. Л. Бим. – М.: Просвещение, 1988. – 256 с.

Бориско Н. Ф. Основные положения концепции визуализации учебно-методического комплекса для обучения межкультурному общению / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – 1999. – № 4. – С. 23–30.

Бухбиндер В. А. Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках / В. А. Бухбиндер, Н. Л. Белоцерковская, И. В. Бессонова и др. – К.: КГУ, 1980. – 607 с.

Вовк О. І. Формування англомовної граматичної компетенції у майбутніх учителів в умовах інтенсивного навчання: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. І. Вовк. – К., 2008. – 335 с.

Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник / Н. И. Кондаков. – М.: Наука, 1975. – 720 с.

Малышевская Л. П. Управление процессом формирования речевых грамматических навыков: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. П. Малышевская. – Воронеж, 1975. – 21 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. О. Бражник та ін. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

Методика навчання іноземних мов та культур: підручник для студентів класич., пед. і лінгвіст. університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е. И. Пассов. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.

Робоча програма з французької мови як другої іноземної для студентів третього курсу англійського відділення (напрям підготовки – 0305 «Філологія», спеціальність – 6.020303 «Переклад»). – Харків, 2012. – 24 с.

Руснак Д. А. Формування граматичної компетенції у майбутніх викладачів французької мови з комп’ютерною підтримкою: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Д. А. Руснак. – К., 2009. – 23 с.

Скляренко Н. К. Методика формування іншомовної граматичної компетенції в учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 2011. – № 1. – С. 15–25.

Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С. Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1986. – 223 с.

Черноватый Л. Н. Основы теории педагогической грамматики иностранного языка: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Л. Н. Черноватый. – К., 2000. – 459 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.