Інтерференційні процеси в навчанні граматики англійської та німецької мов майбутніх філологів

Лілія Морська

Анотація


Проаналізовано чинники, що зумовлюють міжмовну інтерференцію у процесі вивчення контактних іноземних мов, і специфіку певних класифікацій типів інтерференції. Розглянуто негативний вплив на граматичному рівні української та німецької мов на англійську мову. Запропоновано класифікації граматичної інтерференції. Обґрунтовано морфологічну та синтаксичну граматичні інтерференції у процесі навчання граматики англійської мови після німецької майбутніх філологів та охарактеризовано їх типи. Визначено поділ граматичної інтерференції за психолінгвістичними чинниками. Запропоновано можливі шляхи попередження зазначеної інтерференції у ході одночасного вивчення зазначених іноземних мов. 


Ключові слова


граматична інтерференція; синтагматична (синтаксична) інтерференція; парадигматична (морфологічна) інтерференція; свідома та підсвідома інтерференції

Повний текст:

PDF

Посилання


Алимов В. В. Явление лингвистической интерференции при изучении специального перевода (на примере русского, английского и французского языков в военном, техническом и юридическом переводе): дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / В. В. Алимов. – М., 1998. – 196 с.

Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие / У. Вайнрайх // Новое в лингвистике. – М., 1972. – Вып. 6: Языковые контакты. – C. 25–60.

Вайнрайх У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования: пер. с англ. / Уриель Вайнрайх. – К.: Вища школа, 1979. – 263 с.

Валігура О. Р. Фонетична інтерференція в англійському мовленні українських білінгвів: моногрофія / О. Р. Валігура. – Тернопіль: Підручникик і посібники, 2008. – 288 с.

Д’яков А. С Принципи класифікації мовних інтерференцій / А. С. Д’яков // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: зб. наук. праць. – 1996. – Вип. 2. – С. 76–81.

Жлуктенко Ю. А. Лингвистические аспекты двуязычия / Ю. А. Жлуктенко. – К.: Вища школа, 1974. – 176 с.

Захарьин Б. А. Фонологические изменения при языковых контактах (на примере гласных фонем в английских заимствованиях в хинди) / Б. А. Захарьин // Народы Азии и Африки. – 1966. – № 5. – С. 110–126.

Ковылина Л. Н. Синтаксическая интерференция и способы её изучения: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 /Л. Н. Ковылина. – Алма-Ата, 1981. – 226 с.

Мечковская Н. Б. Языковой контакт / Н. Б. Мечковская // Общее языкознание; под общ. ред. А. Е. Супруна. – Минск, 1983. – С. 359–376.

Сорокина С. С. Пути преодоления и предупреждения грамматической интерференции синтаксических подтипов в немецкой речи студентов І курса языковых факультетов (на материале подтипа управления): автореф. дис. … канд. пед. наук / С. С. Сорокина. – Л., 1971.– 26 с.

Хауген Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в лингвистике. – М., 1972. – Вып. 6: Языковые контакты. – С. 62–98.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.