Педагогічні умови виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів

Наталія Бєляєва

Анотація


Визначено й охарактеризовано педагогічні умови виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів:організація виховного середовища, наближеного до майбутньої професійної діяльності керівника; стимулювання мотивації майбутніх менеджерів шляхом включення в інтерактивні форми організації навчально-виховного процесу; організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Їх обґрунтування здійснено через призму провідних концептуальних підходів: системного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, середовищного та культурологічного, що є теоретико-методологічним підґрунтям визначених педагогічних умов. Розкрито сутність створення виховного середовища, яке має бути організоване за принципом професійно-етичної взаємодії та суб’єкт-суб’єктних стосунків і стати моделлю-еталоном взаємовідносин майбутнього керівника у професійній діяльності. 


Ключові слова


менеджер освітнього закладу; педагогічні умови виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів; майбутній магістр «Управління навчальним закладом»; виховне середовище; суб’єкт-суб’єктні взаємостосунки

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. – 2-е изд / В. И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000. – 124 с.

Вакуленко В. М. Методологічні аспекти професійної компетентності менеджера освіти / В. М. Вакуленко // Витоки педагогічної майстерності: збір. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки». – 2011. – Вип. 8. – Ч. І. – С. 36–39.

Выготский Л. С. Педагогическая психология; под ред. В. В. Давыдова. / Л. С. Выготский – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.

Высоцкий С. В. Структура психолого–педагогических условий формирования поисково-творческой направленности личности в процессе обучения / С. В. Высоцкий // Науковий вісник Південноукраінського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: – Одеса, 1999. – Вип. 8–9. – С. 90–94.

Левина М. А. Культурообразующие основы профессионально-этической подготовки студентов медицинского университета: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / М. А. Левина. – Москва, 2012. – 31 с.

Макаренко А. С. Публичные выступления (1936–1939 гг.): аутентичное издание; сост., автор комментариев Г. Хиллиг / А. С. Макаренко. – Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2012. – 502 с.

Наин А. Я. Проблемы развития профессионального образования: региональный аспект / А. Я. Найн, Ф. Н. Клюев. – Челябинск: Изд-во ЧИРПО, 1998. – 264 с.

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. посібник; за ред І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003. – 240 с.

Пономаренко О. В. формування професійно-етичної культури соціального педагога: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / О. В. Пономаренко. – К., 2001. – 18 с.

Радул В. В. Розвиток ідей А. С. Макаренка стосовно середовища життєдіяльності особистості / В. В. Радул // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 2011. – Вип. 8. – Ч. І. Серія «Педагогічні науки». – С. 8–15.

Степанова Н. П. Формирование профессионально-этической культуры студентов заочной формы обучения в процессе педагогического общения: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Н. П. Степанова. – Ставрополь, 2004. – 254 с.

Тимченко Н. С. Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. С. Тимченко. – К., 2003. – 239 с.

Ушинський К. Д. Теоретичні проблеми виховання і освіти: вибрані педагогічні твори: у 2-х т. / К. Д. Ушинський. – К.: Вища школа, 1983. – Т. 1. – 187 с.

Философский словарь / авт.-сост. И. В. Андрущенко, О. А. Вусатюк, С. В. Линецкий, А. В. Шуба. – К.: А.С.К., 2006. – 1056 с.

Шарова Л.М. Формирование профессионально-этической культуры будущего учителя в процессе педагогического общения: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Л. М. Шарова. – Брянск, 2003. – 196 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.