Критерії відбору текстів для навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів технічних спеціальностей

Олексій Цепкало

Анотація


Проаналізовано вимоги чинної програми англійської мови професійного спрямування, державних і галузевих стандартів вищої освіти у галузі хімічної інженерії щодо змісту навчань умінь студентів-бакалаврів. Вказано на необхідність врахування екстралінгвістичного фактора стосовно змісту навчання професійно орієнтованого спілкування. Акцентовано увагу на вміннях науково-дослідної роботи студентів в реальній ситуації дипломного проектування та ролі іноземної мови професійного спрямування у розвитку зазначених умінь. Охарактеризовано тексти патентної документації як засобу навчання вмінь іншомовного професійно орієнтованого спілкування на завершальному етапі бакалаврату. Проаналізовано критерії відбору текстів для навчання професійно орієнтованого спілкування. Визначено критерії відбору тестів патентної документації для навчання професійно орієнтованого спілкування в ситуаціях науково-дослідної роботи студентів.


Ключові слова


науково-дослідна робота; дипломне проектування; професійно орієнтоване спілкування; критерії відбору; патентне дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. Пособие. – 6-е изд., стереотип. / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 336 с.

Клепикова Т. Г. Методика построения специализированного курса обучения чтению патентных документов (англ. язык, неязыковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. Г. Клепикова. – М., 1998. – 219 с.

Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков: учеб. пособие для филол. фак-тов вузов / М. В. Ляховицкий. – М.: Высшая школа, 1981. – 159 с.

Малёнова Е. Д. Перевод патентов США и Великобритании: от теории к практике: учеб-метод. пособие / Е. Д. Малёнова, Л. А. Матвеева. – Омск: Изд-во ОГУ, 2008. – 144 с.

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» / уклад.: Степанюк А. Р., Гатілов К. О. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 64 с.

Новый энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия; РИПОЛ КЛАССИК, 2004. Свиридюк В. П. Методика навчання німецького писемного мовлення студентів-заочників вищих мовних навчальних закладів на основі використання дистанційного курсу: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / В. П. Свиридюк. – К., 2007. – 194 с

Серова Т. С. Обучение гибкому иноязычному профессионально ориентированному чтению в условиях деловой межкультурной коммуникации: монография / Т. С. Серова. – Пермь: Изд-во Перм. гос. тех. ун-та, 2009. – 242 с.

Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. С. Синекоп. – К., 2011. – 370 с.

Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе / С. К. Фоломкина. – М.: Высшая школа, 2005. – 256 с.

Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С. Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1986. – 51 с.

Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц / А. Н. Щукин. – М.: Астрель; АСТ; Хранитель, 2007. – 746 с.

English for Specific Purposes (ESP). National Curriculum for Universities. – Kyiv: British Council, Ukraine, 2005. – 107 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.