Підсистема вправ як засіб формування лексичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької

Наталія Жовтюк

Анотація


Обґрунтовано необхідність урахування особливостей лексичної системи першої іноземної мови та її можливого впливу на процес опанування другою іноземною мовою при формуванні лексичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької. Визначено та охарактеризовано етапи оволодіння лексичною компетентністю у процесі навчання англійської мови після німецької. Запропоновано відповідну підсистему вправ, яка передбачає групи вправ для ознайомлення та семантизації нових лексичних одиниць; автоматизації дій студентів з новими лексичними одиницями на рівні словоформи, вільного словосполучення, фрази/речення, понадфразової єдності; активізації дій студентів з новими лексичними одиницями у комунікативних ситуаціях. Наведено приклади вправ кожної з груп.


Ключові слова


майбутні вчителі; лексична компетентність; англійська мова; німецька мова; підсистема вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Бим И. Л. Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому на базе английского) / И. Л. Бим. – Обнинск : Титул; 2001. – 48 с.

Долина А. В. Експериментальна перевірка ефективності методики вдосконалення фонетичної компетенції майбутніх учителів англійської мови у самостійній роботі / А. В. Долина // Вісник Харківського Національного Університету імені В. Н. Каразіна. Серія Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2011. – Вип. № 65. – С. 185–190.

Лапидус Б. А. Обучение второму языку как специальности / Б. А. Лапидус. – М.: Высшая школа; 1980. – 173 с.

Маковский М. М. Большой этимологический словар современного английского язика / М. М. Маковский. – М.: Изд. центр «Азбуковник»; 2005. – 526 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичн.; пед. і лінгвіст. ун-тів / О. Б. Бігич; Н. Ф. Бориско; Г. Е. Борецька та ін. / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт; 2013. – 590 с.

Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій: навч.-метод. посібник для студентів мовних спеціальностей ОКР «магістр» / О. Б. Бігич; Н. Ф. Бориско; Г. Е. Борецька та ін.; за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт; 2011. – 344 с. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови сьогодні і завтра: тези конференцій. – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка; 1999. – С. 96–98.

Соломко З. К. Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / З. К. Соломко. – К.; 2014. – 339 с.

Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / С. Ф. Шатилов. – Л.: Просвещение; 1986. – 223 с.

Cenoz J. The Effect of Linguistic Distance; L2 Status and Age on Cross-Linguistic Influence in Third Language Acquisition / Jasone Cenoz // Cross-linguistic influence in third language acquisition: Psycholonguistic Perspectives; ed. by J. Cenoz; B. Hufeisen; U. Jessner. – Clevedon; UK: Multilingual Matters; 2001. – P. 9 – 20.

De Angelis G. Interlanguage transfer and competing linguistic systems in the multilingual mind / G. De Angelis; L. Selinker // Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition: Psycholinguistic Perspectives; ed. by J. Cenoz; B. Hufeisen; U. Jessner. – Clevedon; UK: Multilingual Matters; 2001. – P. 42–58.

Dewaele J. Activation or inhibition? The interaction of L1; L2 and L3 on the language mode continuum / J. Dewaele // Cross-linguistic influence in third language acquisition: Psycholonguistic Perspectives; ed. by J. Cenoz; B. Hufeisen; U. Jessner. – Clevedon; UK: Multilingual Matters; 2001. – P. 69 – 89.

Hammarberg B. Activation of L1 and L2 during production in L3 / B. Hammarberg // Processes in third language acquisition; ed. by B. Hammarberg. – Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. – P. 101 – 126.

Jorda M. P. S. Third Language Learners: Pragmatic Production and Awareness / Maria Pilar Safont Jorda. – Clevedon; UK: Multilingual Matters; 2005. – 184 p.

Murphy Sh. Second Language Transfer During Third Language Acquisition / Shirin Murphy // Working Papers in Tesol and Applied Linguistics.– 2003. – Vol. 3. – № 1. – P. 1–21.

Shanon B. Faulty Language Selection in Poliglots / B. Shanon // Language and Cognitive Processes. – 1991. – Vol. 6 (4). – P. 339 – 350.

Williams S. Language Switches in L3 Production: Implication for a Polyglot Speaking Model / S. Williams; B. Hammarberg // Applied Linguistics. – 1998. – Vol. 19 (3). – P. 295 – 333.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.