Особливості методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізичного виховання учнів старшої школи

Петро Джуринський

Анотація


Представлено методичні підходи і рекомендовано впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів (ВНЗ) методику з підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізичного виховання учнів старшої школи. Розкрито роль в цьому процесі апробованої профілюючої навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання у старшій школі». Встановлено, що підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до фізичного виховання старшокласників є системою організаційних і педагогічних заходів, які забезпечують формування у майбутнього педагога професійних знань, умінь, навичок. Визначено завдання, критерії, засоби, форми, педагогічні умови та етапи підготовки студентів до проведення фізичного виховання зі старшими учнями. Показано, що ефективність методичних підходів у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до фізичного виховання старшокласників підтверджена результатами апробації.


Ключові слова


методичні підходи; освітньо-професійні програми; майбутні учителі фізичної культури; фізичне виховання учнів старшої школи; навчальні дисципліни; форми навчання; педагогічні умови; методи; етапи підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Арефьєв В. Г. Практикум учителя фізичної культури: метод. посібник / В. Г. Арефьєв, О. В. Андреєва, Н. Д. Михайлова. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2014. – 400 с.

Вільчковський Е. С. Професійна спрямованість підготовки фахівців з фізичного виховання / Е. С. Вільчковський // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні (1992–2002): зб. наук. праць до 10-річчя АПН України. – Харків: ОВС, 2002. – С. 301–309.

Карпюк Р. П. Загальний стан підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності / Р. П. Карпюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць. – Харків, 2003. – Вип. 13. – С. 33–41.

Тимошенко О. В. Деякі аспекти професійної підготовки вчителів фізичної культури в контексті приєднання до Болонського процесу / О. В. Тимошенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – К.; Запоріжжя, 2004. – Вип. 33. – С. 371–377.

Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): монографія / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 442 с.

Теория и методика обучения предмета «Физическая культура»: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. / Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов. – М.: ИЦ «Академия», 2006. – 272 с.

Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: підручник / за ред. проф. Т. Ю. Круцевич. – К.: Вид-во НУФВСУ «Олімпійська література», 2012. – 392 с.

Теория и методика физической культуры: учебник / под ред. проф. Ю. Ф. Курамшина. – 4-е изд., стереотип. – М., 2010. – 464 с.

Шмелев В. Е. Оптимизация процесса подготовки студентов институтов физической культуры к профессиональной деятельности на основе модели специалиста: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В. Е. Шмелев. – СПб., 2002. – 171 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.