Глобалізаційні виклики сучасній університетській освіті

Богдан Буяк

Анотація


Проаналізовано один із викликів сучасній цивілізації, зокрема, виклик її здатності протистояти руйнівним тенденціям і підтримати тенденції творчі, прогресивні в контексті розвитку освітньої сфери. Досліджено вплив процесів глобалізації на систему університетської освіти загалом і національну університетську освіту зокрема. Дано оцінку розвитку університету як інноваційного вищого навчального закладу (ВНЗ). Згідно з результатами критичного висвітлення здобутків вчених сформовано перелік питань, що залишилися невирішеними, і визначено місце реалізованого дослідження у вирішенні означеної проблеми.


Ключові слова


Освіта; університет; глобалізаційні виклики; ключовий підхід; національна університетська освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Астахова В. Наукові дослідження у приватних ВНЗ: перші досягнення, перспективи / В. Астахова // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 22–27.

Багіров B. C. Світові тренди вищої освіти / B. C. Багіров // Міжнародна співпраця університетів як невід’ємна складова інноваційного розвитку вищої школи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 16–18 травня 2013 р. – Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2013. – С. 53–54.

Березовська І. Інформаційні технології і роль викладача вищого навчального закладу в Україні сьогодні / І. Березовська // Україна в сучасному світі: конференція випускників програм наукового стажування у США. – К.: Стилос, 2003. – С. 127–133.

Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації / О. Білорус // Політична думка. – 2001. – № 4. – С. 68–83.

Богачевська-Хом’як М. Плекаймо вміння розуміти різні культури / М. Богачевська-Хом’як // Слово і час. – 2001. – № 9 (489). – С. 5–7.

Богачевська-Хом’як М. Ідея школи в подвійній перспективі / М. Богачевська-Хом’як // Критика. – 2003. – № 3 (65). – С. 6–7.

Вербицкая Л. Программа «Интеграция» и задачи Федерального исследовательского университета / Л. Вербицкая // Alma mater. – 1999. – № 11. – С. 21–22.

Высшее образование в ХХІ веке: подходы и практические меры. Всемирный статистический обзор по высшему образованию 1980–1995 гг. ЮНЕСКО. – Париж, 5–9 октября 1998. – 158 с.

Глобальний бум засобів зв’язку // Кур’єр ЮНЕСКО. – 2000. – Квітень-травень. – С. 12–13.

Глузман А. В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов университета: теория и опыт исследования / А. В. Глузман. – К.: Поиск.-изд. агентство, 1998. – 252 с.

Дейлі Г. Е. Поза зростанням: економічна теорія сталого розвитку; пер. з англ. / Г. Е. Дейлі. – К.: Інтелсфера, 2002. – 312 с.

Дем’янчук О. Політичні та інституційні аспекти впровадження закордонних моделей освіти в Україні / О. Дем’янчук // Україна в сучасному світі: конференція випускників програм наукового стажування у США. – К.: Стилос, 2003. – С. 102–112.

Дем’янчук О. Управління університетами в умовах демократизації: державний і приватний сектори вищої освіти / О. Дем’янчук // Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть / Редкол.: С. Рябов та ін. – К.: Вид. дім «КМ Academia», 2001. – С. 11–18.

Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посібник / І. А. Зязюн. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.

Квієк М. Глобалізація і вища освіта / М. Квієк // Вища школа. – 2001. – № 4–5. – С. 107–117.

Квятковський С. Меморандум Європейської комісії «Навчання протягом усього життя» / С. Квятковський // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук.-метод. журнал. – 2002. – Вип. 3 (7). – С. 11–19.

Коваленко Т. А. Законодательство о частных учебных заведениях в общей системе образовательных реформ XIX–XX вв.: первое приближение к проблеме / Т. А. Коваленко // Ученые записки Харьковского гуманитарного института «Народная украинская академия». – Харьков: Око, 1997. – С. 45–54.

Мацуура К. Коперникова революція / К. Мацуура // Кур’єр ЮНЕСКО. – 2000. – Квітень-травень. – С. 43.

Мещанінов О. П. Духовність професіонала в контексті концепції сталого розвитку особистості / О. П. Мещанінов // Наукові праці: наук.-метод. журнал. – Вип. 7. – Т. 20: Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2002. – C. 15–22.

Мінаков М. Університет: криза ідентичності / М. Мінаков // Критика. – 2003. – № 3 (65). – С. 8–15.

Моисеев Н. Н. Быть или не быть… человечеству? / Н. Н. Моисеев. – М.: Молодая гвардия, 1999. – 288 с.

Нечепоренко Л. С. Онтопедагогіка та інвайроментальна педагогіка: навч. посібник / Л. С. Нечепоренко. – Харків: Основа, 2001. – 238 с.

Освітні технології: навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик та ін. – К.: Віпол, 2001. – 502 с.

Пригожин И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой; пер. с англ.; общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климантовича и Ю. В. Сачкова / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с.

Рябов С. Громадянське суспільство, політична культура та перспектива демократії / С. Рябов // Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть. – К.: Вид. дім «КМ Academia», 2001. – С. 183–185.

Соколов В. С. Стать «ядром конденсации» / В. С. Соколов // Я – ФИЗТЕХ / сост.: Н. В. Карлов, Л. П. Скороварова, Н. Ф. Симонова. – М.: ЦентрКом, 1996. – С. 509–515.

Тацій В. Я. Кожний етап розвитку суспільства вимагає реформуваннями системи освіти / В. Я. Тацій // Вища школа. – 2001. – № 4–5. – С. 3–10.

Федорченко В. К. Стратегія розвитку освіти на порозі XXI століття (міжнародний аналітичний огляд) / В. К. Федорченко // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Ред. кол.: В. О. Зайчук (гол. ред.), О. Я. Савченко та ін. – К.: НМЦ ВО, 2002. – Вип. 32. – С. 205–212.

Федотов А. Глобалистика – наука ХХІ в. / А. Федотов // Alma mater. – 1999. – № 11. – С. 39–41.

Ходаков В. Е. Высшее образование в Украине: взгляд со стороны и изнутри / В. Е. Ходаков. – Херсон: Олди-плюс, 2001. – 214 с.

Altbach Philip G. Higher Education and the WTO: Globalization Run Amok / Philip G. Altbach // International Higher Education. – 2001. – № 3.

Mason R. Globalizing Education: Trends and Applications / R. Mason. – London: Routledge Studies in Distance Education, 1998.

Sadlak J. Globalization and Concurrent Challenges for Higher Education / J. Sadlak // The globalization of higher education. – London: Open University Press, 1998. – Р. 100–107.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.