№ 2 (2014)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Загальна педагогіка та історія педагогіки

Глобалізаційні виклики сучасній університетській освіті PDF
Богдан Буяк 3-11
Організація навчального процесу у політехнічних інститутах України (50– 80-ті роки XX століття) PDF
Оксана Юхно 11-17
Фізична культура в освітній практиці Буковини кінця XIX – початку XX століття PDF
Олег Винничук 17-23
Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання: міждисциплінарний аналіз проблеми PDF
Світлана Наход 23-30
Поняття культурно-освітнього простору в сучасній педагогічній науці PDF
Олеся Смолінська 30-35

Професійна освіта

Технологія підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп'ютерних технологій: організація та результати експерименту PDF
Ярослава Топорівська 36-41
Методологічні аспекти формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного іншомовного спілкування PDF
Оксана Тинкалюк 41-47
Навчальні проекти як засіб застосування знань у практичній діяльності майбутніх інженерів-педагогів PDF
Іван Цідило 48-53
Професійно-комунікативна компетентність майбутнього документознавця: зміст і структура PDF
Оксана Тур 53-57
Адаптивне навчання студентів та його структура PDF
Тетяна Опалюк 57-62
Саморозвиток особистості студентів коледжу під час вивчення предметів природничого циклу на основі компетентнісного підходу PDF
Світлана Матвійчина 62-67

Теорія і методика природничих дисциплін

Методика формування біоетичних знань школярів у процесі вивчення біології PDF
Вікторія Бак, Алла Степанюк 68-74
Формування в учнів ціннісного ставлення до природи як компонента екологічної культури PDF
Галина Жирська 74-81

Лінгводидактика

Формування в учнів ціннісного ставлення до природи як компонента екологічної культури PDF
Ріяна Зіядінова, Віра Каленська 82-88
Дискурсно-текстологічний і прагматико-комунікативний аспекти лінгвометодичної інноваційної макротехнології «Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови» в основній школі PDF
Галина Дідук-Ступ'як 88-95
Моделювання процесу навчання читання англомовної періодики PDF
Тетяна Глушко 96-103
Формування самоосвітньої компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови PDF
Світлана Боднар 103-108
Діагностика рівня сформованості граматичної компетенції у процесі вивчення англійської мови після німецької PDF
Валентина Миськів 108-116
Сучасні підходи щодо визначення перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі PDF
Олена Світлична 116-124

За рубежем

Поширення польського досвіду у практику реформування вітчизняного шкільництва PDF
Алла Василюк 125-132

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

Проблема психолого-педагогічного інструментарію формування творчої особистості PDF
Степан Пальчевський 137-141
Психологические особенности обучения будущих судоводителей чтению англоязычных аутентичных лоций PDF
Наталія Приміна 141-146
Формування здорового способу життя як складова фізичної культури і спорту PDF
Ігор Шеремет 146-151