Структура готовності студентів медичних коледжів до професійного саморозвитку

Кирило Соцький

Анотація


Проаналізовано підходи у трактуванні поняття «саморозвиток» у психологічній і педагогічній літературі. З’ясовано суть і структуру готовності до професійного саморозвитку студентів медичного коледжу. Виокремлено ціннісний, мотиваційний, когнітивний,  операційний і вольовий компоненти. Визначено чинники та охарактеризовано етапи саморозвитку майбутніх медиків середньої ланки. 


Ключові слова


Готовність до саморозвитку; медичний коледж; медичний працівник; професійний саморозвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль; 1991. – 214 с.

Ананьев Б. Г. К психологизации студенческого возраста / Б. Г. Ананьев // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. – Л.: Изд-во ЛГУ; 1974. – С. 14 – 19.

Битянова Н. Р. Проблема саморазвития личности в психологии: аналитический обзор / Н. Р. Битянова. – М.: Москов. психол.-пед. ин-т Флинта; 1998. – 48 с.

Гаврилова Г. Л. Формирование профессиональной самостоятельности у будущего учителя в процессе обучения в вузе (на примере преподавания в университете предметов общепедагогического цикла): автореф. дис. … канд. пед. наук. – Казань; 1992. – 20 с.

Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к педагогической деятельности / Дьяченко М. И.; Кандыбович Л. А. – Минск: Изд-во БГУ; 1981. – 187 с.

Зязюн Л. І. Мотиваційно-ціннісні ресурси саморозвитку особистості в освітній системі Франції / Л. І. Зязюн // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КІМ; 2009. – С. 379 – 391.

Ігнатюк О. А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика: монографія / О. А. Ігнатюк. – Харків: НТУ «Харківський політехнічний інститут»; 2009. – 432 с.

Климов Е. А. Общая психология. Общеобразовательный курс: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТА-ДАНА; 2001. – 236 с.

Комщук Т. С. Етичні основи сестринської справи / Т. С. Комщук // Медсестринство. – 2009. – № 2. – С. 25 – 27.

Кравченко О. Гуманізація навчально-виховного середовища медичного коледжу як основа формування професійної етики майбутніх медичних сестер / О. Кравченко // Освіта дорослих: теорія; досвід; перспективи: зб. наук. праць. – К.: Видавець ПП Лисенко М. М. – 2012. – Вип. 4. – С. 147 – 154.

Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности / Л. М. Митина. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЕК; 2002. – 400 с.

Скворцова Е. Г. Формирование у студентов педагогического вуза готовности к профессиональному самосовершенствованию: автореф. дис. … канд. пед. наук / Е. Г. Скворцова. – Ярославль; 1996. – 20 с.

Сластенин В. А. Общая педагогика: в 2 ч.: учеб. пособие / В. А. Сластенин. – М.: ВЛАДОС; 2006. – 256 с.

Чемерилова И. А. Формирование готовности будущего педагога к профессиональному самосовершенствованию: автореф. дис. … канд. пед. наук / И. А. Чемерилова. – Чебоксары; 1999. – 20 с.

Чобітько М. Г. Самовдосконалення студентів-майбутніх учителів у процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки / М. Г. Чобітько // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 1(42). – С. 57 – 69.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.