№ 1 (2014)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Загальна педагогіка

Реалізація синергетичного підходу в контексті інновацій в освіті PDF
Наталя Петрова 3-8
Напрями та умови реалізації полікультурної освіти в загальноосвітній школі PDF
Ельвіра Заредінова, Аліна Муєдинова 8-13
Філософсько-культурологічний контекст проблеми взаємодії людини і природи у змісті сучасної екологічної освіти PDF
Григорій Пустовіт 12-19

Історія педагогіки

Становлення та розвиток трудового навчання з обслуговуючих видів праці (друга половина XX століття) PDF
Мар’яна Воловець 20-26
Соціальні чинники загальнопедагогічної підготовки вчителя в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття PDF
Ольга Кобрій 26-31
Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття PDF
Теодор Лещак 31-35
Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов на західноукранських землях і в Росії (1918–1939 рр. ) PDF
Богдана Лабінська 36-43

Професійна освіта

Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу PDF
Зінаїда Бакум, Лілія Саприкіна 44-49
Удосконалення підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров'язбережувальних технологій PDF
Андрій Петров 49-55
Структура готовності студентів медичних коледжів до професійного саморозвитку PDF
Кирило Соцький 55-62
Критерії, показники та рівні сформованості міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків PDF
Наталія Калашнік 62-67
Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов ... майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями PDF
Людмила Мерва 67-74

Соціальна педагогіка

Роль соціальної взаємодії школи та сім'ї у процесі соціалізації дитини PDF
Наталія Олексюк 75-80
Підготовка студентської молоді до вирішення конфліктів у сім'ї PDF
Володимир Кравець, Григорій Терещук 80-88
Інтерактивні технології як чинник результативності превентивної діяльності зі схильними до девіантної поведінки учнями: теоретичний аспект PDF
Інна Іванюк 88-92

Лінгводидактика

Застосування лінгвокультурологічного підходу в навчанні новогрецької мови у загальноосвітніх навчальних закладах України PDF
Катерина Колесник 93-99
Контроль результатів самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю PDF
Ірина Задорожна 99-106
Застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у вищій школі PDF
Надія Бреславець 114-120
Навчання усного послідовного двостороннього професійно орієнтованого перекладу у фінансово-банківській галузі PDF
Олена Світлична 120-126
Сучасні дослідження формування у майбутніх учителів англійської мови навчально-стратегічної компетентності в діалогічному мовленні PDF
Юлія Гудима 126-132
Відбір аудіотекстів для навчання майбутніх менеджерів професійно спрямованого діалогічного мовлення PDF
Людмила Максименко 138-144
Лінгводидактична модель інтегрованого навчання англомовного презентаційного мовлення технічного обладнання майбутніх інженерів-енергетиків PDF
Раїса Мартинова, Оксана Попель 106-114
Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетенції майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності PDF
Вікторія Терещук 133-138
Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності студента філологічного профілю: теоретичний та прикладний аспекти PDF
Діана Терещук 144-148
Загальна характеристика вправ щодо набуття знань лінгвістичного матеріалу, вибраного з автентичних художніх творів PDF
Олександра Романюк 148-153

За рубежем

Підготовка вчителів техніки та інформатики на факультетах інформаційно-технічного навчання в Республіці Польщі PDF
Роман Монько 154-158
Технічно-інформаційна освіта очима батьків учнів гімназій у Польщі PDF
Мирослав Фрейман, Станіслава Фрейман 158-162
Методологічні засади альтернативної освіти у сучасній педагогічній науці Польщі PDF
Ірина Кравець 162-168
Іншомовна освіта США: полікультурні засади PDF
Ірина Білецька 168-174
Закономірності функціонування післядипломної освіти фахівців сфери туризму в Швейцарії PDF
Наталія Закордонець 174-180

Вивчаємо досвід

Особливості інтерактивного навчання історії у вищому навчальному закладі PDF
Наталія Ігнатенко 181-185
Структура і зміст портфоліо студента-практиканта – майбутнього вчителя іноземних мов PDF
Ольга Дацків 185-192
Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу майбутніх економістів PDF
Олександр Вашків, Леся Вашків 192-196

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

Застосування онтології комп'ютерних систем під час практичної діяльності майбутнього інженера-педагога PDF
Сергій Козіброда 204-211
Готовність вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності як педагогічна проблема PDF
Ігор Шеремет 212-218
Інформаційна діяльність та загрози інтернету у роботі викладача ВНЗ PDF
Анатолій Клименко 218-224
Виховання оптимістичного ставлення до життя особистості як психолого-педагогічна проблема PDF
Галина Карелова 224-231
Психолого-педагогічні основи розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів PDF
Віталій Хоменко 197-204
Проблеми професійного самовизначення випускника сучасної школи: результати діагностичного дослідження PDF
Марія Бойко 231-236