Структура і зміст портфоліо студента-практиканта – майбутнього вчителя іноземних мов

Ольга Дацків

Анотація


Розглянуто застосування технології портфоліо у підготовці майбутніх учителів іноземних мов. Обґрунтовано доцільність застосування цієї технології як засобу формування професійно-орієнтованих компетентностей і форми контролю результатів діяльності студента-практиканта: подано визначення терміну «портфоліо студента-практиканта», виокремлено функції портфоліо. Описано структуру і зміст, запропоновано критерії оцінювання портфоліо студента-практиканта. Визначено послідовність впровадження європейського методичного портфоліо в освітньо-професійну програму підготовки майбутніх учителів іноземних мов. 


Ключові слова


Майбутній учитель іноземної мови; педагогічна практика; портфоліо студента-практиканта; технологія портфоліо; європейський методичний портфоліо

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемьева Г. Н. Педагогические возможности портфолио как технологии оценивания учебных достижений студентов вуза / Г. Н. Артемьева // Вестник НГГУ. – 2010. – № 1. С. 71–74.

Беженар І. В. Методика навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення з використанням мовного портфеля: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / І. В. Беженар. – К., 2012. – 22 с.

Бекузарова Н. В. Профессиональное портфолио как альтернативный метод оценивания готовности выпускников к профессионально-педагогической деятельности / Н. В. Беркузарова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2008. – №5. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-portfolio-kak-alternativnyy-metod-otsenivaniya-gotovnosti-vypusknikov-k-professionalno-pedagogicheskoy-deyatelnosti

Гальскова Н. Д. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся в области изучения иностранных языков / Н. Д. Гальскова // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 5. – С. 6–11.

Европейский Языковой Портфель: предложения по разработке / И. Крист, Ф. Дебюзер, А. Добсон и др.; пер. с англ. – М.: Еврошкола, 1998. – 155 с.

Жидкова Р. А. Современные методы оценивания результатов обучения Р. А. Жидкова // Известия ГПУ им. В. Г. Белинского. – 2012. – № 28. – С. 772–779.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / І. П. Задорожна – К., 2012. – 456 с.

Колодкина Л. С. Моделирование общедидактической подготовки студентов – будущих учителей в условиях педагогической практики в университете: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. С. Колодкина – Ижевск, 2005. – 228 с.

Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: пособие для учителей. / Н. Ф. Коряковцева. – М.: Аркти, 2002. – 175 с.

Николаева С. Ю. Технология «Портфолио» в высшем профессиональном образовании / С. Ю. Николаева // Іноземні мови. – № 2. – 2013. – С. 47–54.

Положення «Про організацію та проведення практик студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка». – 2012р. – 16 с.

European Language Portfolio. Portfolios [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/portfolios.html

European Portfolio for Student Teachers of Languages. David Newby Anne-Brit Fenner, Barry Jones, Hanna Komorowska, Kristine Soghikyan. Council of Europe 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecml.at/epostl

Insights into the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) Editor David Newby (2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epostl2.ecml.at/

Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages Anne-Brit Fenner 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epostl2.ecml.at/


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.