Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов ... майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями

Людмила Мерва

Анотація


Охарактеризовано педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями. Продемонстровано шляхи їх реалізації в навчально-виховній діяльності вищого навчального педагогічного закладу та обґрунтовано показники ефективності. Розкрито суть понять «умова», «ефективність». Запропоновано напрямки подальшого наукового пошуку у вирішенні вказаної проблеми.

Ключові слова


Ефективність; рівні сформованості; педагогічні умови; компоненти; показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Бібік Н. М. Компетенції і компетентність у результатах початкової освіти / Н. М. Бібік // Педагогічна і психологічна науки в Україні: до 20-річчя НАПН України: в 5 т. / редкол.: О.І. Ляшенко, О. Я. Савченко, Н. М. Бібік та ін. — К.: Пед. думка, 2012. — Т. 3: Загальна середня освіта. — С. 75 – 85.

Блинов В. М. Эффективность обучения: методологический анализ определения этой категории в дидактике / В. М. Блинов – М.: Педагогика, 1976. – 192 с.

Богоявленская Д. Б. Одаренность: понятие, виды, метод идентификации / Д. Б. Богоявленская // ALMA MATER: Вестник высшей школы. — 2010. — № 7. — С. 40–45.

Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 000 / уклад. та гол. ред. В. Т. Бусел. — К.; Ірпінь: Перун, 2004. — 1428 с.

Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети / Ю. З. Гильбух. — М.: Знание, 1991. — 80 с.

Здібності, творчість, обдарованість і теорія, методика, результати досліджень / за ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. – Житомир: Рута, 2006. – 320 с.

Зязюн І. А. Філософія свідомого і несвідомого у професійній освіті / Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: науково-методичний збірник / ред. кол.: І. А. Зязюн та ін. – К.,1994. – 384 с.

Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин – СПб.: Питер, 2011. – 448 с.

Кічук Н. В. Формування творчої особистості вчителя: монографія / Н. В. Кічук. — К.: Либідь, 1991. — 96 с.

Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

Лейтес Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия / Н. С. Лейтес. – М.; Воронеж: МПСИ: МОДЭК, 1997. – 488 с.

Матюшкин А. М. Загадки одаренности: Проблемы практической одаренности / А. М. Матюшкин. – М.: Школа-Пресс, 1993. – 128 с.

Одаренные дети: пер. с англ. / общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. — М.: Прогресс, 1991. — 376 с.

Подготовка студентов к работе с учащимися 6-летнего возраста: учебное пособие / А. Я. Савченко, В. Ф. Олейник, С. Л. Коробко, Н. М. Бибик ; под ред. А. Я. Савченко. – К.: Вища шк., 1990. – 263 с.

Теплов Б. М. Психофизиология индивидуальных различий: Избранные психологические труды / Б. М. Теплов ; Под ред. М. Г. Ярошевского. — М.; Воронеж: ИПП, МОДЭК, 1997. — 544 с.

Щебланова Е. И. Психологическая диагностика одаренности школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики / Е. И. Щебланова; гл. ред. Д. И. Фельдштейн. — М.; Воронеж: Модэк, 2004. — 368 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.