Психолого-педагогічні основи розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Віталій Хоменко

Анотація


Визначено, що розробка дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю можлива лише за умови реалізації дуального підходу до розробки цього змісту. При вирішенні проблеми необхідно враховувати як складність відображення навчального матеріалу психолого-педагогічних дисциплін на предметну галузь технічних дисциплін для формування відповідних професійних компетентностей вказаних фахівців так і складність врахування психічних процесів та механізмів засвоєння цього навчального матеріалу на основі специфічної (інженерно-педагогічної) діяльності.

Ключові слова


Інженер-педагог; дуальний зміст професійної підготовки; дуальні професійні компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Аніщенко В. Модульне навчання. Концепція Міжнародної Організації Праці / В. Аніщенко // Професійно-технічна освіта. – 1999. – № 1. – С. 21–23.

Бех І. Д. Особистісно оріентований підхід: науково-практичні засади / І. Д. Бех // Виховання особистості : навч.-метод. посібник : У 2 кн. – Кн. 2. – К. : Либідь, 2003. – С. 44–46.

Галицких Е. О. Интегративный подход к профессиональному становлению учителя на этапе вузовской подготовки / Е. О. Галицких // Вестник ВГПУ. – 1999. – № 2. – С. 34–38.

Краус Г. Введение в дифференциальную психологию учения : пер. с нем. / Г. Клаус. – М.: Педагогика, 1987. – 173 с.

Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с.

Матрос Д. Ш. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга / Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н. Н. – М. : Пед. общ-во России, 1999. – 96 с.

Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для студентов пед. вузов / под ред. В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2005. – С. 81–82.

Освітні технології: навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А. С. К., 2001. – 256 с.

Селевко Г. Компетентности и их классификация / Г. Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 138–143.

Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Унт. – М. : Педагогика, 1990. – 188 с.

Шишмаренков В. К. Дифференциация обучения как педагогическая проблема / В. К. Шишмаренков. – Челябинск : ЧелГУ, 1996. – 207 с.

Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения / П. А. Юцявичене. – Каунас: Шиеса, 1989. – 272 с.

Якиманская И. С. Особенности познавательных интересов старшеклассников в условиях дифференциации обучения / И. С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1989. – № 3. – С. 27–32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.