СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЛІСОТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

Oksana Hrydzhuk

Анотація


З’ясовано сутність мовної особистості та охарактеризовано її складник. Названо педагогічні умови та стратегії формування мовнокомунікативної компетентності студентів лісотехнічного напряму підготовки. Визначено орієнтири цих стратегій (особистісно орієнтоване навчання, когнітивна й комунікативна методики навчання мови у вищій школі, компетентнісний, культурологічний аспекти, зміст і технології професійної підготовки студентів, сучасні технології навчання мови в різних освітніх закладах, шляхи формування комунікативної компетентності та ін.). Описано провідні підходи для реалізації когнітивної методики навчання мови (соціокультурний, комунікативно-діяльнісний, функційно-стилістичний, компетентнісний, особистісно та професійно орієнтований). 


Ключові слова


мовна особистість; лінгводидактичні стратегії; особисто орієнтоване навчання; компетнтнісний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Holub N. Metodychni rekomendatsii shchodo navchannia ukrainskoi movy v umovakh kompetentnisnoho pidkhodu [Methodical Recommendations for Teaching Ukrainian Language in Terms of Competence Approach] / N. Holub // Dyvoslovo. – 2013. – P. 2–7.

Drozdova I. P. Naukovi osnovy formuvannia ukrainskoho profesiinoho movlennia studentiv nefilolohichnykh fakultetiv VNZ [Scientific Bases of Formation of Students’ Ukrainian Professional Speech of Non-Philological Faculties of Universities] : monohr. / I. P. – Kharkiv : KhNAMH, 2010. – 320 p.

Zeer Е. F. Psykholohyia professyonalnoho obrazovanyia [Psychology of Professional Education] / Е. F. Zeer. – M. – Voronezh : Mosk. psykholoho- sotsialnyi ins-t, 2003. – 479 p.

Kontseptsiia ekolohichnoi osvity Ukrainy [The Concept of Environmental Education of Ukraine] (Zatverdzhena rishenniam Kolehii Ministerstva osvity i nauky Ukrainy protokol № 13/6-19 vid 20.12.2001 roku) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do dokum. : http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/InstrDok/D33.HTM

Matsko L. Aspekty movnoi osobystosti u prospektsii pedahohichnoho dyskursu [Aspects of the Linguistic Identity in Prospecting of Pedagogical Discourse] / L. Matsko // Dyvoslovo. – 2006. – № 7. – P. 2–4.

Pentyliuk M. I. Movna osobystist uchnia v prospektsii movlennievoho spilkuvannia [Linguistic Identity of Pupils in Speech Communication] / M. I. Pentyliuk // Pentyliuk M. I. Aktualni problemy suchasnoi linhvodydaktyky: zbirn. statei / M. I. Pentyliuk. – K. : Lenvit, 2011. – P. 80–84.

Pentyliuk M. I. Stratehichni oriientyry pidhotovky maibutnoho vchytelia-slovesnyka [Strategic Guidelines of Training of Future Teachers-Philologists] / M. I. Pentyliuk // Dyvoslovo. – 2014. – № 11. – P. 2-6.

Symonenko T. V. Teoriia i praktyka formuvannia profesiinoi movno-komunikatyvnoi kompetentsii studentiv filolohichnykh fakultetiv [Theory and Practice of Formation of Professional Language and Communicative Competence of Students of Philological Departments] : monohr. / T. V. Symonenko. – Cherkasy : Vovchok O.Iu., 2006. – 328 p.

Struhanets L. V. Kultura ukrainskoi movy i movna osobystist uchytelia [Culture of Ukrainian Language and Linguistic Identity of the Teacher] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 „Ukrainska mova” / Liubov Vasylivna Struhanets ; The National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Ukrainian language. – K., 1996. – 22 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Голуб Н. Методичні рекомендації щодо навчання української мови в умовах компетентнісного підходу / Н. Голуб // Дивослово. – 2013. – №9. – С. 2–7.

2. Дроздова І. П. Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів ВНЗ: монографія / І. П. Дроздова – Харків: ХНАМГ, 2010. – 320 с.

3. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования / Э. Ф. Зеер. – М.; Воронеж, 2003. – 479 с.

4. Концепція екологічної освіти України (Затверджена рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України протокол № 13/6-19 від 20.12.2001 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/InstrDok/D33.HTM

5. Мацько Л. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу / Л. Мацько // Дивослово. – 2006. – № 7. – С. 2–4.

6. Пентилюк М. І. Мовна особистість учня в проспекції мовленнєвого спілкування / М. І. Пентилюк // Пентилюк М. І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: зб. статей / М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – С. 80–84.

7. Пентилюк М. І. Стратегічні орієнтири підготовки майбутнього вчителя-словесника / М. І. Пентилюк // Дивослово. – 2014. – № 11. – С. 2–6.

8. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовно-комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: монографія / Т. В. Симоненко. − Черкаси: Вид-во Вовчок О. Ю., 2006. – 328 с.

9. Струганець Л. В. Культура української мови і мовна особистість учителя: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Л. В. Струганець. – К., 1996. – 22 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Oksana Hrydzhuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.