СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Iryna Bartosh

Анотація


Визначено сутність соціальної сфери та її головні функції (соціально-діагностична, прогностична, соціально-комунікативна, правозахисна, превентивна, психотерапевтична, соціально-педагогічна, соціально-економічна, контрольно-наглядова, організаційно-управлінська, рекламно-пропагандистська, соціально-медична, науково-дослідна, освітня). Проаналізовано особливості формування компетентності іншомовного говоріння як мовного процесу. З’ясовано психологічні передумови зародження говоріння та відзначено важливість компетентності говоріння для соціального працівника. Охарактеризовано такі види говоріння, як діалогічне та монологічне мовлення, проаналізовано їх основні компетентності. Доведено, що діалогічне й монологічне мовлення є важливими складовими навчання говоріння майбутніх працівників соціальної сфери. Окреслено основні підходи щодо навчання вказаних видів говоріння. 


Ключові слова


соціальна сфера; соціальна робота; соціальний працівник; говоріння; компетентнстьі говоріння; усне мовлення; діалогічне мовлення; монологічне мовлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Kucenko V. I. Transformaciyi social`noyi sfery Ukrayiny: regionalnyj aspekt: monografiya [Transformation of social Ukraine: regional aspect: [monograph]] / V. I. Kucenko, Ya. V. Ostafijchuk / za red. S. I. Dorogunczova. – K.: Oriyany, 2005. – 400 s.

Lukashevych M. P. Teoriya i metody` socialnoyi roboty: navch. posibnyk [Theory and methods of social work] / M. P. Lukashevych, I.I . Mygovych. – K.: MAUP, 2003 – 168 s.

Metod`ka navchannya inozemnyx mov i kul`tur: teoriya i praktyka: pidruchnyk dlya stud. klasychnyx, pedagogichnyx i lingvistychnyx universytetiv [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice: a textbook for students of classic, educational and linguistic universities] / O. B. Bigych, N. F. Borysko, G. E. Boreczka ta in. / za red. S. Yu. Nikolayevoyi. – K.: Lenvit, 2013. – 590 s.

Skurativskyj V. A. Socialna polityka [Social policy] / V. A. Skurativskyj, O. M. Palij, E. M. Libanova. – K.: MAUP, 2002 – 270 s.

Topolya L. T. Sotsial'na robota: teoriya i praktyka: navch. posib [Social work: theory and practice] / L. T. Topolya, I. B. Ivanova. – 2-he vyd., pererob. i dop. – K.: Znannya, 2008. – 574 s.

Chernysh V. V. Teoretyko-metodychni zasady formuvannya u majbutnix uchyteliv profesijno oriyentovanoyi anglomovnoyi kompetenciyi v govorinni: monografiya [Theoretical and methodological bases of formation of future teachers professionally oriented English competence in speaking: [monograph]] / V. V. Cherny`sh. – K., 2015. – 395 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Куценко В. І. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект: монографія / В. І. Куценко, Я. В. Остафійчук/ за ред. С. І. Дорогунцова. – К.: Оріяни, 2005. – 400 с.

Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: навч. посібник / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. – К.: МАУП, 2003 – 168 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Скуратівський В. А. Соціальна політика / В. А. Скуратівський, О. М. Палій, Е. М. Лібанова. – К.: МАУП, 2002 – 360 с.

Тополя Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К.: Знання, 2008. – 574 с.

Черниш В. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні: монографія / В. В. Черниш. – К., 2015. – 395 с. 

Copyright (c) 2016 Iryna Bartosh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.