ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Nadiya Hupka-Makohin

Анотація


Проаналізовано результати проведеного експерименту, які доводять ефективність запропонованої методики навчання професійно орієнтованого англомовного аудіювання майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі самостійної роботи. Вказана методика базується на положеннях особистісно-діяльнісного, рефлексивного та професійно орієнтованого підходів; передбачає одночасний розвиток навчально-стратегічної компетентності як основи навчальної автономії, поетапне формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в аудіюванні; доцільність надання студентам більшої самостійності та забезпечення рефлексивності навчального процесу. Обгрунтовано критерії оцінювання рівня сформованості професійно орієнтованої англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх фахівців з міжнародної економіки (розуміння загального змісту повідомлення, розуміння детального змісту повідомлення, виокремлення специфічної інформації, вміння аналізувати отриману інформацію). 


Ключові слова


професійно орієнтоване англомовне аудіювання; майбутні фахівці з міжнародної економіки; самостійна робота; експеримент; критерії оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Hurvych P. B. Teoryia y praktyka эksperymenta v metodyke prepodavanyia ynostrannыkh yazыkov [Theory and Practice of the Experiment in Methods of Teaching Foreign languages] / P. B. Hurvych – Vladymyr: Yzd-vo Vladymyrskoho ped. yn-ta, 1980. – 103 p.

Dolyna A. V. Metodyka vdoskonalennia fonetychnoi kompetentsii u maibutnikh uchyteliv anhliiskoi movy u samostiinii roboti: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02 [Methods of Improving Phonetic Competence of Future English Language Teachers in Self-Directed Learning] / A. V. Dolyna. – K., 2012. – 274 p.

Zhovtiuk N. P. Metodyka formuvannia u maibutnikh uchyteliv leksychnoi kompetentnosti u protsesi navchannia anhliiskoi movy pislia nimetskoi: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02 [Methods of Forming Future Teachers’ Lexical Competence in Teaching English after German] / N. P. Zhovtiuk. – Ternopil, 2015. – 317 p.

Zadorozhna I. P. Teoretyko-metodychni zasady orhanizatsii samostiinoi roboty maibutnikh uchyteliv z ovolodinnia anhlomovnoiu komunikatyvnoiu kompetentsiieiu: dys. ... d-ra ped.nauk: 13.00.02 [Theoretical and Methodological Foundations of Future Teachers' Self-Study Work Organization on Acquiring Communicative Competence in English] / I. P. Zadorozhna. – K., 2012. – 770 p.

Kazhan Y. M. Metodyka formuvannia u maibutnikh uchyteliv retseptyvnoi leksychnoi kompetentsii u protsesi navchannia nimetskoi movy na bazi anhliiskoi: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02 [Methods of Forming Future Teachers’ Receptive Lexical Competence in the Process of Studying German on the Basis of English] / Y. M. Kazhan. – K., 2012. – 360 p.

Koreiba I. V. Metodyka navchannia profesiinoho chytannia uchyteliv nimetskoi movy z vykorystanniam Internet-resursiv: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02 [Methods of Teaching German Teachers Professional Reading with the Use of Internet Resources] / I. V. Koreiba. – K., 2011. – 287 p.

Robocha prohrama z dystsypliny «Dilova inozemna mova» dlia napriamu pidhotovky 6.030503 «Mizhnarodna ekonomika» [Program of the Discipline “Business English” for the speciality Робоча 6.030503 “International Economics”] / Uklad. Lysa N. S., Sobetska N. V. – Ternopil: Navchalno-naukovyi instytut mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn imeni B. D. Havrylyshyna Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. Kafedra inozemnykh mov ta profesiinoi komunikatsii, 2015. – 16 p.

Solomko Z. K. Formuvannia nimetskomovnoi leksychnoi kompetentsii maibutnikh yurystiv u protsesi samostiinoi roboty z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02 [Formation of German Lexical Competence of Future Lawyers in Self-Directed Learning with the Use of Information technologies] / Z. K. Solomko. – K., 2014. – 339 p.

Shuklina S. I. Metodyka kontroliu rivnia sformovanosti anhlomovnoi sotsiokulturnoi kompetentsii v retseptyvnykh vydakh movlennievoi diialnosti maibutnikh uchyteliv: dys. ... kandydata ped. nauk: 13.00.02 [Methods of Control of Future Teachers’ Sociocultural Competence in Receptive Activities] / S. I. Shuklina. – K., 2006. – 289 p.

Shchukyn A. N. Lynhvodydaktycheskyi еntsyklopedycheskyi slovar : bolee 2000 slov [Linguodidactic encyclopedic dictionary: more than 2000 words] / A. N. Shchukyn. – M. : Astrel; AST «Khranytel», 2007. – 746 p.

Weir C. J. Communicative Language Testing / C. J. Weir. – Prentice Hall International, 1990. – 218 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / П. Б. Гурвич – Владимир: Изд-во Владимирского пед. ин-та, 1980. – 103 с.

Долина А. В. Методика вдосконалення фонетичної компетенції у майбутніх учителів англійської мови у самостійній роботі: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / А. В. Долина. – К., 2012. – 274 с.

Жовтюк Н. П. Методика формування у майбутніх учителів лексичної компетентності у процесі навчання англійської мови після німецької: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. П. Жовтюк. – Тернопіль, 2015. – 317 с.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / І. П. Задорожна. – К., 2012. – 770 с.

Кажан Ю. М. Методика формування у майбутніх учителів рецептивної лексичної компетенції у процесі навчання німецької мови на базі англійської: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. М. Кажан. – К., 2012. – 360 с.

Корейба І. В. Методика навчання професійного читання учителів німецької мови з використанням Інтернет-ресурсів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / І. В. Корейба. – К., 2011. – 287 с.

Робоча програма з дисципліни «Ділова іноземна мова» для напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / Уклад. Лиса Н. С., Собецька Н. В. – Тернопіль: Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин імені Б. Д. Гаврилишина Тернопільського національного економічного університету. Кафедра іноземних мов та професійної комунікації, 2015. – 16 c.

Соломко З. К. Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / З. К. Соломко. – К., 2014. – 339 с.

Шукліна С. І. Методика контролю рівня сформованості англомовної соціокультурної компетенції в рецептивних видах мовленнєвої діяльності майбутніх учителів: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.02 / С. І. Шукліна. – К., 2006. – 289 с.

Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь : более 2000 слов / А. Н. Щукин. – М.: Астрель; АСТ «Хранитель», 2007. – 746 с.
Weir C. J. Communicative Language Testing / C. J. Weir. – Prentice Hall International, 1990. – 218 p.

Copyright (c) 2016 Nadiya Hupka-Makohin

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.