ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ

Alla Zaitseva

Анотація


Розкривається з позиції екзистенційно-рефлексивного підходу сутність процесу формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики. Показано особливість цього процесу, що проявляється не тільки за допомогою зовнішнього педагогічного впливу, а й у формах екзистенціального проживання, переживання і рефлексивної фіксації суб'єктами взаємодії власних художніх смислів і цінностей у спілкуванні з мистецтвом. Екзистенційно-рефлексивна стратегія музичного навчання передбачає педагогічну установку на ціннісний аспект художньо-творчої взаємодії викладача та студента. Екзистенційно-рефлексивний підхід трактується як система науково-педагогічних установок, що базуються на власному емоційно-чуттєвому, пережитому та рефлексивно зафіксованому художньо-естетичному досвіді суб’єктів творчої взаємодії, передбачають їх співтворчість, детермінуються діалектичним взаємозв’язком особистісного і соціального, характеризуються взаємозумовленістю, взаємовпливом суб’єктів взаємодії.


Ключові слова


художньо-комунікативна культура; екзистенційно-рефлексивний підхід; майбутній вчитель музики; концептуально-методологічні підходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahtyn M.M. Estetyka slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity] / M. M. Bahtyn. – M.: Yskusstvo, 1986.– 445 c.

Bochkarev L.L. Psyhologyja muzykalnoj dejatelnosty [Psychology ofmusical activity] / L. L.Bochkarev. – M.: Klassyka XXI, 2008. – 352 s.

Lengle A. Zhyzn, napolnennaja smyslom. Prykladnaja logoterapyja [Life full of meaning: applied logotherapy] / A. Lengle. – M.: Genezys, 2004. – 128 s.

Lengle A. Person: Ekzystencyalno-analytycheskaja teoryja lychnosty: sb. statej [Person: the existential-analytic theory of personality] / A.Lengle. – M.: Genezys, 2006. – 159 s.

Merlo-Ponti M. Fenomenologija spryjnjattja [Phenomenology of perception] / pereklad z franc. O.Josypenka, S.Josypenka. – K.: Ukrajins'kyj Centr duhovnoji kul'tury. – 2001. – 552 s.

Orlov V.F. Orlov V. F. Profesijne stanovlennja majbutnih vchyteliv mystec'kyh dyscyplin: teorija i tehnologija [Professional of future teachers of artistic disciplines: Theory and Technology]: monografija /Valerij Fedorovych Orlov [za zag. red. G. A. Zjazjuna]. – K. : Nauk. dumka, 2003. – 262 s.

Padalka G.M. Pedagogika mystectva (Teorija i metodyka vykladannja mystec'kyh dyscyplin) [Art Pedagogy (theory and methodology of teaching artistic disciplines)] / Galyna Mykytivna Padalka. – K.: Osvita Ukrajina, 2008. – 274 s.

Rodzhers Karl. Tvorchestvo kak usylenye sebja [Creativity as strengthening himself] / Karl Rodzhers // Gumanystycheskaja y transpersonal'naja psyhologyja. Hrestomatyja / [sost. K.V. Sel'chenjuk.] – M.:Harvest, M.: AST, 2000.– S. 296-306.

Rudnycka O.P. Pedagogika: zagalna ta mystecka [Pedagogy: general and artistic]: navch. posib. /Oksana Petrivna Rudnyc'ka. – K., 2002. – 270 s.

Slovnyk inshomovnyh sliv [Dictionary of foreign words] / Uklad.: S.M.Morozov, L.M.Shkaraputa. – K.: Naukova dumka, 2000. – 683 s.

Frankl V. Chelovek v poyskah smysla [Man in Search for Meaning] / V. Frankl.– M.: Progress, 1990. – 367 s.

Bollnow O. Zwischen Philosophie und Pedagogik: Vortrage und Aufsaetze / O.Bollnow. – Aachen, 1988. – 211 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин.  – М.: Искусство, 1986. – 445 c.

Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Л.Бочкарев. – М.: Классика  XXI, 2008. – 352 с.

Ленгле А. Жизнь, наполненная смислом: рикладная логотерапия / А. Ленгле. – М.: Генезис, 2004. – 128 с.

Ленгле А. Person: экзистенциально-аналитическая теория личности: сб. статей / А.Ленгле. – М.: Генезис, 2006. – 159 с.

Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття / пер. з франц. О. Йосипенка, С.Йосипенка. – К.: Український Центр духовної культури, 2001. – 552 с.

Орлов В.Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія: монографія /В. Ф. Орлов . – К.: Наук. думка, 2003. – 262 с.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г. М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

Роджерс К. Творчество как усиление себя / К. Роджерс // Гуманистическая и трансперсональная психология: хрестоматія; сост. К. В. Сельченюк. – М.:Харвест; АСТ, 2000. – С. 296–306.

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посібник /О. П. Рудницька. – К., 2002. – 270 с.

Словник іншомовних слів / уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2000. – 683 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – 367 с.

Bollnow O. Zwischen Philosophie und Pedagogik: vortrage und Aufsaetze / O. Bollnow. – Aachen, 1988. – 211 p.

Copyright (c) 2016 Alla Zaitseva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.