МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЗАВДАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

Olha Tsurul

Анотація


Розкрито особливості методичної підготовки майбутніх учителів біології до реалізації сучасних завдань екологічної освіти та виховання в умовах впровадження варіативної складової змісту методичної підготовки у педагогічних ВНЗ (на прикладі вибіркової навчальної дисципліни «Методика організації еколого-натуралістичної роботи учнів у загальноосвітніх і позашкільних закладах»). Встановлено, що еколого-натуралістична робота реалізується за двома напрямками: як позакласна робота з біології та позашкільна еколого-натуралістична робота. На засадах компетентнісного підходу здійснено проектування навчального процесу. Охарактеризовано особливості розгортання змісту дисципліни на рівні провідних форм організації навчання (лекцій, практичних занять і самостійної роботи) та визначено відповідні результати навчання майбутніх учителів біології. 


Ключові слова


готовність учителя; екологічна освіта та виховання; еколого-натуралістична робота; зміст освіти; методична підготовка; підготовка учителя біології

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonova O. Y. Yevropeyskiy vymir kompetentnisnoho pidkhodu ta yoho kontseptual'ni zasady / O. Y. Antonova, L. P. Maslak // Profesiyna pedahohichna osvita: kompetentnisnyy pidkhid: monohrafiya [European dimension of competence approach and its conceptual basis // Vocational teacher education: competence approach: Monograph] / za red. O. A. Dubasenyuk. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2011. – P. 81–109.

Verbytskyy V. V. Ekoloho-naturalistychna osvita v Ukrayini: istoriya, problemy, perspektyvy [Out of school ecological and naturalistic education: history, problems and prospects] / V. V. Verbyts'kyy. – K.: SMP Avers, 2003. – 304 p.

Konkurs «Stalyy rozvytok – nash vybir». [Competition «Sustainable development − our choice»]. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/articles/2015 /11/30.

Ninova T. S. Pidhotovka maybutnikh uchyteliv khimiyi do ekolohichnoyi osvity i vykhovannya uchniv [The training of future teachers of Chemistry for the pupils’ ecological education and upbringing]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 / T. S. Ninova. − K., 2002. − 20 p.

Samostiyna robota studentiv z metodyk navchannya pryrodnychykh dystsyplin: teoriya ta praktyka: monohrafiya [Studentsʼ self–study work of methods of natural sciences: theory and practice: monograph] / S. H. Kobernik, I. V. Moroz, O. A. Tsurul ta in. – K.: NPU imeni M. P. Drahomanova, 2011. – 315 p.

Sorochynska O. A. Hotovnist' maybutn'oho vchytelya biolohiyi do vprovadzhennya informatsiynykh tekhnolohiy u pozaklasnu ekoloho-naturalistychnu robotu z uchnyamy osnovnoyi shkoly [Readiness of students for using of the information technologies in out-of-school ecological and naturalistic work with the pupils of the main school] / O. A. Sorochyns'ka // Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemy. − 2012. – N 30. − P. 462–467.

Sorochynska O. A. Orhanizatsiya pozaklasnoyi ekoloho-naturalistychnoyi roboty uchniv osnovnoyi shkoly shkoly [The organization of the pupilsʼ extracurricular ecological and naturalistic work of the general school] / O. A. Sorochyns'ka // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. I. Franka. – 2012. − Vyp. 66 «Pedahohichni nauky». – P. 189–193.

Sorochynska O. A. Problema pidhotovky maybutnikh uchyteliv biolohiyi do orhanizatsiyi pozaklasnoyi ekoloho-naturalistychnoyi roboty z uchnyamy osnovnoyi shkoly [The problem of training of the future teachers of biology to extracurricular ecological and naturalistic work of the primary school] / O. A. Sorochyns'ka // Biolohichni doslidzhennya – 2015: zb. nauk. prats'. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://eprints.zu.edu.ua/16534.

Tans'ka V. V. Pidhotovka maybutn'oho vchytelya biolohiyi do ekolohichnoyi osvity starshoklasnykiv [The training of the future biology teacher for the ecological education of senior students]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 / V. V. Tans'ka. − Zhytomyr, 2006. − 20 p.

Formuvannya ekolohichnoyi kompetentnosti shkolyariv [Formation of ecological competence of students]: nauk.-metod. posibnyk / N.A. Pustovit ta in. − K.: Pedahohichna dumka, 2008. − 64 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова О. Є. Європейській вимір компетентнісного підходу та його концептуальні засади / О. Є. Антонова, Л. П. Маслак // Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 81–109.

Вербицький В. В. Еколого-натуралістична освіта в Україні: історія, проблеми, перспективи / В. В. Вербицький. – К.: СМП Аверс, 2003. – 304 с.

Конкурс «Сталий розвиток – наш вибір». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/articles/2015 /11/30

Нінова Т. С. Підготовка майбутніх учителів хімії до екологічної освіти і виховання учнів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. С. Нінова. − К., 2002. − 20 с.

Самостійна робота студентів з методик навчання природничих дисциплін: теорія та практика: монографія / С. Г. Кобернік, І. В. Мороз, О. А. Цуруль та ін. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 315 с.

Сорочинська О. А. Готовність майбутнього вчителя біології до впровадження інформаційних технологій у позакласну еколого-натуралістичну роботу з учнями основної школи / О. А. Сорочинська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. − 2012. − № 30. − С. 462–467. 

Сорочинська О. А. Організація позакласної еколого-натуралістичної роботи учнів основної школи / О. А. Сорочинська // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2012. − Вип. 66 «Педагогічні науки». – С. 189–193.

Сорочинська О. А. Проблема підготовки майбутніх учителів біології до організації позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи / О. А. Сорочинська // Біологічні дослідження – 2015: зб. наук. праць. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/16534. 

Танська В. В. Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В. В. Танська. − Житомир, 2006. − 20 с.

Формування екологічної компетентності школярів: наук.-метод. посібник/ Н. А. Пустовіт та ін. − К.: Педагогічна думка, 2008. − 64 с.

Copyright (c) 2016 Olha Tsurul

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.