ЗАСТОСУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ТРЕНІНГУ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

Nataliya Kalashnik

Анотація


Розкрито зміст понять «міжкультурна комунікативна компетентність», «тренінг» і «міжкультурний тренінг». Обґрунтовано необхідність проведення тренінгу з метою формування міжкультурної комунікативної компетентності студентів-іноземців медичного фаху. З’ясовано актуальність і сутність міжкультурного ділового спілкування як предмета тренінгових занять. Вказано види міжкультурного тренінгу, визначено етапи його проведення. Відзначено, що результативне проведення тренінгу забезпечується інтеграційним підходом. Подано методичні рекомендації стосовно підготовки до міжкультурного тренінгу і його здійснення.


Ключові слова


міжкультурна комунікативна компетентність; тренінг; міжкультурний тренінг; міжкультурне ділове мовлення; іноземний студент

Повний текст:

PDF

Посилання


Halytska M. M. Mizhkulturna komunikatsiia ta jiji znachennia dlia profesiinoii diialnosti maibutnikh fakhivtsiv [Intercultural communication and its importance for the future of professional experts] / M. M. Halytska // Osvitologichnyi dyskurs. – 2014. – #2 (6). – P. 23–32.

Hrytsyk N. Mizhkulturnyi trening yak efektyvnyi zasib formuvannia kulturologichnoii kompetentnosti maibutniogo vchytelia inozemnoii movy [Intercultural training as an effective means of forming cultural competence of future teachers of foreign languages] / N. Hrytsyk // Psykhologo-pedagogichni problemy silskoii shkoly. – 2011. – #39 (2). – Elektronnyi resurs. – Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_39(2)__6

Politkulturne vykhovannia inozemnykh studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Multicultural education of foreign students in higher technical schools]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.07 / I. Ye. Zozulia. – Vinnytsia, 2012. – 21 p.

Kalashnik N. V. Emotsiine obumovlennia yak psykhologichnyi mehanizm korektsii povedinky ta zberezhennia zdorovia [Emotional conditioning as the psychological mechanism of correcting behavior and health] / V. I. Shakhov, N. V. Kalashnik // Sotsialno-pedagogichni aspekty spruiannia zdoroviu uchnivskoii ta studentskoii molodi: materially III Mizhnarodnoii sotsialno-pedagogichnoii konferentsii. – Lutsk, 2008. – P. 536–540.

Kopyl G. O. Interkulturologichni aspekty dilovogo spilkuvannya yak predmet mizhkulturnogo treningu [Intercultural aspects of business communication as a matter of intercultural training] // O. G. Kopyl // Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo universytetu imeni Ivana Franka. Vyp. 56. Pedagogichni nauky. – 2011. – P. 3–8. [Elektronnyj resurs]. – Available at: http://eprints.zu.edu.ua/5009/1/vip_56_1.pdf

Malceva K. S. Mizhkulturni neporozuminnya i problema mizhkulturnogo perekladu [Intercultural misunderstanding and the problem of intercultural translation]: avtoref. dys. … kand. filos. nauk: 09.00.04 / K. S. Malceva. – K., 2002. – 20 p.

Maslak L. P. Pedagogichni umovy formuvannya kulturologichnoyi kompetentnosti majbutnix oficeriv radioinzhenernyx specialnostej [Pedagogical conditions of formation of cultural competence of future officers radioinzhenernyh specialties]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 / L. P. Masnak. – Zhytomyr, 2010. – 20 p.

Myazova I. Yu. Osoblyvosti tlumachennya ponyattya «mizhkulturna komunikaciya» [Features of the interpretation of the term «intercultural communication»] / I. Yu. Myazova // Filosofski problemy gumanitarnyx nauk. – 2006. – # 8 . – P. 108–113.

Tryandys G. K. Kultura y socyalnoe povedenye [Culture and social behavior]; per. s angl. V. A. Sosnyna / G. K. Tryandys. – M.: Forum, 2007. – 384 p.

Byram M. Teaching and assessing intercultural communicative competence / M. Byram. – Clevedon: Multilingual Matters, 1997.

Chen G.-M. Foundations of Intercultural Communication. – 2nd edn. / G.-M. Chen, W. J. Starosta. – Lanham, MD: University Press of America, 2005.

Gudykunst W. B. Bridging Differences: Effective Intergroup Communication. – 4th edn. / W. B. Gudykunst. – London: Sage, 2004.

Porter R. E. Intercultural Communication: а reader. – Fifth edition / R. E. Porter, L. A. Samovar. – Belmong: Wadsworth Publishing Company, 1988. – 340 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Галицька М. М. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців / М. М. Галицька // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 2 (6). – С. 23–32.

Грицик Н. Міжкультурний тренінг як ефективний засіб формування культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови / Н. Грицик // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – № 39 (2). – С. 27–31. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_39(2)__6

Зозуля І. Є. Полікультурне виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / І. Є. Зозуля. – Вінниця, 2012. – 21 с.

Калашнік Н. В. Емоційне обумовлення як психологічний механізм корекції поведінки та збереження здоров’я / В. І. Шахов, Н. В. Калашнік // Соціально-педагогічні аспекти сприянню здоров’ю учнівської та студентської молоді: матеріали III Міжнародної соціально-педагогічної конференції. – Луцьк, 2008. – С. 536-540.

Копил Г. О. Інтеркультурологічні аспекти ділового спілкування як предмет міжкультурного тренінгу // О. Г. Копил // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 56. Педагогічні науки. – 2011. – С. 3–8. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/5009/1/vip_56_1.pdf

Мальцева К. С. Міжкультурні непорозуміння і проблема міжкультурного перекладу: автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 / К. С. Мальцева. – К., 2002. – 20 с.

Маслак Л. П. Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. П. Маснак. – Житомир, 2010. – 20 с.

М’язова І. Ю. Особливості тлумачення поняття «міжкультурна комунікація» / І. Ю. М’язова // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2006. – № 8 . – С. 108–113.

Триандис Г. К. Культура и социальное поведение; пер. с англ. В. А. Соснина / Г. К. Триандис. – М.: Форум, 2007. – 384 с.

Byram M. Teaching and assessing intercultural communicative competence / M. Byram. – Clevedon: Multilingual Matters, 1997.

Chen G.-M. Foundations of Intercultural Communication. – 2nd edn. / G.-M. Chen, W. J. Starosta. – Lanham, MD: University Press of America, 2005.

Gudykunst W. B. Bridging Differences: Effective Intergroup Communication. – 4th edn. / W. B. Gudykunst. – London: Sage, 2004.

Porter R. E. Intercultural Communication: а reader. – Fifth edition / R. E. Porter, L. A. Samovar. – Belmong: Wadsworth Publishing Company, 1988. – 340 р.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Nataliya Kalashnik

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.