ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Viktor Repskyi

Анотація


Обґрунтовано способи використання інформаційних технологій (ІТ) у формуванні фахової компетентності майбутнього вчителя технологій. Визначено основні складові інформаційної компетентності й охарактеризовано підходи до вибору змісту, особливостей та перспектив використання ІТ у навчальному процесі. Розглянуто можливості використання дистанційних освітніх центрів і програмних засобів навчання. Виокремлено напрямки застосування ІТ з метою підвищення рівня готовності майбутніх вчителів технології до використання дистанційних технологій. 


Ключові слова


компетентність; фахова компетентність; інформаційна компетентність; технологічна освіта; вчитель технології; інформаційні технології; інформаційне середовище; дистанційне навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Baydenko V. I. Kontseptualnaya model gosudarstvennykh obrazovatelnykh standartov v kompetentnostnom formate (diskussionnyy variant): Materialy ko vtoromu zasedaniyu metodologicheskogo seminara [Conceptual model of the state educational standards of competency format (discussion version): proceedings of the second meeting of the methodological seminar]. Moscow, “Izdatelskiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov” Publ., 2004, 19 p. (In Russ.).

Kholodnaya M. A. Psikhologiya intellekta. Paradoksy issledovaniya [Psychology of intelligence. Paradoxes Research]. Saint Petersburg, “Piter” Publ., 2002, 272 p. (In Russ.).

Bolotov V. A., Serikov V. V. Kompetentnostnaya model: ot idei k obrazovatelnoy programme [Competence model: from the idea to the educational program]. Pedagogika, 2003. – no 10. – pp. 8 – 14. (In Russ.).

Pavlyutenkov E. M. Professionalnoe stanovlenie budushchego uchitelya [Professional formation of the future teacher], Pedagogika, 1990, no. 11, pp. 64–69. (In Russ.).

Gorbatjuk R. M. Teoretychni osnovy modeljuvannja systemy profesijnoi pidgotovky majbutnih inzheneriv-pedagogiv kompjuternogo profilju [Theoretical basis of modeling of training future engineers-teachers computer profile]. Pedagogichna osvita: teorija i praktyka, 2012. – Vol. 11. – pp. 184 – 190. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_11_36 (accessed 21.03.2016)

Zaytseva O. B. Informatsionnaya kompetentnost uchitelya obrazovatelnoy oblasti «Tekhnologiya» [Information competence of teachers "Technology" educational area]. Pedagogika, 2004, no 4, pp. 17–23. (In Russ.).

Gershunsiy B. S. Filosofiya o brazovaniya dlya ХХI veka [Philosophy of Education for the XXI century]. Moscow, “Sovershenstvo” Publ., 1998, 608 p. (In Russ.).

Brazhe T. G. Iz opyta razvitiya obshchey kultury uchitelya [From the experience of the general culture of the teacher], Pedagogika, 1993, no. 2, pp. 70–73.(In Russ.).

Polozhennja pro dystancijne navchannja [Regulations on Distance Learning]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 (accessed 21.03.2016).

Kozlovska I. M. Teoretychni ta metodychni osnovy integracii znan uchniv profesijno-tehnichnoi shkoly. Diss, dokt. ped. nauk: spets. 13.00.04 «Theory and Methods of Professional Education» [Theoretical and methodological foundations of knowledge integration of vocational-technical school]. Kiev, 2001, 459 p.

Kobernyk O. M. [Theoretical and methodological bases of competence approach in education technology]. Suchasni informacijni tehnologii ta innovacijni metodyky navchannja u pidgotovci fahivciv: metodologija, teorija, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, practice, problems], 2014. – vol. 37. – pp. 85 – 91. – Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_37_14 (accessed 21.03.2016).

Gurevych R. S., Kademija M. J. Informacijno-telekomunikacijni tehnologii v navchalnomu procesi ta naukovyh doslidzhennjah [Information and telecommunication technologies in educational process and scientific research]. Kiev.: “Osvita Ukraine” Publ., 2006. – 390 p.

Kademija M. Ju., Shahina I. Ju. Informacijno-komunikacijni tehnologii v navchalnomu procesi: Navchalnyj posibnyk [Information and communication technologies in the educational process: textbook], Vinnytsia, “Planer” Publ., 2011, 220 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Байденко В. И. Концептуальная модель государственных образовательных стандартов в компетентностном формате (дискуссионный вариант): Материалы ко второму заседанию методологического семинара / В. И. Байденко. – М.: Издательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 19 с.

Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – 2-е изд., перераб. и доп / М. А. Холодная. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.

Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика, 2003. – № 10. – С. 8 – 14.

Павлютенков Е. М. Профессиональное становление будущего учителя / Е. М. Павлютенков // Педагогика. – 1990. – № 11. – С. 64 – 69.

Горбатюк Р. М. Теоретичні основи моделювання системи професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів компютерного профілю / Р. М. Горбатюк // Педагогічна освіта: теорія і практика, 2012. – Вип. 11. – С. 184 – 190. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_11_36

Зайцева О. Б. Информационная компетентность учителя образовательной области «Технология» / О. Б. Зайцева // Педагогика, 2004. – № 4. – С. 17 –23.

Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI века / Б. С. Гершунский. – М.: Совершенство, 1998. – 608 с.

Браже Т. Г. Из опыта развития общей культуры учителя / Т. Г. Браже // Педагогика. – 1993. – № 2. – С. 70 – 73.

Положення про дистанційне навчання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

Козловська І. М. Теоретичні та методичні основи інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.04 /  І. М. Козловська. – К., 2001. – 459 с.

Коберник О. М. Теоретико-методичні засади компетентнісного підходу в технологічній освіті / О. М. Коберник // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2014. – Вип. 37. – С. 85–91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_37_14

Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – К.: Освіта України, 2006. – 390 с.

Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: навч. посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2011. – 220 с. 

Copyright (c) 2016 Viktor Repskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.