ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ

Iryna Pichugina

Анотація


Досліджено проблеми духовно-морального розвитку особистості дорослої людини у працях вітчизняних науковців. Проаналізовано напрямки освітньої діяльності та психології, в яких вчені і практики розглядають особистісний розвиток. Розглянуто такі освітні процеси, що сприяють розвитку особистості дорослої людини, як навчання і виховання, та їх здійснення у неформальній освіті і практичній психології – одному з напрямків неформальної освіти. Висвітлено можливості практикуючого психолога впливати на духовно-моральний розвиток особистості дорослої людини. Доведено, що проблеми духовно-морального розвитку особистості можуть бути ефективно вирішені, якщо в результаті педагогічної або психологічної практики скеровувати дорослих на постійну самостійну внутрішню роботу над собою.


Ключові слова


духовно-моральний розвиток; розвиток особистості; неформальна освіта дорослих; практична психологія; навчання; виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bex I.D. Psyxologiya duxovnosti V.O. Suxomlynskogo: sproba metodologichnoyi refleksiyi [The psychology of spirituality V. A. Sukhomlinsky: an attempt of methodological reflection]. V. O. Suxomlynskyj u rozdumax suchasnyx ukrayinskyx pedagogiv: monograf. / up. O.V. Suxomlynska ta in. - Lugansk : Vyd-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka», 2012. – Pp. 150-167.

Goncharenko S.U. Ukrayinskyj pedagogichnyj slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. K.: Lybid, 1997. – 375 p.

Gusejnova E.I., Lukyanova Yu.M. Neformalna osvita yak vazhlyvyj element bezperervnoyi osvity [Non-formal education as an important element of lifelong education]. Pedagogychesky`e nauky: Strategycheskye napravlenyya reformyrovanyya systemы obrazovanyya – Sumskyj nacionalnyj agrarnyj universytet, 2012. – Available: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/-Pedagogica/4_106261.doc.htm (accessed 09.10.2015).

Derkach A.A. Akmeologicheskij slovar [Acmeological dictionary]. pod obshh. red. Derkacha A.A. // Akmeologicheskij slovar.2-e izd.– M. : Izd-vo RAGS, 2005. - 161 p. (In Russ.).

Zajchenko I.V. Pedagogika [Pedagogy]. Navchalnyj posibnyk dlya studentiv vyshhyx ped. navch. zakladiv, 2-е ed. – K. : «Osvita Ukrayiny`», «KNT», 2008. – 528 p.

Zinchenko S.V. Neforma`na osvita doroslyx: psyxologichnyj kontekst [Non-formal adult education: the psychological context]. Pedagogichni innovaciyi: ideyi, realiyi, perspekty`vy`. Ser. Pedagogika. – 2014. – Vol. 1. – Pp. 87-93.

Zinchenko S.V. Socialno-psyxologichni aspekty texnologij osvity doroslyx [Socio-psychological aspects of technology adult education]. Suchasni texnologiyi osvity doroslyx: posib. – Kirovograd: Imeks-LTD, 2013. – Pp. 103 – 135.

Kobernyk O.M. Organizaciya vyxovnogo procesu na zasadax psyxologo-pedagogichnogo proektuvannya [The organization of educational process on the basis of psycho-pedagogical design]. Pedagogicheskie nauki. Ser. Metod. osnovy vospit. processa. – 2010. – Available: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Pedagogica/66947.doc.htm. (accessed 14.04.2015).

Maksymenko S.D. Zagalna psyxologiya [General psychology]. Navch. posibnyk. – K.: Centr uchbovoyi literatury, 2008. – 3 ed., rev. and ad. – 272 p.

Maksymyuk S.P. Pedagogika [Pedagogy]. Navch. posibnyk. – K.: Kondor, 2005. – 667 p.

Pavelkiv R.V. Zagalna psyxologiya [General psychology]. Zagalna psyxologiya: pidruch. -K.: Kondor, 2009. – ed. 3, ad. –576 p. – Available: http://libfree.com/145241114-psihologiyazagalna_psihologiya__pavelkiv_rv.html (accessed 14.03.2016).

Panok V.G. Teoretyko-metodologichni zasady rozvytku praktychnoyi psyxologiyi v Ukrayini. Avtoref., dok. psyx. n. [Theoretical and methodological basis for the development of practical psychology in Ukraine. Doc.psych.sci. author.] In-t psyxologiyi imeni G.S. Kostyuka NAP Ukrayiny`. - К. -2011. – 28 p.

Petrovskij A.V. Psihologicheskij slovar [Psychological dictionary]. M.: Politizdat - 1990. – 2 ed., rev. and ad. – 494 p. (In Russ.).

Sigayeva L.Ye. Sutnist i xarakterystyka texnologij navchannya doroslyx [The essence and characteristics of technologies for adult learning]. Suchasni texnologiyi osvity doroslyx: posib. – Kirovograd: Imeks-LTD, 2013. – Pp. 70 – 102.

Suhomlinskij V.A. Sto sovetov uchitelju [One hundred tips for teacher] – Available: http://www.klex.ru/bap. (accessed 25.08.2015). (In Russ.).

Xatunceva S.M. Samorozvytok yak komponent samovdoskonalennya vchytelya [Self-development as a component of self-improvement of teachers]. Pedagogika ta psy`xologiya: zb.nauk.pr. –Xarkiv: XNPU im. G. S. Skovorody`, 2014 – Vol. 45 – Pp. 168 – 179. – Available : http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/psyped/article/view/1413 (accessed 23.03.2015).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех І. Д. Психологія духовності В. О. Сухомлинського: спроба методологічної рефлексії / І. Д. Бех // В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів / упоряд. О. В. Сухомлинська та ін. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 150–167.

Гончаренко С. У. Український педагогiчний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либiдь, 1997. – 375 с.

Гусейнова Е. І. Неформальна освіта як важливий елемент безперервної освіти / Е. І. Гусейнова, Ю. М. Лукянова // Педагогические науки: Стратегические направления реформирования системы образования – Сумський національний аграрний університет, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/-Pedagogica/4_106261.doc.htm

Деркач А. А. Акмеологический словарь – 2-е изд. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 161 с.

Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посібник для студентів вищих пед. навч. закладів. – 2-е вид. / І. В. Зайченко. – К.: Освіта України; КНТ, 2008. – 528 с.

Зінченко С.В. Неформальна освіта дорослих: психологічний контекст / С. В. Зінченко // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Серія: Педагогіка. – 2014. – №. 1. – С. 87–93.

Зінченко С. В. Соціально-психологічні аспекти технологій освіти дорослих / С. В. Зінченко // Сучасні технології освіти дорослих: посібник. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – С. 103–135.

Коберник О. М. Організація виховного процесу на засадах психолого-педагогічного проектування / О. М. Кобернік // Педагогические науки. Серия: Методологические основы воспитательного процесса. [Електронний ресурс] – 2010. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Pedagogica/66947.doc.htm. Дата доступу 14.04.2015.

Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посібник / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.
Максимюк С. П. Педагогіка: навч. посібник. / С.П. Максимюк – К.: Кондор, 2005. – 667 с.

Павелків Р. В. Загальна психологія: підручник / Р. В. Павелків. – К.: Кондор, 2009. – 576 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://libfree.com/145241114-psihologiyazagalna_psihologiya__pavelkiv_rv.html.

Панок В. Г. Теоретико-методологічні засади розвитку практичної психології в Україні: автореф. дис. … д-ра. психол. наук / В. Г. Панок. – К., 2011. – 28 с.

Петровский А. В. Психологический словар. – 2-е изд., испр. и доп. / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

Сігаєва Л. Є. Сутність і характеристика технологій навчання дорослих / Л. Є. Сігаєва // Сучасні технології освіти дорослих: посібник. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – С. 70–102.

Сухомлинский В. А. Сто советов учителю / В. А. Сухомлинский // Сто советов учителю (в сокращении). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.klex.ru/bap.

Хатунцева С. М. Саморозвиток як компонент самовдосконалення вчителя / С. М. Хатунцева // Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – Вип. 45. – С. 168–179.

Copyright (c) 2016 Iryna Pichugina

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.