ЕКОЛОГІЗАЦІЯ КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ

Olena Lykholat

Анотація


Розкрито проблемні питання основних напрямів екологізації навчального курсу «Технології побутової діяльності» в системі фахової підготовки майбутнього вчителя технології за спеціалізацією «Основи домашнього господарювання». Проаналізовано сутнісні характеристики необхідності екологізації освітнього простору як важливої складової модернізації освітньої системи нашої країни та основи для становлення нової парадигми відносин в системі «людина –природа – суспільство». Представлено алгоритм екологізації навчальної дисципліни «Технології побутової діяльності» в контексті сталого розвитку, раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища. Розкрито змістове наповнення навчальної дисципліни з урахуванням сучасних проблем екології та на основі теоретичного аналізу понять «побут» і «домашнє господарство». 


Ключові слова


екологізація навчально-виховного процесу; побут; домашнє господарство; технології побутової діяльності; вчитель технології; екологічна свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Giddens, Je.,Berdsoll, K. Sociologija [Sociology], Moscow, 2005, 632 p.

Zbalansovanyy rozvytok – shlyax zberezhennya planety [Sustainable development – the way saving the planet], Ekologichnyy visnyk, 2012, Vol. 1/2, pp. 2–6.

Krysachenko, B. C., Khyl'ko, M. I. Ekolohiya. Kul'tura. Polityka: Kontseptual'ni zasady suchasnoho rozvytku [Environmental psychology. Models, concepts, schemes], Kyyiv, 2002, 598 p.

Mizhnarodna konferentsiya «Tsili zbalansovanoho rozvytku dlya Ukrayiny»[International conference "Goals for the balanced development of Ukraine], Ekolohichnyy visnyk, 2013, Vol. 3, pp. 2–5.

Moiseev, N. N. Sistema «Uchitel'» i sovremennaya ekologicheskaya obstanovka [The "Teacher" system and the modern environmental situation], Ekologiya i zhizn', 2010, Vol. 2, pp. 4–7.

Pidsumky Konferentsiyi OON zi zbalansovanoho rozvytku «Rio+20» [The results of the UN Conference on sustainable development "Rio+20"], Ekolohichnyy visnyk, 2012, Vol. 3, pp. 2–3.

Pro Osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020 roku: Zakon Ukrayiny vid 21.12.2010 r. Vol. 2818-VI [On Basic principles (strategy) of state ecological policy of Ukraine for the period till 2020: Law of Ukraine of 21.12.2010 № 2818-VI], Verkhovna Rada Ukrayiny: ofits. veb-portal, Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс; при участии К. Бердсолл: пер. с англ. – Изд. 2-е, полностью перераб. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 632 с.

Збалансований розвиток – шлях збереження планети: історія створення концепції збалансованого розвитку. Конференція ООН з навколишнього середовища та розвитку // Екологічний вісник. – 2012. – № 1/2. – С. 2–6.

Крисаченко B. C. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку / B. C. Крисаченко, М. І. Хилько. – К.: Знання України, 2002. – 598 с.

Міжнародна конференція «Цілі збалансованого розвитку для України»: конф., 18–19 черв. 2013 р., м. Київ // Екологічний вісник: науково-популярний екологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 2–5.

Моисеев Н. Н. Система «Учитель» и современная экологическая обстановка / Н. Н. Моисеев // Экология и жизнь. – 2010. – № 2. – С. 4–7.

Підсумки Конференції ООН зі збалансованого розвитку «Ріо+20»: конф. 20-22 червня 2012 р., м. Ріо-де-Жанейро // Екологічний вісник: науково-популярний екологічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 2–3.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

Copyright (c) 2016 Olena Lykholat

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.