ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Tetyana Dereka

Анотація


Проаналізовано акмеологічний підхід до неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання. Охарактеризовано особливості створення розвивально-освітнього середовища в суачсному вищому навчальному закладі (ВНЗ). Визначено параметри оцінки ефективності освітнього середовища та його складових. Запропоновано модель системи педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього простору Київського університету імені Бориса Грінченка. Наведено результати SWOT-аналізу оцінки ефективних сторін діяльності і можливостей корегування слабких сторін діяльності освітнього акме-середовища кафедри фізичної культури та спортивної майстерності цього університету як випускової кафедри зі спеціальності «Фізичне виховання».


Ключові слова


акме-середовище; акмеологічний підхід; освітнє середовище; професійна підготовка; фізичне виховання; SWOT-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Vitvycjka S. S. Pidghotovka maghistriv osvity do innovacijnoji dijaljnosti: akmeologhichnyj pidkhid [Preparation of education masters to innovation activity: acmeological approach]. / Problemy osvity: zbirnyk naukovykh pracj. – Vyp. 84. – Zhytomyr – Kyjiv, 2015. S. 77-81.

Ghladkova V. M. Osnovy akmeologhiji [Acmeology basises]: Pidruchnyk / V. M. Ghladkova, S. D. Pozharsjkyj. – Ljviv: Novyj Svit-2000, 2011. – 320 s.

Dereka T. Gh. Formuvannja akmeologhichnoji kompetentnosti fakhivciv fizychnogho vykhovannja v procesi neperervnoji profesijnoji osvity [The physical education specialists’ acmeological competence formation in the process of continuous professional education] / Naukovyj Visnyk Donbasu, 2015. – # 4 – S. 54-62.

Dyba T. Gh. Suchasni aspekty formuvannja zmistu neperervnoji profesijnoji pidghotovky fakhivciv fizychnogho vykhovannja [The modern aspects of contents of lifelong physical education specialists’ training development] / Pedaghoghichnyj proces: teorija i praktyka, 2015. – #5–6 – S. 16–21.

Kuz’mina N. V. Fundamental’naja akmeologija kak vazhnejshij resurs processa povyshenija produktivnosti obrazovanija [The fundamental acmeology as a crucial resource of education process productivity increasing] / Problemi osvіti: zbіrnik naukovih prac’. – Vip. 84. – Zhitomir – Kiїv, 2015. S. – 14–20.

Martynenko S. M. Pedaghoghichna vzajemodija sub’jektiv osvitnjogho prostoru v akmeseredovyshhi vyshhogho navchaljnogho zakladu [The pedagogical interaction of educational environment subjects in higher education institution acmeo-surroundings] / Problemy osvity: zbirnyk naukovykh pracj. – Vyp. 84. – Zhytomyr – Kyjiv, 2015. S. 214–218.

Oghnev’juk V. O. Rozvytok v universytetsjkij osviti akme-kompetentnisnogho potencialu majbutnjogho fakhivcja [Development of future professional acme-competence potential in university education] / Akmeologhija – nauka KhKhI stolittja. Materialy III Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji, 17-18 ljutogho 2011 roku. – Kyjiv, 2011. – S. 6–9.

Jaroshynsjka O. O. Osoblyvosti spryjmannja studentamy osvitnjogho seredovyshha profesijnoji pidghotovky v umovakh integhraciji do jevropejsjkogho osvitnjogho prostoru [The features of students’ perception of professional training educational environment in terms of integration into the European educational space] // Ghumanitarnyj visnyk. – Dodatok 1 do Vyp. 27. T.6. Tematychnyj vypusk «Vyshha osvita v Ukrajini v konteksti integhraciji do jevropejsjkogho prostoru» – Ghnozys, 2012. – S. 475–482.

SWOT-analiz – osnova formuvannja marketynghovykh strateghij: Navchaljnyj posibnyk [SWOT-analysis as basis of marketing strategies] / Za red. L. V. Balabanovoji. – 2-ghe vyd., vypr. i dop. – K.: Znannja, 2005. – 301 s.

Quennerstedt M., Larsson H. Learning movement cultures in physical education practice [Електронний ресурс] / M. Quennerstedt, H. Larsson // Sport, Education and Society. – Published online: 21 Jan 2015. – DOI: 10.1080/13573322.2014.994490. – Режим доступу: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13573322.2014.994490#


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вітвицька С. С. Підготовка магістрів освіти до інноваційної діяльності: акмеологічний підхід. / С. С. Вітвицька // Проблеми освіти: збірник наукових праць. Вип. 84. – Житомир; К., 2015. – С. 77–81.

Гладкова В. М. Основи акмеології: підручник / В. М. Гладкова, С. Д. Пожарський. – Львів: Новий Світ–2000, 2011. – 320 с.

Дерека Т. Г. Формування акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання в процесі неперервної професійної освіти / Т. Г. Дерека // Науковий вісник Донбасу. – 2015. – № 4 – С. 54–62.

Диба Т. Г. Сучасні аспекти формування змісту неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання / Т. Г. Диба // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2015. – № 5–6 – С. 16–21.

Кузьмина Н. В. Фундаментальная акмеология как важнейший ресурс процесса повышения продуктивности образования / Н. В. Кузьмина // Проблеми освіти: збірник наукових праць. Вип. 84. – Житомир; К., 2015. – С. 14–20.

Мартиненко С. М. Педагогічна взаємодія суб’єктів освітнього простору в акмесередовищі вищого навчального закладу / С. М. Мартиненко // Проблеми освіти: збірник наукових праць. Вип. 84. – Житомир; К., 2015. – С. 214–218.

Огнев’юк В. О. Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця / В. О. Огнев’юк // Акмеологія – наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 лютого 2011 р. – К., 2011. – С. 6–9.

Ярошинська О. О. Особливості сприймання студентами освітнього середовища професійної підготовки в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / О. О. Ярошинська // Гуманітарний вісник. Додаток 1 до Вип. 27. Т. 6. Тематичний випуск «Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Гнозис, 2012. – С. 475–482.

SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: навч. посібник / за ред. Л. В. Балабанової. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 301 с.

Quennerstedt M., Larsson H. Learning movement cultures in physical education practice / M. Quennerstedt, H. Larsson // Sport, Education and Society. – Published online: 21 Jan 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13573322.2014.994490#.

Copyright (c) 2016 Tetyana Dereka

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.