№ 3 (2016)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Зміст

Загальна педагогіка та історія педагогіки

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ В ДУХОВНИХ УЧИТЕЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ ПОДІЛЛЯ (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) PDF
Tetyana Zuziak 6-13
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Tetyana Dereka 14-19
РОЗВИТОК ІГРОВОГО ФЕНОМЕНА В ЕПОХУ НОВОГО ЧАСУ І ПРОСВІТНИЦТВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Volodymyr Naumchuk 19-25
АРХІТЕКТУРА БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГІБРИДНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ PDF
Оleh Shevchuk 26-33
ПАРАДИГМАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РАННІЙ ОСВІТІ: ВІД ПОВЕДІНКОВОГО ДО ЕМАНСИПОВАНОГО ДИСКУРСУ PDF (English)
Jolanta Karbowniczek 33-40

Лінгводидактика

ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ СИНТАКСИЧНОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Anna Hamza 41-46
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-НЕЛІНГВІСТІВ PDF
Nataliya Lenyuk 46-50
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ЧИТАННІ АНГЛОМОВНИХ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕКСТІВ PDF
Vitaliy Volik 50-57
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ PDF
Khrystyna Tsymbrovska 57-63
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ PDF
Nataliya Vyspinska 63-67

Професійна освіта

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВНЗ PDF
Valentyna Papushyna 68-75
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ PDF
Nataliya Uisimbaeva 76-81
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Oksana Voitovska 81-87
ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Vita Horbach 87-94
ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ БАЗОВОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Tetyana Yarkho 94-100
СТАН І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Liliya Khomyak 100-108
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Anastasiya Prіma 108-115

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

ПРЕДМЕТНА БІОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЇЇ ПРОЯВ У РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ PDF
Nadiya Matiash 116-121
ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Liliya Riabovol 121-129
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Taras Pukhalskyi 129-135
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Lyubov Kanibolotska 135-142
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ PDF
Alina Mykytyshyn 142-147

За рубежем

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Svitlana Ivanova 148-155
МОДЕЛІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ АМЕРИКАНСЬКИХ І БРИТАНСЬКИХ УЧЕНИХ PDF
Nataliya Andriichuk 155-161
РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ У КАНАДІ PDF
Kateryna Istomina 161-168
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ PDF
Oleksandra Borodiienko 168-174

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ НАВИЧОК У ДОШКІЛЬНИКІВ З ТИПОВИМ РОЗВИТКОМ ТА З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ PDF
Tamara Romenska 175-182
НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ PDF
Oleksandr Cherkashyn 182-189
МОТИВАЦІЯ У НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Svitlana Tymoshuk, Zinoviy Yaremko, Solomiya Pysarevska 189-196
КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ PDF
Alyona Shulga 196-202
ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАСУ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПЕДАГОГІКА» PDF
Nadiya Seniovska 202-208
ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ PDF
Khе Siuefej 208-214
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Olena Shuryn 214-220