АРХІТЕКТУРА БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГІБРИДНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Оleh Shevchuk

Анотація


Обґрунтовано архітектуру багатокомпонентної розподіленої гібридної експертної навчальної системи, що може використовуватися для навчання бази знань внутрішніх і зовнішніх експертних систем і систем штучного інтелекту, які розподілені на серверах інтернету та інших комп’ютерних мереж. Експертна навчальна система (ЕНС) побудовона на трьох групах базових принципів: кібернетичних – відображають досвід попередніх досліджень систем штучного інтелекту, ЕНС; педагогічних – визначають принципи, на яких будується педагогічне проектування і застосування ЕНС; психологічних– визначають вихідні положення і розуміння психіки учня, на яких грунтуються процеси проектування і використання ЕНС у професійній підготовці майбутніх фахівців. Встановлено, що це дозволяє перейти до ефективного навчання з використанням розподіленого знання в інтернеті і суттєво розширює дидактичні можливості системи.


Ключові слова


педагогічні технології навчання; експертна навчаюча система; архітектура; системи штучного інтелекту; принципи проектування

Повний текст:

PDF

Посилання


Burdaev V. P. Klient-servernaya tekhnologiya ekspertnoi obuchayushchei sistemy dlya setei Internet i Intranet [Client-server technology expert training system for the Internet and Intranet networks] / V. P. Burdaev. – Shtuchnyy intelekt, #3. – 2008. – P.364–369.

Golenkov V. V. Instrumental’nye sredstva proektirovaniya intellektual’nykh obuchayushchikh sistem: Metodicheskoe posobie po kursu «Intellektual’nye obuchayushchie i trenazhernye sistemy» dlya studentov spetsial’nosti «Iskusstvennyi intelekt» [Tools design of intelligent tutoring systems: the textbook for the course "Intellectual training and training systems" for students majoring in «Artificial Intelligence»] / V. V. Golenkov, N.A.Gulyakina, O.E.Eliseeva // Mn.: BGUIR, 1999. – 102 p.

Kalens’kyy A. A. Zastosuvannya pedahohichnykh informatsiynykh tekhnolohiy u navchal’nomu protsesi vyshchoyi shkoly [The use of educational information technologies in educational process of high school] / Andriy Anatoliyovych Kalens’kyy – K.: Ahrarna osvita, 2011. – 280 p.

Kostyuchenko M. P. Informatsiyno-kibernetychni ta psykholoho-dydaktychni aspekty proektuvannya ekspertno-navchal’nykh system [Tekst] [Information and cybernetic psychological and didactic aspects of design expert training systems] / M. P. Kostyuchenko // Iskusstvennyi intellekt, 2013, #4. – P.127–137.

Kostyuchenko M. P. Formuvannya zahal’noyi arkhitektury ekspertno-navchal’nykh system [Tekst] [Formation of the overall architecture expert and training systems] / M.P. Kostyuchenko // Naukovi pratsi DonNTU. Seriya: «Pedahohika, psykholohiya i sotsiolohiya». # 2 (14), 2013. – P.127–137.

Naboka O. H. Profesiyno-oriyentovani tekhnolohiyi navchannya u fakhoviy pidhotovtsi maybutnikh ekonomistiv: teoriya ta metodyka zastosuvannya: monohrafiya [Professionally-oriented technology training in the professional training of future economists: Theory and Methods of Use: monograph] / O. H. Naboka. – Slov"yans’k: Pidpryyemets’ Matorin B.I., 2012. – 303 p.

Slovak K. Vykorystannya ekspertnykh system pid chas uzahal’nennya ta systematyzatsiyi u protsesi navchannya vyshchoyi matematyky [The use of expert systems in the generalization and systematization in the teaching of Mathematics] / Kateryna Slovak // Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatyuka. Ser. Pedahohika / hol. red. H. Tereshchuk. – Ternopil’, 2011. – #1. – S. 141–148.

Soroko V. N., Zhuravl’ov O. V. Avtomatyzovani navchayuchi systemy z elementamy shtuchnoho intelektu. Navchal’nyy posibnyk [Automated teaching system with elements of artificial intelligence. Tutorial] / V. N. Soroko, O. V. Zhuravl’ov. – K.: UMK VO. 1992. – 214 p.

Tverezovs’ka N. T. Teoretychni ta metodychni osnovy stvorennya i vykorystannya navchal’nykh ekspertnykh system u pidhotovtsi fakhivtsiv vyshchykh navchal’nykh zakladiv [Theoretical and methodological bases of creation and use of educational expertise in training institutions of higher education]: dys. ... dok. ped. nauk: 13.00.04 / Tverezovs’ka Nina Trokhymivna. – Kharkiv, 2003. – 198 p.

Shevchuk O. B. Psykholohichni pryntsypy v proektuvanni ta rozrobtsi ekspertnykh navchal’nykh system [Psychological principles in the design and development of expert training systems] / O. B. Shevchuk // Naukovi zapysky Berdyans’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Ser.: Pedahohichni nauky. – 2016. –Vyp. 1. – P. 307–313.

Shevchuk O.B. Kibernetychni pryntsypy proektuvannya ta rozrobky ekspertnykh navchayuchykh system [Cybernetic principles of design and development expert teaching system] / O.B.Shevchuk // Visn. Luhan. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka: Ped. nauky. – 2016. – #1 (298). – P. 137–142.

Shevchuk O. B. Pedahohichni pryntsypy proektuvannya ta rozrobky ekspertnykh system navchannya [Teaching the principles of design and development of expert systems training] / O. B. Shevchuk // Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: pedahohika. – 2016. – #1. – P. 38–43.

Shevchuk O. B. Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannya pryntsypiv pobudovy ekspertnykh navchayuchykh system z pidhotovky fakhivtsiv finansovo-ekonomichnoho napryamu [Theoretical and methodological substantiation of principles of construction of expert teaching system for training of financial and economic direction] / O. B. Shevchuk // Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemy // Zb. nauk. pr. – Vypusk 43 / Redkol. – Kyyiv-Vinnytsya: TOV firma «Planer», 2015. – P. 509–512.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бурдаев В. П. Клиент-серверная технология экспертной обучающей системы для сетей Интернет и Интранет / В. П. Бурдаев // Искусственный интеллект. –2008. – №3. – С. 364–369.

Голенков В. В. Инструментальные средства проектирования интеллектуальных обучающих систем: методическое пособие по курсу «Интеллектуальные обучающие и тренажерные системы» для студентов специальности «Искусственный интелект» / В. В. Голенков, Н. А. Гулякина, О. Е. Елисеева. – Мн.: БГУИР, 1999. – 102 с.

Каленський А. А. Застосування педагогічних інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи / А. А. Каленський. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 280 с.

Костюченко М. П. Інформаційно-кібернетичні та психолого-дидактичні аспекти проектування експертно-навчальних систем / М. П. Костюченко // Искусственный интеллект – 2013. – № 4. – С. 127–137.

Костюченко М. П. Формування загальної архітектури експертно-навчальних систем / М. П. Костюченко // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – 2013. – № 2 (14).– С. 127–137.

Набока О. Г. Професійно-орієнтовані технології навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів: теорія та методика застосування: монографія / О. Г. Набока. – Слов’янськ: Підприємець Маторін Б. І., 2012. – 303 с.

Словак К. Використання експертних систем під час узагальнення та систематизації у процесі навчання вищої математики / К. Словак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка – 2011. – № 1. – С. 141–148.

Сороко В. Н. Автоматизовані навчаючі системи з елементами штучного інтелекту: навч. посібник / В. Н. Сороко, О. В. Журавльов. – К.: УМК ВО, 1992. – 214 с.

Тверезовська Н. Т. Теоретичні та методичні основи створення і використання навчальних експертних систем у підготовці фахівців вищих навчальних закладів: дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.04 / Н. Т. Тверезовська – Харків, 2003. – 198 с.

Шевчук О. Б. Психологічні принципи в проектуванні та розробці експертних навчальних систем / О. Б. Шевчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 1. – С. 307–313.

Шевчук О. Б. Кібернетичні принципи проектування та розробки експертних навчаючих систем / О. Б. Шевчук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (298). – С. 137–142.

Шевчук О. Б. Педагогічні принципи проектування та розробки експертних систем навчання / О. Б. Шевчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 1. – С. 38–43.

Шевчук О. Б. Теоретико-методологічне обґрунтування принципів побудови експертних навчаючих систем з підготовки фахівців фінансово-економічного напряму / О. Б. Шевчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Вип. 43. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 509–512.

Jacobsen H. A. A generic architecture for hybrid intelligent systems // IEEE Fuzzy Systems. Ancourage. – Alaska, 1998. – P. 709–714.

Copyright (c) 2016 Оleh Shevchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.