УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-НЕЛІНГВІСТІВ

Nataliya Lenyuk

Анотація


Актуалізовано проблему аналізу і відбору оптимальних компонентів, що входять до складу змісту навчання професійно орієнтованої іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі (ВНЗ). Розглянуто компоненти системи навчання іноземної мови професійного спрямування через зміст професійної діяльності, а саме: визначено мету навчання іноземної мови у немовному ВНЗ, а також вміння, формування яких забезпечує досягнення цієї мети. Розкрито теоретичні основи змістовного компонента навчання, виокремлені ті, з них, що мають пріоритетну значимість під час навчання німецької мови студентів-нелінгвістов. Визначено тематику навчання німецької мови для студентів-нелінгвістів.


Ключові слова


зміст навчання; комунікативна ситуація; компонент навчання; методика викладання; німецька мова; мета навчання; мовний матеріал; студент-нелігвіст

Повний текст:

PDF

Посилання


The method of teaching foreign languages and cultures: theory and practice / Bihych O. B., Borysko N. F. / Under total. ed. S. Nikolaeva. – K: Lenvit, 2013. – 590 p.

The work program of discipline "Foreign language for professional purposes (German)" / life. A. Podvoisky. – Kherson: Kherson National Technical University, 2013. – 30 p.

Elizarova G. V. Culture and Language Learning of Foreign language / G. V. Elizarova. – SPb.: Caro, 2005. – 352 p.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment / Trans. from English; - K: Lenvit, 2003. – 273 p.

Borysko N. F. Common competence: Study, Learning, comments. Analysis of some aspekts / N. F. Borysko // Languages. - 2005.– № 1. – P. 8–14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско та ін.; за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Робоча програма з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)”/ Уклад. О. Подвойська . – Херсон: Херсон. нац. тех. університет, 2013. – 30 с.

Єлізарова Г. В. Культура и обучение иностранным язикам / Г. В. Єлізарова. – СПб.: Каро, 2005. – 352 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / перекл. з англ.; наук. ред. укр. видання д-ра пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва.] – К. Ленвіт, 2003. – 273 с.

Бориско Н. Ф. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Анализ некоторых аспектов / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2005. – № 1. – С. 8–14. 

Copyright (c) 2016 Nataliya Lenyuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.