ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Valentyna Papushyna

Анотація


Задля успішного формування естетичної культури студентів запропоновано такі етапи роботи: діагностико-мотиваційний, когнітивно-лінгвокультурний, особистісно зорієнтований, діяльнісно-практичний. Розкрито методику вивчення базових естетичних знань та інтересів студентів, їх актуалізацію та наступний цілеспрямований розвиток через практичну діяльність. Розглянуто особистісно зорієнтовану роботу, самостійні й творчі види діяльності, інші новітні методи і методики формування лінгвокультурних та мистецтвознавчих знань у роботі з літературними текстами як в аудиторний, так і позааудиторний час, які доцільно використовувати на кожному з названих етапів. Встановлено, що створені в руслі акцентування на естетичні знання посібник та методичні матеріали спрямовують діяльність студентів, орієнтують у вивченні літератури в комплексі з іншими видами мистецтв.


Ключові слова


естетична культура; діагностико-мотиваційний; когнітивно-лінгвокультурний; особистісно зорієнтований; діяльнісно-практичний етапи

Повний текст:

PDF

Посилання


Harbuzenko L. Estetychna kul'tura osobystosti vchytelya v prostori kul'tur [Aesthetic culture of teacher’s personality in culture scope], Naukovi zapysky KDPU. Pedahohichni nauky, 2004, Edition 58, pp. 70–76.

Zyazyun I. A. Filosofiya pedahohichnoyi diyi [Philosophy of pedagogicalaction], Kiev, Cherkassy, publishing office ChNU by B. Khmelnitsky, 2008. 608 p.

Komenskij Ja. A. Velikaja didaktika [Great didactics], Moskow, Pedagogic, 1982, Vol. 1, 518 p.

Leksykon zahal'noho ta porivnyal'noho literaturoznavstva [Lexicon of general and comparative literary criticism], Chernivtsy, Zoloty Lytavri, 2001. 636 p.

Myropol's'ka N. Ye. Formuvannya khudozhn'oyi kul'tury uchniv zahal'noosvitn'oyi shkoly zasobamy mystetstva slova. Diss, dokt. ped. nauk [Forming of art culture of students of general school by facilities of word’s art], Kiev, 2003. 394 p.

Nakonechna O. P. Estetychne yak typ dukhovnosti [Aesthetic as a type of spirituality], Ryvne, Publishing house UNUWEN, 2002. 2001 p.

Pastukhova Yu. A. Estetychne vykhovannya students'koyi molodi zasobamy mystetstva [Aesthetic education of young students by facilities of art], Dukhovnist' osobystosti. Metodolohiya, teoriya i praktyka, Lugansk, 2006, Edition 4 (17), pp. 129-135.

Fitsula M. N. Pedahohika [Pedagogic], Kyiv, Akademvidav, 2007. 660 p.

Shymko I. Problemy orhanizatsiyi samostiynoyi roboty u vyshchiy shkoli [Problems in organization of self-development in high school], Ridna shkola, 2005, № 8, pp. 34-35.

Yauss H. R. Estetychnyy dosvid i literaturna hermenevtyka [Aesthetical experience and literary hermeneutics], Word. Sight. Discourse. Anthology world critical thought XX century, Lviv, Lytopys, 1996, pp. 278-308.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гарбузенко Л. Естетична культура особистості вчителя в просторі культур / Л. В. Гарбузенко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – Вип. 58. – С. 70–76.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія / І. А. Зязюн. – К. ; Черкаси: Вид. відділ ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2008. – 608 с.

Коменский Я. А. Великая дидактика: избр. пед. сочинения в 2 т. / Я. А. Коменский. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 1. – 518 с.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства / за ред. А. Волкова та ін. – Чернівці: Золоті Литаври, 2001. – 636 с.

Миропольська Н. Є. Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова: дис. ... д. пед. наук: 13.00.01 / Н. Є. Миропольська. – К., 2003. – 394 с.

Наконечна О. П. Естетичне як тип духовності / О. П. Наконечна. – Рівне: Вид. УДУВГП, 2002. – 201 с.

Пастухова Ю. А. Естетичне виховання студентської молоді засобами мистецтва / Ю. А. Пастухова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – Луганськ, 2006. – Вип. 4 (17). – С. 129–135.

Фіцула М. Н. Педагогіка: навч. посібник / М. Н. Фіцула. – К.: Академвидав, 2007. – 660 с.

Шимко І. Проблеми організації самостійної роботи у вищій школі / І. Шимко // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 34–35.

Яусс Г. Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика: (фраґменти); пер. Ю. Прохаська / Г. Р. Яусс // Слово. Знак. Дискурс: антологія світової критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 278–308.

Copyright (c) 2016 Valentyna Papushyna

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.