ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Nataliya Uisimbaeva

Анотація


Позааудиторна робота розглядається як невід’ємна складова навчально-виховного процесу педагогічного вищого навчального закладу (ВНЗ), що забезпечує його безперервність і поєднує в собі освітню (самоосвітню) та виховну (самовиховну) діяльність майбутніх вчителів у вільний від занять час. Акцентується увага на тому, що позааудиторна робота як підсистема навчально-виховного процесу є цілісним утворенням і відповідно має всі системні ознаки: мету, завдання, функції, структуру, зміст, форми, методи та засоби. Визначаються особливості позааудиторної роботи щодо впливу на особистісний розвиток майбутнього вчителя. Вказється, що використання різних форм і напрямів позааудиторної роботи надає можливість розширити вплив на формування особистісних і професійних якостей майбутнього вчителя, стимулювати активність студентів, забезпечити умови розвитку в них здібностей і реалізацію потреб щодо власного розвитку.


Ключові слова


позааудиторна робота; форми і напрями позааудиторної роботи; самовдосконалення; особистісне самовдосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Vitvy`cz`ka S. S. Osnovy` pedagogiky` vy`shhoyi shkoly`: Pidruchny`k za modul`no-rejty`ngovoyu sy`stemoyu navchannya dlya studentiv magistratury [Foundations of higher education: Textbook by module-rating system of training for graduate students], Kyiv, Centr navchalnoyi literatury, 2006, 384 p.

Gavry`lyuk O. Organizaciya pozaaudy`tornoyi vy`xovnoyi roboty` z formuvannya komunikaty`vnoyi kul`tury` majbutnix uchy`teliv (na materiali kursu «inozemna mova, profesijno spryamovana») [The organization of extracurricular educational work on formation of communicative culture of future teachers (based on the course "foreign language professionally-directed")], Proceedings of the National Academy of State border service of Ukraine, 2013, Vol. 2, pp. 8385.

Kondrashova L. V. Vneauditornaja rabota po pedagogike v pedagogicheskom institute [Extracurricular work on pedagogy at the pedagogical Institute], Kyiv , Vysshaja shkola ,1988, 160 p.

Orlova O. Osoby`stisne samovdoskonalennya uchnya osnovnoyi shkoly`: analiz kategorij ta ponyat`[Self-perfection of the pupil of the basic school: the analysis of categories and concepts], Zbirnyk naukovyx pracz Umanskogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu, 2013, Vol.1, pp. 188–196.

Pedagogika vy`shhoyi shkoly`: navch. posib. [Higher school pedagogics: textbook. manual.], Z. N. Kurlyand, R. I. Xmelyuk, A. V. Semenova ta in.; za red. Z. N. Kurlyand., Kyiv, Znannya, 2007, 495 p.

Pedagogichny`j slovny`k [Pedagogical dictionary], za red. M. D. Yarmachenka, Kyiv, Ped. Dumka, 2001, 167 p.

Petry`chenko L. O. Pidgotovka majbutn`ogo vchy`telya pochatkovoyi shkoly` do innovacijnoyi diyal`nosti v pozaaudy`tornij roboti: avtoref. dy`s. ... kand. ped. nauk [The training of future primary school teachers to innovative activity at extracurricular work], Kirovograd, 2007, 20 p.

Petrovy`ch V. S., Petrovy`ch V. V. Gumanizaciya pozaaudy`tornoyi diyal`nosti uchniv [Humanization of extracurricular activities of students], Gumanizaciya ta gumanitaryzaciya profesijnoyi osvity: naukovo-metod. zb., Kyiv, ISDO, 1996, pp. 118–121.

Reznichenko O. M. Pozaaudy`torna vy`xovna robota u vy`shhy`x texnichny`x zakladax u drugij polovy`ni XX st.. ta napryamy` stanovlennya novogo pokolinnya specialistiv [Extracurricular educational work in higher technical institutions in the second half of XX cent. and directions of formation of new generation of experts], Probl. Inzh.-ped. osvity, 2009, Vol. 24-25, pp. 461–466.

Ujsimbayeva N. V. Zmist, struktura ta osobly`vosti organizaciyi pozaaudy`tornoyi roboty` majbutn`ogo vchy`telya yak skladova jogo osoby`stisnogo samovdoskonalennya [The content, structure and peculiarities of organization of independent work of future teachers as a component of personal self-perfection], Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, Vol. 36, Issue 74, 2015, pp. 69–71.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

Гаврилюк О. Організація позааудиторної виховної роботи з формування комунікативної культури майбутніх учителів (на матеріалі курсу «Іноземна мова, професійно спрямована») / О. Гаврилюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – Вип. 2. – С. 83–85.

Кондрашова Л. В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте / Л. В. Кондрашова. – К.: Вища школа, 1988. – 160 с.

Орлова О. Особистісне самовдосконалення учня основної школи: аналіз категорій та понять / О. А. Орлова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред.: М. Т. Мартинюк. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2013. – Ч. 1. – С. 188–196.

Педагогіка вищої школи: навч. посібник – 3-те вид., перероб. і доп. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін., З. Н. Курлянд. – К.: Знання, 2007. – 495 с.

Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Пед. думка, 2001. – 516 с.

Петриченко Л. О. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності в позааудиторній роботі: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л. О. Петриченко. – Кіровоград, 2007. – 20 c.

Петрович В. В., Петрович В. С. Гуманізація позааудиторної діяльності учнів / В. В. Петрович, В. С. Петрович // Гуманізація та гуманітаризація професійної освіти: науково-методичний збірник. – К.: ІСДО, 1996. - С. 118–121.

Резніченко О. М. Позааудиторна виховна робота у вищих технічних закладах у другій половині ХХ ст. та напрями становлення нового покоління спеціалістів / О. М. Резніченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2009. – № 24–25. – С. 461–466.

Уйсімбаєва Н. В. Зміст, структура та особливості організації позааудиторної роботи майбутнього вчителя як складова його особистісного самовдосконалення / Н. В. Уйсімбаєва // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. III (36). Issue 74. – Budapest, 2015. – P. 69–71.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Nataliya Uisimbaeva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.