ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Oksana Voitovska

Анотація


Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури щодо проблеми професійного розвитку учителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти. Дано власне визначення поняття «професійний розвиток учителів фізичної культури». Зазначено, що в сучасних умовах, якість і рівень підготовки вчителів фізичної культури не в повній мірі задовольняють потреби особистості, суспільства і держави. Новому українському суспільству з його проблемами, потрібні вчителі фізичної культури інноваційного типу, що поєднують в собі духовне і фізичне багатство, здатність до творчої співпраці, які покликані утворювати, розвивати і виховувати нові покоління українців. Визначено, що створення у системі післядипломної освіти умов для актуалізації у вчителів фізичної культури потреби формування мотивації, ціннісних орієнтацій, у їх неперервному професійному розвитку, та забезпечення організаційно-методичного супроводу їх руху до високого рівня професійної компетентності та у професійній самореалізації вчителів фізичної культури є важливими й актуальними завданнями післядипломної педагогічної освіти. 


Ключові слова


професійний розвиток; учителі фізичної культури; освіта дорослих; післядипломна педагогічна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Chobitko M. G. Osobystisne i profesiine samovyznachennia maibutnoho uchytelia [Personal and professional self-determination of teacher’s future] / M. G. Chobitko // Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku. – 2009. – Vypusk 3 – S. 47­50.

Neperervna profesiina osvita : filosofiia, pedahohichni paradyhmy, prohnoz: monohr. [Continuing professional education: philosophy, pedagogical paradigm forecast: monograf.] / V. G. Kremen, V. P. Andrushchenko, I. A. Ziaziun, ta inshi : In-t pedahoh. i psykholoh. prof. osvity APN Ukrainy. − K.: Nauk. dumka, 2003. − 852 s.

Knowles M. S. The Modern Practice of Adult Education. From Pedagogy to Andragogy / M. S. Knowles − Chicago, 1980. − 245 p.

Morozova M. Rozvytok profesiinoi kompetentnosti vykladacha v protsesi profesiinoho rozvytku: [Elektronnyi resurs] [The development of competencies of the lecturer in the course of professional development] / M. Morozova // Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu / DVNZ «Un-t menedzh. osvity» NAPN Ukrainy. – 2012. № 9. – S. 7 – Rezhym dostupu do zhurnalu: http://tme.umo.edu.ua/docs/9/29.pdf

Filosofskyi slovnyk [Philosophical dictionary] / za red. chlen-kor. AN SRSR, akad. AN SRSR V. I. Shynkaruka. – 2-e vyd. pererob. i dop. – K. : Holov. red. URE, 1986. – 800 s.

Protasova N. G. Pisljadyplomna osvita pedagogiv: zmist, struktura, tendencii' rozvytku [Postgraduate education teachers: content, structure and tendencies of development] − K., 1998. − 176 s.

Sihaieva L. Ie. Profesiinyi rozvytok osobystosti vchytelia v systemi pisliadyplomnoi osvity [Professional development of teacher’s individual in postgraduate education] / L. Ie. Sihaieva // Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy: [zbirnyk naukovykh prats] / Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy; Instytut pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh; / za red. V. G. Kremenia. – K. : NAPN Ukrainy, 2015. Vypusk 1(10). – S. 252­260.

Shyian B. M. Pidhotovka vchytelia fizychnoi kultury tretoho tysiacholittia [Training teachers of physical culture of the third millennium ] / B. M. Shyian // Kontseptsiia rozvytku haluzi fizychnoho vykhovannia i sportu v Ukraini : zb. nauk. pr. – Rivne : Prynt Khauz, 2001. – S. 371-374.

Vajnola R. H. Pedagogichni zasady osobystisnogo rozvytku majbutn'ogo social'nogo pedagoga v procesi profesijnoi' pidgotovky [Pedagogical principles of personal development of the future social teacher in the course of training]: avtoref. dys… doktora ped. nauk: 13.00.04 / Vajnola Renate Hejkii'vna ; Nacional'nyj pedagogichnyj universytet imeni M. P. Dragomanova. – K., 2009. – 46 s.

Vygotskyj L. S. Pedagogycheskaja psyhologyja [Pedagogical psychology] /L. V. Vygotskyj // Pod red. V. V. Davydova. M.: ACT: Astrel: Hranytel. 2008. − 670 s.

Zmeev S. Y. Andragogyka: osnovy teoryy, ystoryy y tehnologyy obuchenyja vzroslyh [Andragogy: foundation of theory, history and technology of learning adults] / S. Y. Zmeev. – M. : PER SЭ, 2007. – 272 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вайнола Р. Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис… доктора пед. наук: 13.00.04 / Вайнола Ренате Хейківна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 46 с.

Выготский Л. С. Педагогическая психология [Текст] /Л. В. Выготский // Под ред. В. В. Давыдова. М.: ACT: Астрель: Хранитель. 2008. − 670 с.
Змеев С. И. Андрагогика : основы теории, истории и технологии обучения взрослых [Текст] / С. И. Змеев. – М. : ПЕР СЭ, 2007. – 272 с.

Морозова М. Розвиток професійної компетентності викладача в процесі професійного розвитку : [Електронний ресурс] / М. Морозова // Теорія та методика управління освітою / ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України. – 2012. – № 9. – С. 7 – Режим доступу до журналу: http://tme.umo.edu.ua/docs/9/29.pdf

 Неперервна професійна освіта : філософія, педагогічні парадигми, прогноз [Текст] : моногр. / В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, та інші : Ін-т педагог. і психолог. проф. освіти АПН України. − К.: Наук. думка, 2003. – 852 с.

Протасова Н. Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку [Текст] − К., 1998. − 176 с.

Сігаєва Л. Є. Професійний розвиток особистості вчителя в системі післядипломної освіти [Текст] / Л. Є. Сігаєва // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих; / за ред. В. Г. Кременя. – К. : НАПН України, 2015. Випуск 1(10). – С. 252­260.

Філософський словник [Текст] / за ред. член-кор. АН СРСР, акад. АН СРСР В. І. Шинкарука. – 2-е вид. перероб. і доп. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.

Чобітько М. Г. Особистісне і професійне самовизначення майбутнього учителя [Текст] / М. Г. Чобітько // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – 2009. – Випуск № 3 – С. 47­50.

Шиян Б. М. Підготовка вчителя фізичної культури третього тисячоліття [Текст] / Б. М. Шиян // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне : Принт Хауз, 2001. – С. 371-374.

Knowles M. S. The Modern Practice of Adult Education. From Pedagogy to Andragogy [Tekst] / M. S. Knowles – Chicago, 1980. – 245 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Oksana Voitovska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.