СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Anastasiya Prіma

Анотація


Охарактеризовано сучасний погляд на формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії. Аналіз психолого-педагогічної літератури та літератури з фітнесу засвідчує особливу увагу науковців до підвищення ефективності підготовки фахівців нової генерації в умовах сучасної парадигми вищої освіти. Акцентовано увагу на тому, що з позицій сьогодення важливого значення набуває розроблення нoвих підхoдів дo змісту й oрганізації навчальнo-виховного прoцесу, які стимулюють активність студентів до оволодіння прoфесійнo орієнтованими знаннями, уміннями та навичками. Показано, що існує потреба в теоретичному обґрунтуванні структури готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії.


Ключові слова


формування; готовність; майбутній фітнес-тренер; професійна діяльність; фітнес-індустрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko V., Hamers'ka I. (2012). Problema vkhodzhennya ukrayins'koyi universytet•s'koyi osvityv yevropeys'kyy osvitniy prostir [Problem of including of the Ukrainian university lighted up європейський educational space]. Ridna shkola. Native school. vol. 1–2, pp. 3–8.

Balits'ka Ye. P. (2013). Motyvatsiya studentiv do zanyat' fitnesom v tekhnichnomu vyshchomu navchal'nomu zaklad [Motivation of students is to engaging in a fitness in technical higher educational establishment]. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. Pedagogics, psychology and medic-biological problems of P.E. and sport. vol. 6. pp. 3–6.

Vasylenko M. M. (2012). Suchasnyy stan ta problemy pidhotovky fitnes-treneriv v SShA [The modern state and problems of preparation of trainers of fitness are in the USA]. Pedahohika, psykholohiya i medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. Pedagogics, psychology and medic-biological problems of P.E. and sport. iss 11.2012. pp. 19–22

Vasylenko M. M. (2014). Suchasni vymohy robotodavtsiv do formuvannya hotovnosti maybutnikh fitnes-treneriv do profesiynoyi diyal'nosti [Modern requirements of employers are to forming of readiness of future trainers of fitness to professional activity]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahal'noosvitniy shkolakh. Pedagogics of forming of creative personality is in higher and general schools. iss 38. pp. 119–124.

Hladush V. A., Lysenko H. I. (2014). Pedahohika vyshchoyi shkoly: teoriya, praktyka, istoriya [Pedagogics of higher school: theory, practice, history]: navchal'nyy posibnyk. Educational manual. Dnipropetrovs'k. 416 p.

Yermakov S. S. (2006). Naukovi informatsiyni aspekty fizkul'turnoyi osvity [Scientific informative aspects of athletic education] Aktual'ni problemy fizkul'turnoyi osvity: materialy II elektronnoyi naukovoyi konferentsiyi (18 travnya 2008 r. m. Kharkiv). Issues of the day of athletic education: proceedings of the II Conference Title. Kharkiv: OVS. pp. 3–6.

Kurlyand Z. N., Khmelyuk R. I., Semenova A. V. ta in. (2005). Pedahohika vyshchoyi shkoly [Pedagogics of higher school]:navch. posib. educational manual.; za red. Z. N. Kurlyand. − 2-he vyd., pererob. i dop. K.: Znannya. 399 p.

Lopushnyak H. S., Rybchans'ka Kh. V. (2014) Vyshcha osvita Ukrayiny: problemy ta perspektyvy [Higher education of Ukraine: problems and prospects]. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya. Efficiency of state administration. 2014. iss. 40. pp. 21–27.

Pavlyk O. B. (2004). Profesiyno-pedahohichna pidhotovka maybutnikh perekladachiv do vykorystannya ofitsiyno-dilovoho movlennya [Professionally-pedagogical preparation of future translators is to the use of the officially-business broadcasting]. Extended abstract of candidate’s thesis:Khmel'nyts'k [in Ukrainian].

Stepanova I. (2013). Fitnes-tekhnolohiyi u fizychnomu vykhovanni ditey [Technologies of Fitness are in P.E of children]. Sportyvnyy visnyk Prydniprov’ya. Sport announcer of Prydniprov’ya. Vol. 2. pp. 142–144.

Sushchenko L. P. (2003). Profesiyna pidhotovka maybutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannya ta sportu (teoretyko-metodolohichnyy aspekt) [Professional preparation of future specialists of P.E and sport]:monohrafiya. Monograph. Zaporizhzhya: Zaporiz'kyy derzhavnyy universytet. – 442 p.

Shamardina H. (2003). Teoriya kontseptsiyi osvitn'oyi sfery fizychnoyi kul'tury [Theory of conception of educational sphere of physical culture]. Pedahohika, psykholohiya ta med.-biol. probl. fiz. vykhovannya i sportu. Pedagogics, psychology and medic-biological problems of P.E and sport. vol. 15. pp. 101–106.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрущенко В. Проблема входження української університетської освітив європейський освітній простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна школа. – 2012. – № 1–2. – С. 3–8.

Баліцька Є. П. Мотивація студентів до занять фітнесом в технічному вищому навчальному закладі / Є. П. Баліцька // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 6. – С. 3–6.

Василенко М. М. Сучасний стан та проблеми підготовки фітнес-тренерів в США / М. М. Василенко // Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – Вип. № 11. – С. 19–22.

Василенко М. М. Сучасні вимоги роботодавців до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 38. – С. 119–124.

Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія: навч. посібник / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко. – Дніпропетровськ, 2014. – 416 с.

Єрмаков С. С. Наукові інформаційні аспекти фізкультурної освіти // Актуальні проблеми фізкультурної освіти: матеріали ІІ електронної наукової конференції (18 травня 2008 р. м. Харків) / С. С. Єрмаков. – Харків: ОВС, 2006. – С. 3–6.

Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. − 2-ге вид., перероб. і доп. − К.: Знання, 2005. − 399 с.

Лопушняк Г. С. Вища освіта України: проблеми та перспективи / Г. С. Лопушняк, Х. В. Рибчанська // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 40. – С. 21–27.

Павлик О. Б. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. Б. Павлик. – Хмельницький, 2004. – 20 с.

Степанова І. Фітнес-технології у фізичному вихованні дітей / І. Степанова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 2. – С. 142–144.

Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): монографія / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2003. – 442 с.

Шамардіна Г. Теорія концепції освітньої сфери фізичної культури / Г. Шамардіна // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2003. – № 15. – С. 101–106.

Copyright (c) 2016 Anastasiya Prіma

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.