ПРЕДМЕТНА БІОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЇЇ ПРОЯВ У РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Nadiya Matiash

Анотація


Розкрито результати аналізу означень понять «компетентність» і «предметна компетентність». На цій основі оформлено означення біологічної компетентності як цілісного особистісного утворення, що поєднує в собі фундаментальні біологічні знання, уміння, навички, досвід різних способів діяльності, ціннісне ставлення до об’єктів живої природи, життя, розуміння необхідності його збереження і відповідно здатність учня застосовувати їх у певних життєвих ситуаціях, приймати адекватне рішення, можливість висловити судження і вибрати власну позицію. Наведено структуру предметної (біологічної) компетентності. Розкрито прояви біологічної компетентності у результатах загальноосвітньої підготовки учнів основної школи та підходи до розробки календарно-тематичних планів з біології на компетентнісній основі. 


Ключові слова


біологія; біологічна компетентність; загальноосвітня підготовка; учень; основна школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Bibik N. M. Perevahy i ryzyky zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu vshkilnii osviti [The benefits and risks of introducing competency approach in school education] / N. M. Bibik. – Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. – 2015. – № 1. – S. 47–69. – S. 53.

Biolohiia. 7–11 klasy. Navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. [Biology. 7–11 classes. The curriculum for secondary schools] – K., Perun, 2005.

Biolohiia. 6–9 klasy. Navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Biology. 6–9 classes. The curriculum for secondary schools].

Bondar S. Kompetentnist osobystosti – intehrovanyi komponent navchalnykh dosiahnen uchniv [Competence personality - an integrated component of student achievements] / S. Bondar. – Biolohiia i khimiia v shk. – 2003. – № 2. – S. 8–10.

Vashchenko L. Otsiniuvannia rivnia sformovanosti predmetnykh kompetentnostei z biolohii uchniv osnovnoi shkoly [Evaluation of formation of subject competencies in biology secondary school pupils] / L. Vashchenko. – Biolohiia i khimiia v ridnii shkoli. – 2015. – № 3, 4 (110). – S. 38–43.

Velychko L. Predmetni kompetentsii z khimii: pershe nablyzhennia [Subject competence in chemistry: first approach] //Liudmyla Velychko. – Biolohiia i khimiia v shkoli. – 2011. – 4. – S. 10–13.

Holovan M. S. Matematychna kompetentnist: sutnist ta struktura [Mathematical competence: the nature and structure] /Mykola Stepanovych Holovan // Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu. – 2014. – № 1. – S. 35–39.

Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi zahalnoi serednoi osvity (2011). [State standard of basic and secondary education (2011)] Elektronnyi resurs. – [Rezhym dostupu]:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.

Kalendarno-tematychne planuvannia z biolohii i khimii na osnovi kompetentnisnoho pidkhodu [The calendar-thematic plan of biology and chemistry-based competency approach] // L. Velychko, N. Burynska, N. Matiash, T. Koshevniuk, T. Voronenko, O. Kozlenko. – Biolohiia i khimiia v ridnii shkoli. – 2016. – № 4 (116). – S. 2–6.

Matiash N. Iu. Biolohiia: pidruch. dlia 8-ho kl. zahalnoosvit. navch. zakl. [Biology: textbook for 8th grade educational institution] / N. Iu. Matiash [ta in.]. – Kyiv : Heneza, 2016. – 288 s.

Matiash N. Kalendarno-tematychnyi plan z biolohii, 8 klas [The calendar-thematic plan of biology] //N. Matiash. –Biolohiia i khimiia v ridnii shkoli. – 2016. - № 4 (116). – S. 31-38.

Ovcharuk O.V. Rozvytok kompetentnisnoho pidkhodu: stratehichni oriientyry mizhnarodnoi spilnoty [Development of competence approach: strategic goals of the international community] / O. V. Ovcharuk. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy (Biblioteka osvitnoi polityky) //Kolektyvna monohrafiia. – Kyiv, Naukova dumka, 2002. – S. 6–16.

Ovcharuk O. Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity [Competencies as a Key to Educational Content Renewal] // O. Ovcharuk. – Dyrektor shkoly. – 2005. – № 3 – 4. – S. 4–8.

Pometun O.I. Kompetentnisnyi pidkhid do otsiniuvannia rivniv dosiahnen uchniv [Competence approach to the evaluation of student achievement] //O.I. Pometun. – K., 2004. – 10 s.

Raven Dzhon. Pedahohycheskoe testyrovanye: Problemy, zabluzhdenyia, perspektyvy [Pedagogical testing: problems, errors, prospects] /Per. s anhl. – M.: Kohyto-tsentr, 1999.

Savchenko O. Kliuchovi kompetentnosti – innovatsiinyi rezultat shkilnoi osvity [Key competencies – the result of an innovative school] /O. Ia. Savchenko // Ridna shkola. – 2011. – № 8– 9 – S. 4–8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бібік Н. М. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті / Н. М. Бібік // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 47–69.

Біологія. 7–11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К: Перун, 2005.

Біологія. 6–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/.

Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С. Бондар. // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 2. – С. 8–10.

Ващенко Л. Оцінювання рівня сформованості предметних компетентностей з біології учнів основної школи / Л. Ващенко. // Біологія і хімія в рідній школі. – 2015. – № 3, 4 (110). – С. 38–43.

Величко Л. Предметні компетенції з хімії: перше наближення / Л. Величко // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 4. – С. 10–13.

Головань М. С. Математична компетентність: сутність та структура / М. С. Головань // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. – 2014. – № 1. – С. 35–39.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2011). [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.

Календарно-тематичне планування з біології і хімії на основі компетентнісного підходу / Л. Величко, Н. Буринська, Н. Матяш, Т. Коршевнюк, Т. Вороненко, О. Козленко // Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – № 4 (116) – С. 2–6.

Матяш Н. Ю. Біологія: підручник для 8-го класу загальноосвітнього навчального закладу / Н. Ю. Матяш та ін.. – К.: Генеза, 2016. – 288 с.

Матяш Н. Календарно-тематичний план з біології. 8 клас / Н. Матяш // Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – № 4 (116). – С. 31–38.

Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / О. В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека освітньої політики): кол. монографія. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 6–16.

Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // О. Овчарук // Директор школи. – 2005. – № 3–4. – С. 4–8.

Пометун О. І. Компетентнісний підхід до оцінювання рівнів досягнень учнів / О. І. Пометун. – К., 2004. – 10 с.

Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы, пер. с анг. / Дж. Равен. – М.: Когито-центр, 1999.

Савченко О. Ключові компетентності – інноваційний результат шкільної освіти / О. Я.Савченко // Рідна школа. – 2011. – № 8–9. – С. 4–8.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Nadiya Matiash

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.