ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Liliya Riabovol

Анотація


Проведено огляд підходів українських вчених щодо структурування правової компетентності як результативного показника навчання правознавства учнів загальноосвітньої школи (ЗОШ) та здобувачів вищої не юридичної освіти. Встановлено, що вітчизняні науковці розглядають правову компетентність як сукупність систематизованих знань про право та законодавство, вмінь їх використовувати у типових і нестандартних ситуаціях, обирати адекватні моделі поведінки, керуватися в своєму житті та діяльності принципами законності, поваги до прав і свобод людини тощо, однак інтегрують ці елементи у різні структурні компоненти. Уніфіковано структуру правової компетентності як сукупність когнітивного (правові знання, вміння і навички їх здобувати, конструктивно використовувати, проводити логічні інтелектуальні операції тощо), діяльнісно-процесуального (вміння використовувати правові знання для виконання практичних завдань, вирішення проблем у правовому полі; реалізувати приписи права для ефективної взаємодії між суб’єктами навчання, професійної діяльності, суспільного життя) і ціннісно-мотиваційного або аксіологічного (правові ціннісні орієнтації, ціннісно-емоційне ставлення до державно-правових явищ, мотивація правомірної поведінки) компонентів.


Ключові слова


правова компетентність; правова предметна компетентність; когнітивний; діяльнісно-процесуальний; цінінісно-мотиваційний компоненти

Повний текст:

PDF

Посилання


Budas A. P. Metodyka navchannya pravoznavstva studentiv ekonomichnoyi spetsial’nosti: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: 13.00.02 [Methods of teaching law students of economic specialties: author. dis. on competition sciences. degree candidate. 13.00.02] / A. P. Budas. – K., 2012. – 21 s.

Derzhavnyy standart bazovoyi i povnoyi zahal’noyi seredn’oyi osvity [State standard of basic and secondary education]: zatverdzheno postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 lystopada 2011 r. # 1392 // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. – 2012. – # 11.

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [The Law of Ukraine «On Higher Education»] za stanom na 18.02.2016 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Kichuk Ya. V. Teoretychni i metodychni zasady formuvannya pravovoyi kompetentnosti maybutn’oho sotsial’noho pedahoha v umovakh universytet•s’koyi pedahohichnoyi osvity: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. ped. nauk: 13.00.04 [Theoretical and methodological principles of formation of legal competence of the future social teacher in the conditions of university teacher education: author. dis. on competition sciences. doctor degree. 13.00.04] / Ya. V. Kichuk. – Odesa, 2010. – 35 s.

Net’osov S. I. Navchannya dev"yatyklasnykiv osnov pravoznavstva z vykorystannyam IKT: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: 13.00.02 [Learning the basics ninth-law using ICT: author. dis. on competition sciences. degree candidate. ped. sciences specials. 13.00.02] / S. I. Net’osov. – K., 2009. – 21 s.

Ohorodniychuk I. A. Formuvannya pravovoyi kompetentnosti maybutnikh inzheneriv: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: 13.00.04 [Formation of legal competence of engineers: author. dis. on competition sciences. degree candidate. ped. sciences specials. 13.00.04] / I. A. Ohorodniychuk. – Odesa, 2012. – 16 s.

Pyshko O. L. Kompetentnisno oriyentovana metodyka navchannya pravoznavstva uchniv dev’yatykh klasiv: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: 13.00.02 [A competency-oriented methods of teaching law students ninth grade: author. dis. on competition sciences. degree candidate. ped. sciences specials. 13.00.02 / O. L. Pyshko. – Kyyiv, 2015. – 20 s.

Pro Prohramu pravovoyi osvity naselennya Ukrayiny [On the program of legal education of the population of Ukraine]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 25 travnya 1995 r. # 366 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/366-95-p..

Remekh T.O. Komponenty i proyavy pravovoyi predmetnoyi kompetentnosti uchnya [Components and manifestations legal competence of the subject student] / T.O. Remekh. [Elektronnyy resurs] Narodna osvita: [Elektronne naukove fakhove vydannya]. – 2015. – # 3 (27). – Rezhym dostupu: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3630.

Remekh T. O. Metodychni zasady navchannya pravoznavstva v protsesi doprofil’noyi pidhotovky shkolyariv: dys. … kandydata ped. nauk: 13.00.02 [Methodical principles of law teaching in the pre profile training of students: dis. ... candidate ped. sciences: 13.00.02 / T. O. Remekh. – K., 2012. – 269 s.

Ryabovol L. T. Systema navchannya pravoznavstva uchniv osnovnoyi i starshoyi shkoly: dys. ... doktora ped. nauk: 13.00.02 [The system of training of law students of primary and high school: dis. ... dr. ped. sciences: 13.00.02] / L. T. Ryabovol. – Kyyiv, 2015. – 600 s.

Svyatokum O.Ye. Nastupnist’ u navchanni prav lyudyny uchniv pochatkovoyi i osnovnoyi shkoly: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: 13.00.02 [Continuity in teaching elementary human rights and basic school: author. dis. on competition sciences. degree candidate. ped. sciences specials. 13.00.02] / O. Ye. Svyatokum. – Kyyiv, 2009. – 18 s.

Smahina T. M. Konstruyuvannya predmetnykh kompetentnostey suspil’stvoznavchykh navchal’nykh predmetiv u shkil’nomu navchanni [Construction of subject competence social science subjects in school education] / T. M. Smahina // Visnyk Zhytomyrs’koho derzhavnoho universytetu. – Zhytomyr, 2010. – Vyp. 54. – S. 71–73.

Smahina T. M. Formuvannya hromadyans’koyi kompetentnosti uchniv u protsesi navchannya pravoznavstva: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: 13.00.02 [Development of civic competencies of students in teaching jurisprudence: author. dis. on competition sciences. degree candidate. ped. sciences specials. 13.00.02 / T. M. Smahina. – K., 2007. – 15 s.

Smahin I. I. Suspil’stvoznavcha kompetentnist’ uchniv: ponyattya, zmist, struktura [Social science students competence: concept, content, structure] / I. I. Smahin // Visnyk Zhytomyrs’koho derzhavnoho universytetu im. Ivana Franka. – Zhytomyr, 2014. – Vyp. 4 (76). – S. 39 –44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Будас А. П. Методика навчання правознавства студентів економічної спеціальності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. П. Будас. – К., 2012. – 21 с.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 11.

Закон України «Про вищу освіту» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Кічук Я. В. Теоретичні і методичні засади формування правової компетентності майбутнього соціального педагога в умовах університетської педагогічної освіти: автореф. дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.04 / Я. В. Кічук. – Одеса, 2010. – 35 с.

Нетьосов С. І. Навчання дев’ятикласників основ правознавства з використанням ІКТ: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / С. І. Нетьосов. – К., 2009. – 21 с.

Огороднійчук І. А. Формування правової компетентності майбутніх інженерів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / І. А. Огороднійчук. – Одеса, 2012. – 16 с.

Пишко О. Л. Компетентнісно орієнтована методика навчання правознавства учнів дев’ятих класів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Л. Пишко. – К., 2015. – 20 с.

Про Програму правової освіти населення України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1995 р. № 366. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/366-95-п.

Ремех Т. О. Компоненти і прояви правової предметної компетентності учня / Т. О. Ремех // Народна освіта: електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 3 (27). [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3630.

Ремех Т. О. Методичні засади навчання правознавства в процесі допрофільної підготовки школярів: дис.. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. О. Ремех. – К., 2012. – 269 с.

Рябовол Л. Т. Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Л. Т. Рябовол. – К., 2015. – 600 с.

Святокум О. Є. Наступність у навчанні прав людини учнів початкової і основної школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Є. Святокум. – К., 2009. – 18 с.

Смагін І. І. Суспільствознавча компетентність учнів: поняття, зміст, структура / І. І. Смагін // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Серія: Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 4 (76). – С. 39–44.

Смагіна Т. М. Конструювання предметних компетентностей суспільствознавчих навчальних предметів у шкільному навчанні / Т. М. Смагіна // Вісник Житомирського державного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 54. – С. 71–73.

Смагіна Т. М. Формування громадянської компетентності учнів у процесі навчання правознавства: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. М. Смагіна. – К., 2007. – 15 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Liliya Riabovol

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.