МОДЕЛІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ АМЕРИКАНСЬКИХ І БРИТАНСЬКИХ УЧЕНИХ

Nataliya Andriichuk

Анотація


Подано порівняльну характеристику інклюзивної та спеціальної систем освіти. На основі американських та британських досліджень показано, що сучасні науковці, громадські організації і батьки неповносправних дітей стикаються з двома проблемами: довести, що інклюзія необхідна для дітей з особливими освітніми потребами як альтернатива спеціальній освіті, і проілюструвати реальні шляхи імплементації інклюзивної освіти в загальноосвітній навчальний процес. Визначено головну мету інклюзивної освіти – виховати абсолютно повноправного члена суспільства шляхом залучення усіх учасників навчального процесу до загальношкільної діяльності. Зазначено, що фахівці у сфері спеціальної освіти створили і випрацювали велику кількість форм, методів та методик навчання, які працюють з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами. Цей доробок є цінним і корисним також з точки зору інклюзивної освіти, яка не відбудеться без професійної участі фахівців з різних галузей педагогіки, психології та реабілітології.


Ключові слова


інклюзивна модель освіти; спеціальна модель освіти; інтеграція; сегрегація; інклюзія; неповносправні

Повний текст:

PDF

Посилання


Budiak L. V. Organizatsiino-pedagogichni umovy inkliuzyvnogo navchannia ditei z porushenniamy psykhofizychnogo rozvytku v zagal'noosvitnii sil's'kii shkoli: avtoref. dys. nа zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk [Organization-pegagogical conditions of inclusive education of children with abnormalities in physical development in village secondary school. Аbstract Dr. ped. sci. diss.] Кyiv, 2010. – 23 p.

Vasylenkо О. М. Sotsial'no-pedagogichni umovy adaptatsii molodshykh shkoliariv z osoblyvymy potrebamy dо navchannia v zagal'noosvitnii shkoli: avtoref. dys. nа zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk [Socio-pedagogical conditions of adaptation of junior pupils with special needs to the study at general school. Аbstract Dr. ped. sci. diss.] Luhansk, 2010. – 20 p.

Коlupaieva А. А. Spetsial'na osvita v Ukraini tа modernizatsiia osvitnioi galuzi [Special education in Ukraine and modernization of educational sphere] Special child: training and education, 2014, № 3 – pp. 7–12.

Коlupaieva А. А. Pedagogichni оsnovy integryvannia shkoliariv z osoblyvostiamy psykhofizychnogo rozvytku u zagal'noosvitni navchal'ni zaklady: monografiia [Pedagogical fundumentals of pupils with piculiarities of psychophysical development integration in general educational institutions: monograph] – Кyiv: Pedagogical thought, 2007. – 458 p.

Lypa V. А. Osnovy korrektsionnoi pedagogiky: uchebnoie [Fundamentals of correctional pedagogy: textbook], Donetsk: Lebi, 2002. – 327 p.

Myronova S. P. Osnovy korrektsionnoi pedagogiky: navchal'no-metodychnyi posibnyk [Fundamentals of correctional pedagogy: textbook] – Kamianets-Podilskyi, 2010. – 263 p.

Rasskazova О. І. Teoriia tа praktyka rozvytku sotsial'nosti uchniv v umovakh inkliuzyvnoi osvity: avtoref. dys. nа zdobuttia nauk. stupenia d-rа ped. nauk [Theory and practice pupils’ sociality development in the conditions of inclusive education] – Lugansk: B. v., 2014. – 44 s.

Syniov V. М. Korektsiina psykhopedagogika, Oligofrenopedagogika: pidruchnyk [Correctional psychopedagogy, oligophrenopedagogy: textbook] – Part І. – Кyiv: Vyd-vо NPU imeni М. P. Dragomanova, 2007. – 238 p.

Syniov V. М. Osnovy defektologii / V. М. Syniov, G. М. Kobernyk [Fundamentals of Defectology] – Кyiv: Vyshcha shkola, 1994. – 143 p.

Spetsial'naia pedagogika / Pod. red. N. М. Nazarovoi [Special Pedagogy] – Мoscow: Akademia, 2000. – 400 p.

Learning in Inclusive Education Research: Re-Mediating Theory and Methods with aTransformative Agenda Review of Research in Education / [Artiles Alfredo J., Kozleski Elizabeth B., Dorn Sherman, Christensen Carol]. – Vol. 30. – Special Issue on Rethinking Learning: What Counts as Learning and What Learning Counts, 2006. – Pp. 65–108.

Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools / [Booth T., Ainscow M., Black-Hawkins K., Vaughn M., Shaw L.]. – Bristol, 2000. – England: Centre for Studies on Inclusive Education.

Dyson A. A Systematic Review of the Effectiveness of School-Level Actions for Promoting Participation by all Students (EPPI-Centre Review), in: Research Evidence in Education Library / Dyson A., Howes A., Roberts B. – London, EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, 2002.

Howe K. Educational Ethics, Social Justice and Children with Disabilities / K. Howe; [In C. Christensen & F. Rizvi (Eds.)] // Disability and the Dilemmas of Education and Justice. – Buckingham, England: Open University, 1996. – Pp. 46–62.

Lipsky D. Equity Requires Inclu-sion: The Future for All Students with Disabilities / D. Lipsky, A. Gartner ; [In C. Christensen & F. Rizvi (Eds.)] // Disability and the Dilemmas of Education and Justice. – Buckingham, England: Open University, 1996. – Pp. 145–155.

Pirrie Anne Head George Martians in the Playground: Researching Special Educational Needs Oxford Review of Education / Anne Pirrie. – Vol. 33, No. 1 (Feb., 2007). – Pp. 19–31.

Globalization and Recent Shifts in Educational Policy in the Asia Pacific / [Rizvi F., Engel L., Nandyala A., Ruthowski D., Sparks J.] // Paper Prepared for UNESCO Asia Pacific Regional Bureau for Education. – Bangkok, Thailand. – Urbana-Champaign, IL: University of Illinois at Urbana-Champaign, 2005.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Будяк Л. В. Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній сільській школі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Л. В. Будяк. – К., 2010. – 23 с.

Василенко О. М. Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / О. М. Василенко. – Луганськ, 2010. – 20 с.

Колупаєва А. А. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі / А. А. Колупаєва // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – № 3. – С. 7–12.

Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: монографія / А. А. Колупаєва. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.

Липа В. А. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособие / В. А. Липа. – Донецк: Лебідь, 2002. – 327 с.

Миронова С. П. Основи корекційної педагогіки: навч.-метод. посібник / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 263 с.

Рассказова О. І. Теорія та практика розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.05 / О. І. Рассказова. – Луганськ, 2014. – 44 с.

Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка, олігофренопедагогіка: підручник. Ч. І / В. М. Синьов. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 238 с.

Синьов В. М. Основи дефектології / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. – К.: Вища школа, 1994. – 143 с.

Artiles Alfredo J. Inclusion as Social Justice: Critical Notes on Discourses, Assumptions, and the Road Ahead Theory Into Practice / Artiles Alfredo J., Harris-Murri Nancy, Rostenberg Dalia. – Vol. 45, No. 3. – Inclusive Schooling Practices: From Why to How. – Summer, 2006. – Pp. 260–268.

Learning in Inclusive Education Research: Re-Mediating Theory and Methods with aTransformative Agenda Review of Research in Education / [Artiles Alfredo J., Kozleski Elizabeth B., Dorn Sherman, Christensen Carol]. – Vol. 30. – Special Issue on Rethinking Learning: What Counts as Learning and What Learning Counts, 2006. – Pp. 65–108.

Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools / [Booth T., Ainscow M., Black-Hawkins K., Vaughn M., Shaw L.]. –Bristol, 2000. – England: Centre for Studies on Inclusive Education.

Dyson A. A Systematic Review of the Effectiveness of School-Level Actions for Promoting Participation by all Students (EPPI-Centre Review), in: Research Evidence in Education Library / Dyson A., Howes A., Roberts B. –London, EPPI-Centre, Social Science Research Unit,InstituteofEducation, 2002.

Howe K. Educational Ethics, Social Justice and Children with Disabilities / K. Howe ; [In C. Christensen & F. Rizvi (Eds.)] // Disability and the Dilemmas of Education and Justice. –Buckingham,England: Open University, 1996. – Pp. 46–62.

Lipsky D. Equity Requires Inclu-sion: The Future for All Students with Disabilities / D. Lipsky, A. Gartner; [In C. Christensen & F. Rizvi (Eds.)] // Disability and the Dilemmas of Education and Justice. –Buckingham, England: Open University, 1996. – Pp. 145–155.

Pirrie Anne Head George Martians in the Playground: Researching Special Educational Needs Oxford Review of Education / Anne Pirrie. – Vol. 33, No. 1 (Feb., 2007). – Pp. 19–31.

 Globalization and Recent Shifts in Educational Policy in the Asia Pacific / [Rizvi F., Engel L., Nandyala A., Ruthowski D., Sparks J.] // Paper Prepared for UNESCOAsiaPacific Regional Bureau for Education. –Bangkok,Thailand. –Urbana-Champaign, IL:UniversityofIllinoisat Urbana-Champaign, 2005.

Copyright (c) 2016 Nataliya Andriichuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.