ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Svitlana Ivanova

Анотація


Висвітлено європейський досвід контролю та забезпечення якості вищої освіти. Окреслено формування системи забезпечення якості в країнах Європейського Союзу. Охарактеризовано теоретичні аспекти європейських стандартів і рекомендацій, діяльність міжнародних організацій із забезпечення сучасної якості вищої освіти, роль стейкхолдерів у реалізації цієї проблему. Визначено проблеми інтеграції України з європейською системою забезпечення якості освіти. Подано пропозиції щодо актуальних напрямів створення ефективної системи гарантії та оцінювання якості вищої освіти в нашій країні. Визначено місію незалежних агенцій оцінювання якості, міжнародний аспект та вплив зовнішньої оцінки якості освіти на зростання довіри до вищих навчальних закладів (ВНЗ).


Ключові слова


вищий навчальний заклад; якість вищої освіти; критерії оцінювання; міжнародні організації; європейські стандарти і рекомендації; освітні індикатори

Повний текст:

PDF

Посилання


Bainazarova O. O. Monitorynh ta otsiniuvannia yakosti osvity: metod. posibnyk [Monitoring and assessment of the quality of education] / O. O. Bainazarova, V. V. Rakchieieva. [Elektronnyy resurs]– Rezhym dostupu: http://bibl.com.ua/geografiya/13697/index.html.

Bilokopytov V. I. Internatsionalizatsiia vyshchoyi osvity ta zabezpechennia ii yakosti yak priorytetni zavdannia suchasnoho etapu rozvytku Bolons'koho protsesu [The internationalization of higher education and ensuring its quality as a priority task of the present stage of the Bologna process] / V. I. Bilokopytov. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2009_1n/157.pdf

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education] / hol. red. V. H. Kremen'. – K.: Yurinkom Inter, 2008. – 1040 s.

Korduba Yu. Do pytannia vzaiemodiyi VNZ iz rynkom pratsi v Ukrayini ta modeli vzaiemodii yevropeys'kykh universytetiv iz pratsedavtsiamy [By the interaction of universities with labor market institutions in Ukraine and the model interaction of European universities with employers]/ Yu. Korduba // Imperatyv yakosti: vchymosia tsinuvaty ta otsiniuvaty vyshchu osvitu: navch. posibnyk; za red. T. Dobka, M. Holovianko, O. Kaikovoi, V. Terziiana, T. Tikhonena. – L'viv: Vyd-vo «Kompaniia Manuskrypt», 2014. – S. 360–380.

Modernizatsiia osvity Ukrayiny u konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv: istoryko-pedahohichnyi aspekt [Modernization of Education of Ukraine in the context of European integration processes: historical and pedagogical aspects]/ avt. kol. O. A. Dubaseniuk ta in.; za zah. red. N. H. Sydorchuk. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2008. – 300 s.

Svizhevska S. A. Akredytatsiia yak imidzheva stratehiia pidvyshchennia yakosti vyshchoi osvity [Accreditation as image strategy of the education quality improvement] / S. A. Svizhevska // Visnyk NTUU «KPI». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika. – 2014. – Vyp. 1. – S. 110–115.

Shevchenko L. Sotsialna vidpovidalnist vyshchykh navchalnykh zakladiv: aspekt yakosti osvity [The social responsibility of higher education institutions: aspect of education quality] / L. Shevchenko [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/SOC_Gum/Vnyua_etp/2011_4/ShevchenkoLS.pdf

Shchodo vyhotovlennia dokumentiv pro osvitu v 2015 rotsi [The production of documents on education in 2015]. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu:http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/04/06/shhodo-vigotovlennya-dokumentiv-pro-osvitu-u-2015-roczi/

Udam M., Mati H. Conflicting views on quality: interpretations of ‘a good university’ by representatives of the state, the market and academia. Quality of Higher Education, 2013, Vol. 19, No 2, р. 210–224.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Байназарова О. О. Моніторинг та оцінювання якості освіти: метод. посібник / О. О. Байназарова, В. В. Ракчєєва. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bibl.com.ua/geografiya/13697/index.html

Білокопитов В. І. Інтернаціоналізація вищої освіти та забезпечення її якості як пріоритетні завдання сучасного етапу розвитку Болонського процесу / В. І. Білокопитов. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2009_1n/157.pdf

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Кордуба Ю. До питання взаємодії ВНЗ із ринком праці в Україні та моделі взаємодії європейських університетів із працедавцями / Ю. Кордуба // Імператив якості: вчимося цінувати та оцінювати вищу освіту: навч. посібник; за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тіхонена. – Львів: Вид-во «Компанія Манускрипт», 2014. – С. 360–380.

Модернізація освіти України у контексті євроінтеграційних процесів: історико-педагогічний аспект / авт. кол. О. А. Дубасенюк та ін.; за заг. ред. Н. Г. Сидорчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 300 с.

Свіжевська С. А. Акредитація як іміджева стратегія підвищення якості вищої освіти / С. А. Свіжевська // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 110–115.

Шевченко Л. Соціальна відповідальність вищих навчальних закладів: аспект якості освіти / Л. Шевченко [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/SOC_Gum/Vnyua_etp/2011_4/ShevchenkoLS.pdf

Щодо виготовлення документів про освіту в 2015 році. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/04/06/shhodo-vigotovlennya-dokumentiv-pro-osvitu-u-2015-roczi/

Udam M., Mati H. Conflicting views on quality: interpretations of ‘a good university’ by representatives of the state, the market and academia. Quality of Higher Education, 2013, Vol. 19, No 2, р. 210–224.

Copyright (c) 2016 Svitlana Ivanova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.