Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Збірник наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» виходить з 1999 р. Згідно з постановою МОН України № 1021 від 7 жовтня 2015 р. він входить до Переліку наукових фахових видань України.

Головною метою збірника є сприяння розвитку і поширенню теорії та практики педагогіки в Україні і за кордоном, проведенню й апробації педагогічних досліджень в сучасному суспільстві, розкриттю історичних аспектів педагогічної науки й освітянської справи, вдосконаленню вітчизняної освіти і збагаченню її зарубіжним досвідом.

Визначальним у матеріалах збірника є системний аналіз розглядуваних проблем, новаторство та оригінальність наукового пошуку, аргументованість дослідницьких положень, актуальність і практичне значення зроблених висновків і рекомендацій.

У збірнику передбачені наступні рубрики: «Загальна педагогіка», «Історія педагогіки», «Теорія і методика навчання», «Методика виховання», «Професійна освіта», «Соціальна педагогіка», «Дошкільна і початкова освіта», «Лінгводидактика», «Технологічна освіта», «Інформаційні технології», «Теорія і методика природничих дисциплін», «Управління навчальними закладами», «За рубежем», «Вивчаємо досвід», «Обговорюємо проблему».

Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.

Збірник є рецензованим виданням, наукові статті перед опублікуванням оцінюються експертами.

ISSN 2415-3605 (Online), 2311-6382 (Print)

Рік заснування: 1999.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.

Програмні цілі: публікація результатів науково-педагогічних інноваційних досліджень.


Актуальні (пріоритетні) напрями педагогічних досліджень для першочергової публікації у періодичному виданні 
«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка»*
● Методологія педагогічного пізнання
● Філософія освіти і педагогічної науки 
● Педагогічна наука у міждисциплінарному вимірі 
● Синергетична парадигма в педагогіці і освіті
● Компетентнісний підхід в освіті
● Епістемологія педагогічної думки та історія освіти в Україні 
● Генеза педагогічної думки та освітніх систем за рубежем
● Інноваційні моделі розвитку сучасних освітніх систем
● Моніторинг якості освіти і педагогічна діагностика 
● Педагогічне прогнозування і моделювання дидактичних систем 
● Комунікація в педагогічному, соціокультурному, професійному середовищі
● Психологія освіти та педагогічне консультування
● Модернізація освіти в контексті Концепції Нової української школи 
● Педагогічний супровід розвитку обдарованих дітей дошкільного і шкільного віку
● Соціально-педагогічна робота з профілактики і подолання девіантної поведінки підлітків 
● Індивідуальна траєкторія професійного становлення і розвитку особистості старшокласника в умовах профільного навчання 

● Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в освіті:
• Методологія, теорія та історія використання ІКТ в освіті
• Інформаційні платформи і засоби навчання
• ІКТ і засоби навчання у початковій та загальній середній освіті
• ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти 
• Хмарне середовище університету, електронне навчання
• ІКТ підтримки психолого-педагогічних досліджень
• ІКТ управління освітою

● Сучасні інтерактивні методи навчання 
● Спеціальна та інклюзивна освіта в Україні і за кордоном
● Здоров’язбережувальні технології в освіті 
● Професійне самовизначення та соціалізація молоді 
● Професійна ідентичність і майстерність педагога
● Менеджмент освіти
● Андрагогіка, самоусвідомлення та професійний саморозвиток дорослої людини
● Акмеологія в контексті підвищення якості професійної освіти і кар’єри 
● Педагогічна геронтологія, освіта і психосоціальні концепції старіння людини
–––––––––––––––––––––––––
*Редакція збірника надаватиме особливий пріоритет в опублікуванні якісних наукових статей англійською мовою

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15881-4353р видане Міністерством юстиції України 26.10.2009 р.

Постановою Міністерства освіти і науки України №1021 від 07.10.2015 р. збірник наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» внесено до Переліку наукових фахових видань України.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та відображено на всеукраїнському сайті Українські наукові журнали.

Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних :

  • РІНЦ (договір №454-07/2014 від 23.07.2014 р.)

 


Періодичність виходу журналу: тричі на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська.

Засновник: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Головний редактор: Терещук Григорій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань етики наукових публікацій№ 1 (2018): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Зміст

Загальна педагогіка та історія педагогіки

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ШКОЛІ (50–80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Anna Pohorila 6 - 12
ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ PDF
Natalia Lupak 12-19
ІНОЗЕМНІ МОВИ У ХХІ СТОЛІТТІ: РОЗВИТКИ, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Mykhailo Miaskovskyi 19-26

ДОШКІЛЬНА ТА ПОЧАТКОВА ОСВІТА

ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТІЛЕСНО-ЦІННІСНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ З ФІЗИЧНИМ, МОРАЛЬНИМ ТА ЕСТЕТИЧНИМ ВИХОВАННЯМ PDF
Alla Chagovets 27-33
ВИХОВАННЯ ЛЮБОВІ ДО КРАСИ РІДНОГО КРАЮ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (НА МАТЕРІАЛАХ ЧИТАНОК ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ) PDF
Nadia Novoselska 33-39
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Galyna Buchkivska 39-46

Професійна освіта

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ PDF
Оleksander Bezkopylnyi, Liudmyla Sushchenko 47-53
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: МОДЕРНІЗАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР PDF PDF (English)
Liliia Riabovol 54 - 62
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ PDF
Liliia Nikitchenko 63-70
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДСЕСТРИНСТВО» У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Natalia Samborska 71-76
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ PDF
Nataliia Lobach 76-83
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ PDF
Marina Sayenko 83-89
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІЙ СФЕРІ PDF
Alisa Zakharina 89 - 96
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ PDF
Valentyn Bondarenko, Konstantyn Prontenko 96-102

За рубежем

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У США PDF (English)
Oksana Voіtovska 103 - 111
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ІРЛАНДСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ PDF
Olena Lysenko 111-117
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ PDF
Nataliya Rokitska 118-127

Лінгводидактика

РИТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ PDF
Eleonora Palychata 128-133
НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ ПЕДАГОГАМИ ПЕРЕШКОД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВАЦІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Natalia Horodetska, Natalia Havryshkiv, Maria Kaminska 134 - 140

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Svitlana Kryshtanovych 141 - 148
ОСВІТА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ УСПІШНОГО СТАРІННЯ PDF
Nataliya Chahrak 148 - 157