Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Збірник наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» виходить з 1999 р. Згідно з постановою МОН України № 1021 від 7 жовтня 2015 р. він входить до Переліку наукових фахових видань України.

Головною метою збірника є сприяння розвитку і поширенню теорії та практики педагогіки в Україні і за кордоном, проведенню й апробації педагогічних досліджень в сучасному суспільстві, розкриттю історичних аспектів педагогічної науки й освітянської справи, вдосконаленню вітчизняної освіти і збагаченню її зарубіжним досвідом.

Визначальним у матеріалах збірника є системний аналіз розглядуваних проблем, новаторство та оригінальність наукового пошуку, аргументованість дослідницьких положень, актуальність і практичне значення зроблених висновків і рекомендацій.

У збірнику передбачені наступні рубрики: «Загальна педагогіка», «Історія педагогіки», «Теорія і методика навчання», «Методика виховання», «Професійна освіта», «Соціальна педагогіка», «Дошкільна і початкова освіта», «Лінгводидактика», «Технологічна освіта», «Інформаційні технології», «Теорія і методика природничих дисциплін», «Управління навчальними закладами», «За рубежем», «Вивчаємо досвід», «Обговорюємо проблему».

Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.

Збірник є рецензованим виданням, наукові статті перед опублікуванням оцінюються експертами.

ISSN 2415-3605 (Online), 2311-6382 (Print)

Рік заснування: 1999.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.

Програмні цілі: публікація результатів науково-педагогічних інноваційних досліджень.


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15881-4353р видане Міністерством юстиції України 26.10.2009 р.

Постановою Міністерства освіти і науки України №1021 від 07.10.2015 р. збірник наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» внесено до Переліку наукових фахових видань України.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та відображено на всеукраїнському сайті Українські наукові журнали.

Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних :

  • РІНЦ (договір №454-07/2014 від 23.07.2014 р.)

 


Періодичність виходу журналу: тричі на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська.

Засновник: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Головний редактор: Терещук Григорій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань етики наукових публікацій№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

РЕФЛЕКСІЯ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ PDF (English)
Iryna Zadorozhna 6-12
КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Ruslana Presner 12-19
СТРАТЕГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ДИСКУСІЇ PDF
Vyacheslav Shovkovy, Tatiana Shovkova 19-26

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ PDF
Nataliia Diachuk 27-33
ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Olena Parshykova 33-41
МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБОМ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Inna Mirkovich 42-48

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДРАМАТИЗАЦІЇ PDF
Olha Datskiv 49-56
ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВО-ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНТОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ІНШОМОВНОМУ СПІЛКУВАННІ PDF
Oksana Serniak 56-64
СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСПАНОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Alla Ruban 64-73
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У КУРСІ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ» PDF
Tetyana Yeremenko, Olga Trubitsyna, Iryna Lukyanchenko 73-81
НАВЧАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЧИТАННЯ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ PDF
Anna Drach 81-89
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Maryana Natsiuk 89-95
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF
Olha Volchenkо, Vira Nikishyna 95-102
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМОВОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ: СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ ДОСЛІДЖЕНОСТІ PDF
Valentyna Strilets 103-110
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УСНОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF
Iryna Simkova 111-119
ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Oksana Bigych 119-126
ЗМІСТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД PDF
Leonid Chernovaty 126-134
КЕЙС-МЕТОД У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР PDF
Nataliia Maiier 134-145
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ PDF
Liubov Zenya, Svitlana Roman, Olha Kolominova 145-154

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

АВТОРСЬКИЙ КУРС «HOT ENGLISH» ДЛЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ: ІЗ ДОСВІДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОЗРОБКИ PDF (English)
Inna Valenthon 155-162
АВТОРСЬКИЙ КУРС «DEUTSCH NACH ENGLISCH 4» ДЛЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ PDF (English)
Yana Okopna 162-168
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ КУРСАНТІВ МОРСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Nataliia Primina 168-175
ЦІЛІ ТА ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ PDF
Oksana Babiuk 175-184
DIAGNOSTICS OF THE DEVELOPMENT OF ENGLISH COMPETENCE IN DIALOGUE SPEECH OF FUTURE TOURISM SPECIALISTS IN COLLEGES PDF
Ihor Kodliuk 184-191
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ДИПЛОМАТИЧНОМУ СПІЛКУВАННІ PDF
Iryna Savchak 191-198

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

ЛІНГВІСТИКА, ОСВІТА, ПРАВО: ІНТЕГРАЦІЯ ПАРАДИГМ PDF
Yuliya Yulinetska, Kateryna Balabukha 199-206
ДИДАКТИКА БАГАТОМОВНОСТІ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ PDF
Zoriana Podolyak 207-213
ВПЛИВ БАГАТОМОВНОГО НАВЧАННЯ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ PDF
Tetiana Kotyk 213-219
КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ «ВЧИТЕЛЬ – БАТЬКИ – УЧНІ» У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Mariana Кekosh 219-225