Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Збірник наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» виходить з 1999 р. Згідно з наказом МОН України № 1301 від 15.10.2019 р. він включений до Переліку наукових фахових видань України категорії Б.

Головною метою збірника є сприяння розвитку і поширенню теорії та практики педагогіки в Україні і за кордоном, проведенню й апробації педагогічних досліджень в сучасному суспільстві, розкриттю історичних аспектів педагогічної науки й освітянської справи, вдосконаленню вітчизняної освіти і збагаченню її зарубіжним досвідом.

Визначальним у матеріалах збірника є системний аналіз розглядуваних проблем, новаторство та оригінальність наукового пошуку, аргументованість дослідницьких положень, актуальність і практичне значення зроблених висновків і рекомендацій.

У збірнику передбачені наступні рубрики: «Загальна педагогіка», «Історія педагогіки», «Теорія і методика навчання», «Методика виховання», «Професійна освіта», «Соціальна педагогіка», «Дошкільна і початкова освіта», «Лінгводидактика», «Технологічна освіта», «Інформаційні технології», «Теорія і методика природничих дисциплін», «Управління навчальними закладами», «За рубежем», «Вивчаємо досвід», «Обговорюємо проблему».

Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.

Збірник є рецензованим виданням, наукові статті перед опублікуванням оцінюються експертами.

ISSN 2415-3605 (Online), 2311-6382 (Print)

Рік заснування: 1999.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.

Програмні цілі: публікація результатів науково-педагогічних інноваційних досліджень.


Актуальні (пріоритетні) напрями педагогічних досліджень для першочергової публікації у періодичному виданні 
«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка»*
● Методологія педагогічного пізнання
● Філософія освіти і педагогічної науки 
● Педагогічна наука у міждисциплінарному вимірі 
● Синергетична парадигма в педагогіці і освіті
● Компетентнісний підхід в освіті
● Епістемологія педагогічної думки та історія освіти в Україні 
● Генеза педагогічної думки та освітніх систем за рубежем
● Інноваційні моделі розвитку сучасних освітніх систем
● Моніторинг якості освіти і педагогічна діагностика 
● Педагогічне прогнозування і моделювання дидактичних систем 
● Комунікація в педагогічному, соціокультурному, професійному середовищі
● Психологія освіти та педагогічне консультування
● Модернізація освіти в контексті Концепції Нової української школи 
● Педагогічний супровід розвитку обдарованих дітей дошкільного і шкільного віку
● Соціально-педагогічна робота з профілактики і подолання девіантної поведінки підлітків 
● Індивідуальна траєкторія професійного становлення і розвитку особистості старшокласника в умовах профільного навчання 

● Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в освіті:
• Методологія, теорія та історія використання ІКТ в освіті
• Інформаційні платформи і засоби навчання
• ІКТ і засоби навчання у початковій та загальній середній освіті
• ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти 
• Хмарне середовище університету, електронне навчання
• ІКТ підтримки психолого-педагогічних досліджень
• ІКТ управління освітою

● Сучасні інтерактивні методи навчання 
● Спеціальна та інклюзивна освіта в Україні і за кордоном
● Здоров’язбережувальні технології в освіті 
● Професійне самовизначення та соціалізація молоді 
● Професійна ідентичність і майстерність педагога
● Менеджмент освіти
● Андрагогіка, самоусвідомлення та професійний саморозвиток дорослої людини
● Акмеологія в контексті підвищення якості професійної освіти і кар’єри 
● Педагогічна геронтологія, освіта і психосоціальні концепції старіння людини
–––––––––––––––––––––––––
*Редакція збірника надаватиме особливий пріоритет в опублікуванні якісних наукових статей англійською мовою

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15881-4353р видане Міністерством юстиції України 26.10.2009 р.

Збірник «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» включений до Переліку наукових фахових видань України категорії Б (затверджено наказом МОН України 15.10.2019 р. № 1301).

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та відображено на всеукраїнському сайті Українські наукові журнали.

Увесь електронний архів випусків опубліковано на сайті Наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного універистету імені Володимира Гнатюка.

Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних :

 • РІНЦ (договір №454-07/2014 від 23.07.2014 р.)
  Періодичність виходу журналу: двічі на рік.

  Мова видання: українська, англійська, російська.

  Засновник: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

  Головний редактор: Терещук Григорій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

  Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

  Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань етики наукових публікацій№ 1 (2019): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка


Обкладинка